...
0

Musiqidə kvant təxminləri

-
0

Əkrəm Məmmədli və onun «Azərbaycan muğamları» məcmuəsinə bir nəzər

-
0

Хореографическая концепция балета «Бабек»

-
0

Современные художественные приоритеты в исполнительском искусстве музыкальных театров Беларуси

-
0

Исполнительская артикуляция сонатины Морисa Равеля в интерпретации народного артиста Мурада Гусейнова

-
0

Siyavuş Kəriminin “Hamlet” faciəsinə musiqisində əsas qəhrəmanların səciyyəsi

-
0

Bərpa olunmuş şedırğu

-
0

Azərbaycan məqamlarının qohumluq münasibəti

-
0

Müasir Azərbaycan musiqisində bəstəkar Dadaş Dadaşovun yaradıcı siması

-
0

Şur muğamının instumental variantlarında “Bərdaşt”

-
0

Şamaxı (Şirvan) muğam məktəbinin bəzi unudulmuş nümayəndələrinin yaradıcılıq yolu

-
0

Роль бакинских оперных и симфонических сезонов в развитии национальной композиторской школы (1929-1930)

-
0

Fikrət Əmirоvun “Rоmantik sоnatası”nda muğam prinsiplərinin təzahürü

-
0

İmruz Əfəndiyevanın nəzəri tədqiqatlarında milli harmoniya məsələləri

-
0

Fikrət Əmirovun tənqidçi-publisist fəaliyyətinə bir nəzər

-
0

Rafiq Babayev yaradıcılığının üslub axtarışlarına bir nəzər

-
0

Başqortostanda keçirilmiş Beynəlxalq Müasir Musiqi Festivalı və Elmi Konfransında

-
0

Türk mûsikîsi’nde güfte – beste münâsebeti

-
0

Elnarə Dadaşovanın “Sayalı” baletinin müxtəlif redaksiyalarının müqayisəli təhlili

-
0

Qara Qarayevin “Qeddi gözəl” baleti Rəfiqə Axundova və Maqsud Məmmədovun səhnə tərtibatında

-
0

Kiçik həcmli muğamların not yazıları

-
0

Tarın simlərindən qəlblərə axan musiqi

-
0

Aşıq Hüseyn Şəmkirlinin “Reyhan” dastanının yeni ədəbi-musiqili nəşri haqqında

-
0

Azərbaycan qarmon ifaçılığı sənətində muğam

-
0

Azərbaycan simli musiqi alətlərinin quruluş elementləri xalça ornamentlərində

-
0

Muğam sənətində tar alətinin rolu və əhəmiyyəti

-
0

Pikə Axundova – daim axtarışda olan bəstəkar

-
0

Cəfər Cabbarlının bəstələdiyi “on dördü” rəqsinin tarixçəsi

-
0

Yaşıl şəhərin məqamları (Özbəkistanda keçirilmiş “Beynəlxalq makom simpoziumu”ndan təəssüratlar)

-
0

Mustafa Kemal Atatürk’ün mûsikî mâlûmâti

-
elgntwplk