...
0

Эволюция музыкальной записи: генезис и современность

-
0

Rəqqasə Aliyə Ramazanovanın professional ifaçılıq xüsusiyyətləri

-
0

Azərbaycan məqam sistemində rast məqamının qohumluq münasibətlərinə dair

-
0

Divani-musiqi

-
0

Ümumdünya Tailand konfransında

-
0

Muğam təhlili və terminologiyasının aktual məsələləri

-
0

«Humay» baletinin bədii konsepsiyasında leytmotiv sisteminin rolu

-
0

Aqşin Əlizadənin simfonik yaradıcılığında milli musiqidən istifadə prinsipləri

-
0

Növbəti dünya musiqi çələngi – Səmərqənddə

-
0

Qədim mədəni telləri bərpa edərək…

-
0

Жизнь посвященная искусству

-
0

Azərbaycan musiqişünasları Moskvada Qippius-2019 dinləmələrində

-
0

К вопросу о ладовой и идейной преемственности Бухарского Шашмакома

-
0

“Molla Nəsrəddin” məcmuəsinin Təbriz dövrü (1921-ci il)

-
0

Kamança ifaçılarına əvəzsiz töhfə

-
0

Qızıl Orda torpaqlarında

-
0

Rəqs tariximizə bir nəzər

-
0

К вопросу о форме традиционных казахских инструментов кобыз и домбыра

-
0

Vasif Adigözəlovun yaradıcılığında “Odlar yurdu” oratoriyasının əhəmiyyəti

-
0

Üzeyir Hacibəylinin “Ər və arvad” əsərində komizm

-
0

Etüd janrının formalaşmasında Barokko dövrü musiqi janrlarının rolu

-
0

The Musıcal Scıence of Kazakhstan in the 1930-1940s

-
0

Azər Rzayevin “Nəsimi poeması”

-
0

M.Maqomayevin ifasında “Fiqaronun kavatinası”nın vokal və akustik təhlili

-
0

Азербайджанская музыкальная культура накануне I декады азербайджанского искусства и литературы в Москве

-
0

О танцевальных мелодиях в рукописных источниках НИКМУЗа

-
0

Домбыра –духовная ценность казахского народа (Сказание о домбре)

-
0

Milli musiqi aləti tar — Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında

-
0

Musiqidə kvant təxminləri

-
0

Əkrəm Məmmədli və onun «Azərbaycan muğamları» məcmuəsinə bir nəzər

-
elgntwplk