...
0

Pikə Axundova – daim axtarışda olan bəstəkar

-
0

Cəfər Cabbarlının bəstələdiyi “on dördü” rəqsinin tarixçəsi

-
0

Yaşıl şəhərin məqamları (Özbəkistanda keçirilmiş “Beynəlxalq makom simpoziumu”ndan təəssüratlar)

-
0

Mustafa Kemal Atatürk’ün mûsikî mâlûmâti

-
0

Lirik nəsrdə xarakter

-
0

1952-1969-cu illərdə “Kirpi” satirik jurnalinda dərc olunmuş təbliğat xarakterli rəsmlər və plakatlar

-
0

О принципах работы с учащимися с ограниченными возможностями (на примере школы интерната для слепых и плохо видящих)

-
0

О роли профессионального и любительского Музыкального обучения учащихся

-
0

Azərbaycan muğam adlarının təfsiri məsələləri

-
0

“Xocəstə” və “şikəsteyi-fars” muğam şöbələrinin fərqi

-
0

Hacı Xanməmmədovun mahnı yaradıcılığının üslub xüsusiyyətləri

-
0

BİR YAŞ. Üzeyir Hacıbəyli “Azərbaycan”, 28 may, 1919-cu il

-
0

Azərbaycan xalq cumhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş elmi seminar

-
0

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti — 100

-
0

Azərbaycan musiqisinin inkişafinda Heydər Əliyev mərhələsi

-
0

О некоторых особенностях музыкального языка Акшина Ализаде в балете «Вальс надежды»

-
0

Balaban alətinin inkişafında ifaçıların rolu

-
0

Особенности структурной организации вокальных миниатюр цикла «Dəniz, göy, məhəbbət» Севды Ибрагимовой

-
0

Игра на казахском шаңқобызе и башкирском ҡумыҙе: историко-этнографические аспекты

-
0

Kamança alətinin tədrisində işləmə və köçürmələrin metodik və praktik əhəmiyyəti

-
0

Tar tədrisinin bəzi məsələləri

-
0

Süleyman Ələsgərovun lirik mahnılarının formaxüsusiyyətlərinə dair

-
0

“Telli sazım” peşrovu

-
0

Dünya xalqlarının musiqi mədəniyyətində Tənbur aləti və onun növləri

-
0

Heydər Əliyev — daim xatırlanan və heç vaxt unudulmayan şəxsiyyət

-
0

Milli məqamların əmələ gəlməsində qeyri-temperasiyalı quruluşun təhlilinə dair

-
0

Cavanşir Quliyevin “Oğuznamə” baletində intonasiya dramaturgiyasi

-
0

Cahangir Cahangirovun musiqi dünyası

-
0

Nəğmələrdə yaşayan ömür

-
0

Yeni informasiya texnologiyalarının əqli fəaliyyətin fəallaşmasında rolu

-
elgntwplk