AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2023 № 1 (58) 

Sabir ƏLƏKBƏROV

AMK-nın baş müəllimi

Ünvan: Yasamal r. Ə.Ələkbərov küç. 7

UOT: 781,7  

 “RAHAB” MUĞAMININ TƏRKİBİ VƏ İFA VARİANTLARINA DAİR

 

Xülasə: Təqdim olunan məqalədə Rahab muğamının tərkibləri və müxtəlif va­riant­ları haqda məlumat verilir. Öyrənmək prosesində olan hər bir kəs üçün not ya­zıları gözəl vasitə ola bilər.

Açar sözlər: “Rahab”, Bəhram Mansurov, muğam

endir

PDF

ƏDƏBİYYAT:

  1. Zöhrabov R. Muğam. B.: Azərnəşr, 1991. 219 s.
  2. Musazadə R., Abdullayev A., Dadaşov F. İnstrumental muğam tədrisi. B.: MBM, 2014, 220 s.
  3. Mansurov B. “Rahab” muğamı. Qrammafon valı. Melodiya firması. 1959-cu il.

 

 

Сабир АЛЕКПЕРОВ

старший преподаватель АНК

О СТРУКТУРЕ И ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ

ВЕРСИЯХ МУГАМ «РАХАБ»

 

Аннотация: В статье представлена информация о структуре и содер­жа­нии мугама «Рахаб». Данные нотные пояснения могут стать полезным ма­те­риалом в учебном процессе подготовки молодых музыкантов.

Ключевые слова: Рахаб, Бахрам Мансуров, мугам

 

Sabir ALAKBAROV

Head teacher of ANC

ABOUT THE STRUCTURE AND PERFORMANCE VERSIONS OF THE MUGHAM «RAHAB»

 

Abstract: This article provides information about the structure and content of the mugham “Rahab”. These note’s explanations can become a useful material in the educational process of training young musicians.

Keywords: Rahab, Bahram Mansurov, mugham

 

Rəyçilər:          

professor Ağasəlim Abdullayev;

dosent Malik Mansurov

Mövzuya uyğun