...
0

К вопросу о ладовой и идейной преемственности Бухарского Шашмакома

-
0

“Molla Nəsrəddin” məcmuəsinin Təbriz dövrü (1921-ci il)

-
0

Kamança ifaçılarına əvəzsiz töhfə

-
0

Qızıl Orda torpaqlarında

-
0

Rəqs tariximizə bir nəzər

-
0

К вопросу о форме традиционных казахских инструментов кобыз и домбыра

-
0

Vasif Adigözəlovun yaradıcılığında “Odlar yurdu” oratoriyasının əhəmiyyəti

-
0

Üzeyir Hacibəylinin “Ər və arvad” əsərində komizm

-
0

Etüd janrının formalaşmasında Barokko dövrü musiqi janrlarının rolu

-
0

The Musıcal Scıence of Kazakhstan in the 1930-1940s

-
0

Azər Rzayevin “Nəsimi poeması”

-
0

M.Maqomayevin ifasında “Fiqaronun kavatinası”nın vokal və akustik təhlili

-
0

Азербайджанская музыкальная культура накануне I декады азербайджанского искусства и литературы в Москве

-
0

О танцевальных мелодиях в рукописных источниках НИКМУЗа

-
0

Домбыра –духовная ценность казахского народа (Сказание о домбре)

-
0

Milli musiqi aləti tar — Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında

-
0

Musiqidə kvant təxminləri

-
0

Əkrəm Məmmədli və onun «Azərbaycan muğamları» məcmuəsinə bir nəzər

-
0

Хореографическая концепция балета «Бабек»

-
0

Современные художественные приоритеты в исполнительском искусстве музыкальных театров Беларуси

-
0

Исполнительская артикуляция сонатины Морисa Равеля в интерпретации народного артиста Мурада Гусейнова

-
0

Siyavuş Kəriminin “Hamlet” faciəsinə musiqisində əsas qəhrəmanların səciyyəsi

-
0

Bərpa olunmuş şedırğu

-
0

Azərbaycan məqamlarının qohumluq münasibəti

-
0

Соната для фортепиано Идриса Зейналова

-
0

Aşıq Hüseyn Şəmkirlinin «Reyhan» dastanının yeni ədəbi-musiqili nəşri haqqında

-
0

Müasir Azərbaycan musiqisində bəstəkar Dadaş Dadaşovun yaradıcı siması

-
0

Şur muğamının instumental variantlarında “Bərdaşt”

-
0

Şamaxı (Şirvan) muğam məktəbinin bəzi unudulmuş nümayəndələrinin yaradıcılıq yolu

-
0

Роль бакинских оперных и симфонических сезонов в развитии национальной композиторской школы (1929-1930)

-
elgntwplk