...
0

Bəstəkar Sofiya Qubaydulina yaradıcılığının şərq motivləri

-
0

Səid Rüstəmovun xalq çalğı alətləri orkestrində fəaliyyətinə dair

-
0

Azərbaycan rəqslərinin səhnə təcəssümü

-
0

Kiçik həcmli muğamların ümumi xasiyyətnaməsi

-
0

Маленькие музыкальные послы Узбекистана

-
0

Творческий путь композитора Фаика Суджаддинова

-
0

Saxur etnik qrupunun folklor nümunələri Azərbaycan milli mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi

-
0

Музыкальная символика как носитель человеческих ценностей

-
0

Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında uşaq fortepiano silsilələri

-
0

Azərbaycanda dirijor sənətinin inkişafında Cavanşir Cəfərovun rolu

-
0

Poetik metrikanin muğam melodikasina təsirinə dair

-
0

Azərbaycan vokal sənətinin banisi Bülbülün 120 illik yubuleyinə həsr olunmuş festival

-
0

Music Traditions in a Globalizing World

-
0

Qloballaşan dünyada musiqi ənənələri

-
0

Музыкальные традиции в глобализирующемся мире

-
0

Bəşər tarixində çənglə bağlı ən qədim qaynaq Azərbaycandadır

-
0

Hacıbəyli qardaşları və onların Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında rolu

-
0

Firəngiz Əlizadənin “Muğflagamenko” kompozisiyasında muğam və flamenko xüsusiyyətlərinin sintezi

-
0

Azərbaycan operasinda leytmotiv və leytmotiv sisteminin ümumi xasiyyətnaməsi

-
0

Гибридный жанр азербайджанской музыки – «симфонический мугам»

-
elgntwplk