...
0

Daim axtarışda olan musiqişünas-alim, pedaqoq — İmruz Əfəndiyeva

-
0

Azərbaycan ədəbiyyatında Babək tarixi şəxsiyyət kimi

-
0

Народные певцы и музыканты: Али Керимов

-
0

Müasir teatrda rəqs

-
0

Cəlal Abbasovun 4 saylı somfoniyası “Səni bir daha görə bilsəydim”

-
0

Sevda İbrahimovanın «Məhəbbət işığı» fortepiano silsiləsində proqramlılıq prinsipinin təzahürü

-
0

Arxaik folklorun bəstəkar yaradıcılığında təzahür aspektləri: Cavanşir Quliyevin əsərləri nümunəsində

-
0

Muğam karvanının kamil sarvanı. Əlibaba Məmmədov — 90

-
0

Qrup psixoterapiyasının köməkçi metodları arasında musiqi terapiyasının rolu

-
0

Oqtay Kazıminin “Fitnə” pyesinə musiqi

-
0

Şəhidlərimizin xatirəsi əbədidir! (Azər Rzayevin “Bakı-90” simfoniyası)

-
0

Ömrün yollarında… Ruhəngiz Qasımova – 80

-
0

Milli-professional musiqi, yoxsa folklor?

-
0

Üzeyir Hacıbey’nin “Köroğlu” operası dünya sahnelerinde

-
0

Отражение событий 20 января 1990 года и Ходжалы в культуре и искусстве Азербайджана

-
0

Müslüm Maqomayevin vokal ifaçılıq üslubunun səciyyəvi elementləri

-
0

Azərbaycan musiqi təhsilində qarmon alətinin tədris tarixi və metodikası

-
0

Особенности балетного спектакля «Насими» в постановке Камиллы Гусейновой

-
0

Azərbaycan bəstəkarlarının tar üçün birhissəli proqramlı əsərləri

-
0

Azərbaycanda şəbeh tamaşaları və ilk milli opera

-
0

Memory of the turkıc world: A revıew of hıstorıcal recordıngs of the turkıc-speakıng peoples of the Vıenna phonogrammarchıve

-
0

Bayatı-Şiraz muğamında «İsfahənək» şöbəsi

-
0

Ченг в типовой классификации арфообразных инструментов

-
0

«Tənzərə» yallı rəqsinin variantlarında spesifik cəhətlər

-
0

“Ürfani» aşıq havalarının variantlarına dair

-
0

Çətin sənət yolunun gözəl bəhrələri

-
0

İmadəddin Nəsimi bu gün də bizimlədir

-
0

О некоторых аспектах музыкальной тюркологии

-
0

Tarzən Elçin Nağıyevin tədrisdə və ifaçılıqda zəngin töhfələri

-
0

Azərbaycan xanəndələrinin səsləri Almaniyada elmi tədqiqat obyektinə çevrildi

-
elgntwplk