Fazile Nebiyeva Sənətinin arifiFazilə Nəbiyeva. Sənətinin arifi. Bakı: AFPoliqrAF”, 2023,– 134 səh.

ISBN 978-9952-541-74-8

Mu­si­qi­çi­lə­rə və ge­niş oxu­cu kütlə­si­nə ünvan­la­nan bu ki­tab­da Azər­bay­can Res­pub­li­ka­sı­nın Əmək­dar ar­tis­ti, ta­nın­mış vio­lin ifa­çı­sı Arif Ma­naf­lı­nın hə­yat və ya­ra­dı­cı­lı­ğın­dan bəhs olu­nur. Onun Azər­bay­can və Türki­yə mu­si­qi mə­də­niy­yə­ti­nin in­ki­şa­fın­da­kı ro­lu­na nə­zər ye­ti­ri­lir. Sə­nət­ka­rın keç­di­yi məh­sul­dar ya­ra­dı­cı­lıq yo­lu ət­raf­lı şə­kil­də oxu­cu­la­rın diq­qə­ti­nə çat­dı­rı­lır. Vir­tu­oz mu­si­qi­çi­nin ya­ra­dı­cı­lı­ğı­nı sə­ciy­yə­lən­di­rən müxtə­lif fo­to ma­te­ri­al­lar və afi­şa­lar bu­ra­da öz ək­si­ni ta­pır. Us­tad sə­nət­ka­rın nə­sil şə­cə­rə­si ba­rə­də də mə­lu­mat ve­ri­lir.

endir

 

 

Fazilə Nəbiyeva. Sənətinin arifi. 

 

 

 

 

 

Mövzuya uyğun