...
0

Музыкальная символика как носитель человеческих ценностей

-
0

Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında uşaq fortepiano silsilələri

-
0

Azərbaycanda dirijor sənətinin inkişafında Cavanşir Cəfərovun rolu

-
0

Poetik metrikanin muğam melodikasina təsirinə dair

-
0

Azərbaycan vokal sənətinin banisi Bülbülün 120 illik yubuleyinə həsr olunmuş festival

-
0

Azərbaycan vokal sənətinin banisi — Bülbül

-
0

Ənənə və novatorluq kontekstində Aqşin Əlizadənin yaradıcılığına bir nəzər

-
0

Qarabağ muğam məktəbinin ifaçılıq ənənələri

-
0

Music Traditions in a Globalizing World

-
0

Qloballaşan dünyada musiqi ənənələri

-
0

Музыкальные традиции в глобализирующемся мире

-
0

Çahargah məqamına əsaslanan xalq mahnılarının nəzəri tədqiqi

-
0

Tofiq Quliyevin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktiki konfrans

-
0

Bəstəkar Sofiya Qubaydulina yaradıcılığının şərq motivləri

-
0

Bəşər tarixində çənglə bağlı ən qədim qaynaq Azərbaycandadır

-
0

Hacıbəyli qardaşları və onların Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında rolu

-
0

Firəngiz Əlizadənin “Muğflagamenko” kompozisiyasında muğam və flamenko xüsusiyyətlərinin sintezi

-
0

Azərbaycan operasinda leytmotiv və leytmotiv sisteminin ümumi xasiyyətnaməsi

-
0

Гибридный жанр азербайджанской музыки – «симфонический мугам»

-
0

Saz musiqi aləti üzərində aparılmış ilkin təkmilləşdirmə işləri

-
elgntwplk