...
0

Üzeyir Hacibəylinin “Ər və arvad” əsərində komizm

-
0

Etüd janrının formalaşmasında Barokko dövrü musiqi janrlarının rolu

-
0

The Musıcal Scıence of Kazakhstan in the 1930-1940s

-
0

Azər Rzayevin “Nəsimi poeması”

-
0

M.Maqomayevin ifasında “Fiqaronun kavatinası”nın vokal və akustik təhlili

-
0

Азербайджанская музыкальная культура накануне I декады азербайджанского искусства и литературы в Москве

-
0

О танцевальных мелодиях в рукописных источниках НИКМУЗа

-
0

Домбыра –духовная ценность казахского народа (Сказание о домбре)

-
0

Milli musiqi aləti tar — Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında

-
0

Musiqidə kvant təxminləri

-
0

Əkrəm Məmmədli və onun «Azərbaycan muğamları» məcmuəsinə bir nəzər

-
0

Хореографическая концепция балета «Бабек»

-
0

Современные художественные приоритеты в исполнительском искусстве музыкальных театров Беларуси

-
0

Исполнительская артикуляция сонатины Морисa Равеля в интерпретации народного артиста Мурада Гусейнова

-
0

Siyavuş Kəriminin “Hamlet” faciəsinə musiqisində əsas qəhrəmanların səciyyəsi

-
0

Bərpa olunmuş şedırğu

-
0

Azərbaycan məqamlarının qohumluq münasibəti

-
0

Соната для фортепиано Идриса Зейналова

-
0

Aşıq Hüseyn Şəmkirlinin «Reyhan» dastanının yeni ədəbi-musiqili nəşri haqqında

-
0

Müasir Azərbaycan musiqisində bəstəkar Dadaş Dadaşovun yaradıcı siması

-
0

Şur muğamının instumental variantlarında “Bərdaşt”

-
0

Şamaxı (Şirvan) muğam məktəbinin bəzi unudulmuş nümayəndələrinin yaradıcılıq yolu

-
0

Роль бакинских оперных и симфонических сезонов в развитии национальной композиторской школы (1929-1930)

-
0

Fikrət Əmirоvun “Rоmantik sоnatası”nda muğam prinsiplərinin təzahürü

-
0

İmruz Əfəndiyevanın nəzəri tədqiqatlarında milli harmoniya məsələləri

-
0

Fikrət Əmirovun tənqidçi-publisist fəaliyyətinə bir nəzər

-
0

Rafiq Babayev yaradıcılığının üslub axtarışlarına bir nəzər

-
0

Başqortostanda keçirilmiş Beynəlxalq Müasir Musiqi Festivalı və Elmi Konfransında

-
0

Türk mûsikîsi’nde güfte – beste münâsebeti

-
0

Elnarə Dadaşovanın “Sayalı” baletinin müxtəlif redaksiyalarının müqayisəli təhlili

-
elgntwplk