AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA” 2023 № 4 (61)

FİKRƏT ƏMİROVUN MUSİQİ İRSİ

MƏKTƏBLƏRARASI ELMİ-YARADICILIQ MÜSTƏVİSİNDƏ

 

       Gəncə şəhəri orada dünyaya göz açan, havasını udub suyunu içən, si­nə­sin­də Azərbaycan tarı ilə muğam aləminə qərq olan dahi bəstəkar Fikrət Əmirovun və­tənidir. O, təbiətən istedadlı doğulub, Üzeyir bəy kimi müəllimin rəhbərliyi ilə for­malaşıb və bütün yaradıcılığı boyu öz dərin köklərindən əsla ayrılmayıb. Odur ki, böyük bəstəkarın musiqisi xalqın qəlbinə tez yol tapır, yadda qalır, sevilir, hər yer­də səslənir və bir nəsildən digərinə yüksək mənəvi dəyəri olan sərvət kimi ötü­rülür.

      F.Əmirovun yaradıcılıq mirası təkcə ifa olunmur, həm də elmi aspektdən təh­lil edilir. Tanınmış bəstəkarın musiqi irsinin müxtəlif cəhətləri ayrı-ayrı möv­zu­ların tədqiqat obyektinə çevrilib. Bu gün F.Əmirov yaradıcılığına elmi as­pekt­dən maraq məktəblilər tərəfindən da aparılır. Bəstəkarın adını daşıyan Bakı şəhər Mə­dəniyyət Baş İdarəsinin tabeliyində olan 6 nömrəli Onbirillik İncəsənət Mək­tə­binin “Fikrət Əmirovun əsərlərini ifa və təhlil edirik” adlı şagird və müəl­lim­lə­rin elmi-ifaçılıq konfransı bu qəbildəndir. Artıq səkkiz ildir ki, həmin konfransa ki­çik musiqiçilər cəlb olunur. Bu ilin 20 noyabr tarixində elmi-yaradıcılıq kon­fran­sı Gəncə şəhər F.Əmirov adına 1 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbində təşkil olun­du. Konfrans bəstəkarın vətənində yerləşən həmin təhsil müəssisəsinin ya­ran­masının 100 illik yubileyinə həsr edilmişdi. Elmi və musiqili yığıncaq təd­bi­ri­nin əvvəlində II Qarabağ müharibəsində həlak olmuş şəhidlərin ruhu bir də­qi­qə­lik sükutla ehtiramla yad edildikdən sonra Gəncə şəhər F.Əmirov adına 1 nöm­rə­li məktəbin direktoru Aida Əmrahova qonaqları salamladı. O, giriş sözü ilə çıxış edə­rək rəhbərlik etdiyi sənət ocağının 100 illik tarixi inkişaf yollarına nəzər ye­tir­di. Aida xanım iştirakçılara uğurlar dilədikdən sonra söz F.Əmirov adına 6 nöm­rəli onbirillik İncəsənət Məktəbinin direktoru əməkdar müəllim, professor Adilə Yusifovaya verildi. Adilə xanım rəhbərlik etdiyi İncəsənət Məktəbində da­hi bəstəkarın şərəfinə yaradılmış muzey-guşəsi haqqında ətraflı məlumatı video slayd fonunda konfransa toplaşanların diqqətinə çatdırdı. Məktəbin nəzəriyyə şö­bə­sinin müəllimi, tədbirin moderatoru, musiqişünas Aytən Manafova hər il təşkil edi­lən elmi-ifaçılıq konfransının formatı, mahiyyəti barədə məlumatı diqqətə çat­dır­dı, sonra isə çıxışçıların məruzələri dinlənildi. Tədbirdə Bakı və Gəncə şəhər mək­təblərinin şagirdləri F.Əmirovun bütün aləmə səs salmış əsərlərindən ibarət mu­siqi nümunələrini təqdim etdilər. Məktəbin fortepiano, simli alətlər, nəfəs və xalq çalğı alətləri şöbələrində təhsil alan şagirdlərin ifaları maraqla qəbul olundu. Kon­fransın sonunda A.Yusifova həmkarı Aida xanıma və onun rəhbəri olduğu mək­təbin kollektivinə öz minnətdarlığını bildirdi. Adilə xanım gələcəkdə də qar­şı­lıqlı elmi-yaradıcılıq əlaqələrinin davam etdiriləcəyini söylədi. Bu səpkidə təd­bir­lərin keçirilməsinin zəruriliyini vurğuladı. O, F.Əmirovun yeni işıq üzü gör­müş əsərlərinin notlarını, məktəbin rəssamlıq şöbəsinin şagirdlərinin “Xəmsə” möv­zusunda çəkdiyi rəsm əsərlərini, həmçinin unudulmaz bəstəkarın adını da­şı­yan məktəbin 60 illik yubileyi münasibəti ilə çap olunmuş kitabı və yaxın tarixdə nəşr edilmiş “Türk xalqlarının ortaq mədəniyyəti” mövzusunda olan və TÜRKSOY-un yaradılmasının 30 illik yubileyinə həsr edilən “Şuşa 2023 türk dün­y­asının mədəniyyət paytaxtıdır” adlı rəsm kataloqunu Gəncədəki musiqi oca­ğı­nın kitabxanasına hədiyyə etdi. Daha sonra konfrans çərçivəsində keçirilən for­te­piano şöbəsinin müəllimi Elmira Abbasovanın ustad dərsi Gəncə məktəblərinin di­rektorları və müəllimləri tərəfindən böyük maraqla izlənildi.

