AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2020 № 1-2 (47) 

Sabir ƏLƏKBƏROV 

AMK-nın baş müəllimi

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ə.Ələkbərov 7

 UOT: 781,7

BAYATI-ŞİRAZ MUĞAMINDA “İSFAHANƏK” ŞÖBƏSİ

 

Xülasə: Məqalədə «Bayatı-Şiraz» muğamında ifa olunan «İsfahanək» şöbəsinin yeri, rolu haqqında söhbət açılır, «Bayatı-Şiraz»ın yaranma tarixçəsi tədqiq olunur. «İsfahanək» şöbəsinin not yazısı ilə tam variantda təqdim edilməsi onu öyrənmək istəyənlər üçün dəyərli mənbə ola bilər.

Açar sözlər: Muğam, «Bayatı-İsfahan», «İsfahanək», not yazısı

endir

 

 

PDF

 

 

 

ƏDƏBİYYAT:

 1. Hacıbəyov Ü.Ə. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları. B.: Yazıçı, 1985, 154
 2. Əsədullayev A.M. İnstrumental muğamlar. B.: Adiloğlu, 2009, 168
 3. İsgəndərov E, Əsədullayev A. 7 klassik Azərbaycan muğamı. Solo violonçel üçün işləmə, dərs vəsaiti. B.: Elm və təhsil, 2011. 172 s. URL:http://www.anl.az/el/musiqi_edebiyyati/kitab/7172.pdf
 4. Zöhrabov R.F. Muğam. B.: Azərnəşr, 1991, 219

 

Saytoqrafiya

 1. Üzeyir Hacıbəyli. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları. URL:http://musbook.musigi-az/az/history_inf.html
 2. Bahram Mansurov — «Bayatı-Şiraz» (Vamiq Məmmədəliyevin şəxsi arxivindən) URL:https://www.youtube.com/watch?v=SJTRUefpBOM
 3. Vamiq Məmmədəliyev            —             Bayatı             Şiraz             (1970) URL:https://www.youtube.com/watch?v=MlnA0hIFfgM
 4. Vamiq Məmmədəliyev         —          Bayatı         Şiraz          (İsveç,         1989) URL:https://www.youtube.com/watch?v=5UbZ4qZOp7w
 5. Elxan Mansurov — «Bayatı-Şiraz» URL:https://www.youtube.com/watch?v=BBgmkZ9cA-c

Qrammafon valları:

 1. «Melodiya» firması QOST 5289 — 68 Bəhram Mansurov
 2. «Melodiya» firması QOST 5289 — 73 Kamil Əhmədov
 3.  «Melodiya» firması QOST 5289 — 88 Məmməd Fərzəliyev

 

Сабир АЛЕКПЕРОВ

Старший преподаватель АМК

 

ШОБЕ «ИСФАХАНЕК» В МУГАМЕ «БАЯТЫ-ШИРАЗ»

 

Резюме: В статье раскрывается роль и значение шобе «Исфаханек» в мугаме

«Баяты-Шираз».  Исследовательский  аспект  истории  образования  самого   мугама

«Баяты-Шираз», и возможность изучения и исполнения шобе «Исфаханек» с по- мощью представленной нотной записи может послужить наглядным примером для студентов и профессионалов.

Ключевые слова: Мугам, «Баяты-Исфахан», Исфаханек, нотная запись

 

Sabir ALAKBAROV

Senior lecturer of ANC

 

«ISFAHANAK» SECTION IN MUGHAM OF BAYATI-SHIRAZ

 

Summary: The article tells about a place and importance of «Isfahanak» section in mugham  «Bayati-Shiraz». The research aspect of the history of the education of mugham «Bayati-Shiraz», and the opportunity to study and performance of shoba «Isfahan» with the presented notation can serve as a good example for students and professionals.

Keywords: Mugham, «Bayati Isfahan», «Isfahanak», musical notation

 

Rəyçilər:

professor Ağasəlim Abdullayev;

AMK-nın baş müəllimi Valeh Rəhimov

Mövzuya uyğun