...
0

Şamaxı (Şirvan) muğam məktəbinin bəzi unudulmuş nümayəndələrinin yaradıcılıq yolu

-
0

Роль бакинских оперных и симфонических сезонов в развитии национальной композиторской школы (1929-1930)

-
0

Fikrət Əmirоvun “Rоmantik sоnatası”nda muğam prinsiplərinin təzahürü

-
0

İmruz Əfəndiyevanın nəzəri tədqiqatlarında milli harmoniya məsələləri

-
0

Fikrət Əmirovun tənqidçi-publisist fəaliyyətinə bir nəzər

-
0

Rafiq Babayev yaradıcılığının üslub axtarışlarına bir nəzər

-
0

Başqortostanda keçirilmiş Beynəlxalq Müasir Musiqi Festivalı və Elmi Konfransında

-
0

Türk mûsikîsi’nde güfte – beste münâsebeti

-
0

Elnarə Dadaşovanın “Sayalı” baletinin müxtəlif redaksiyalarının müqayisəli təhlili

-
0

Qara Qarayevin “Qeddi gözəl” baleti Rəfiqə Axundova və Maqsud Məmmədovun səhnə tərtibatında

-
0

Kiçik həcmli muğamların not yazıları

-
0

Tarın simlərindən qəlblərə axan musiqi

-
0

Aşıq Hüseyn Şəmkirlinin “Reyhan” dastanının yeni ədəbi-musiqili nəşri haqqında

-
0

Azərbaycan qarmon ifaçılığı sənətində muğam

-
0

Azərbaycan simli musiqi alətlərinin quruluş elementləri xalça ornamentlərində

-
0

Muğam sənətində tar alətinin rolu və əhəmiyyəti

-
0

Pikə Axundova – daim axtarışda olan bəstəkar

-
0

Cəfər Cabbarlının bəstələdiyi “on dördü” rəqsinin tarixçəsi

-
0

Yaşıl şəhərin məqamları (Özbəkistanda keçirilmiş “Beynəlxalq makom simpoziumu”ndan təəssüratlar)

-
0

Mustafa Kemal Atatürk’ün mûsikî mâlûmâti

-
0

Lirik nəsrdə xarakter

-
0

1952-1969-cu illərdə “Kirpi” satirik jurnalinda dərc olunmuş təbliğat xarakterli rəsmlər və plakatlar

-
0

О принципах работы с учащимися с ограниченными возможностями (на примере школы интерната для слепых и плохо видящих)

-
0

О роли профессионального и любительского Музыкального обучения учащихся

-
0

Azərbaycan muğam adlarının təfsiri məsələləri

-
0

“Xocəstə” və “şikəsteyi-fars” muğam şöbələrinin fərqi

-
0

Hacı Xanməmmədovun mahnı yaradıcılığının üslub xüsusiyyətləri

-
0

BİR YAŞ. Üzeyir Hacıbəyli “Azərbaycan”, 28 may, 1919-cu il

-
0

Azərbaycan xalq cumhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş elmi seminar

-
0

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti — 100

-
elgntwplk