      Konfransda Gəncə şəhərinin musiqi və incəsənət məktəblərinin direk­tor­la­rı, müəllimləri və başqa incəsənət nümayəndələri dinləyici kimi iştirak edirdilər. On­lar tədbirin çox yüksək səviyyədə keçirildiyini Adilə xanımın ünvanına gön­dər­dikləri məktublarında qeyd ediblər. Xalq artisti, F.Əmirov adına Gəncə Döv­lət Filarmoniyası kamera orkestrinin bədii rəhbəri Rafael Bayramov, Gəncə şə­hər Uşaq İncəsənət Məktəbinin direktoru Təvəkkül Hüseynli, Gəncə şəhəri Zərif Qayıbov adına 1 nömrəli uşaq musiqi məktəbinin direktoru Mədinə Babayeva, Tel­man Hacıyev adına 2 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbinin direktoru Qahirə Məm­mədova, 3 nömrəli Bülbül adına uşaq musiqi məktəbinin direktoru Svet­la­na Hüseynova, Gəncə şəhər 4 nömrəli Uşaq musiqi məktəbinin direktoru Aynur Şixiyevanın təbrik məktubları məzmun baxımından məmnunluq hissi doğurur. Kon­fransın əhəmiyyəti, musiqi təhsili üçün perspektivləri, qarşılıqlı elmi-ya­ra­dı­cı­lıq əməkdaşlığı hər bir müəssisə rəhbəri tərəfindən dilə gətirilmiş və gələcəkdə ye­ni layihələrdə birgə çalışmaq istəyi vurğulanmışdır. Dinləyicilərin konfrans haq­qında düşüncələrini və təbriklərini dəyərli oxucuların nəzərinə çatdırmaq çox xoş təsir bağışlayır. Onlarla aşağıdakı sətirlərdə tanış ola bilərsiniz: “Bakı şəhər F.Əmirov adına 6 nömrəli 11 illik İncəsənət Məktəbinin və Gəncə şəhəri 1 nöm­rə­li uşaq musiqi məktəbinin birgə keçirdiyi bu konfransı mən çox təqdirəlayiq he­sab edi­rəm. Burada F.Əmirovun yaradıcılıq irsinin çox maraqlı və yeni as­pekt­lə­rinə to­xu­nul­du. Bu həm şagirdlər, həm də konfransda iştirak edən gənc müə­llimlər üçün ma­raq­lı amillərdən biri oldu. Şagirdlərin sərbəst ifası və ya­ra­dı­cı yanaşması fərq­li idi. Bu xoş haldır. Kollektivinizlə bir daha görüşmək arzusu ilə Rafael Bayramov”.

      Təvəkkül Hüseynlinin fikirləri: “Keçirilən konfrans kollektivimiz üçün çox məh­suldar oldu. Bunun üçün sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Konfrans çox gö­zəl təşkil olunmuşdu. Tədris prosesinə aid olan bütün nümunələr izah edilirdi. Çox dəyərli və mənalı tədbir oldu. Hər iki məktəbin kollektivinə bol sevinc və uğur­lar arzulayıram”.

       Mədinə Babayevanın söylədikləri: “Yüksək səviyyədə təşkil edilmiş bu kon­frans­da ən gözəl amil düşünürəm ki, F.Əmirovun əsərlərinin şagirdlər tərəfindən təh­lil edilməsi idi. Bu konfransın özünəməxsusluğu odur ki, orada müəllimlərin po­tensiallarının aşkar edilməsi, şagirdlərin musiqi aləminə marağının for­ma­laş­dı­rılması, məktəblərarası yaradıcılıq mübadilələrinin aparılması üçün zəngin mü­hit var. Arzu edirəm ki, yüksək səviyyədə keçirilən bu konfrans Bakı və Gəncə mək­təbləri arasında yaradıcılıq əlaqələrinin yaranmasına təkan versin və qar­şı­da­kı illərdə bu səpkidə təşkil edilmiş konfranslar, ustad dərsləri mütəmadi şə­kil­də dinləyicilərə təqdim olunsun. Bakı və Gəncə məktəbləri qarşılıqlı yaradıcılıq fəaliyyəti göstərsinlər. Məncə belə qurulmuş tədbirlər daha çox istedadlı gənc­lə­rin üzə çıxarılmasına səbəb olacaq”.

      Qahirə Məmmədova isə belə demişdir: “Konfransın təşkili şagirdlər ara­sın­da böyük ruh yüksəkliyinə səbəb oldu. Tədbirin keçirilməsi onlara F.Əmirov mu­siqisinin ölməzliyi hissini yaşatdı. Nə qədər ki, Azərbaycan xalqı var dahi bəs­tə­karımız da daim bu xalqın qəlbində yaşayacaqdır. Çox gözəl səviyyədə ke­çi­ri­lən bu konfransın təşkilində əməyi olan hər kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Arzu edirəm ki, belə konfranslar tez-tez keçirilsin”.

       Svetlana Hüseynova konfrans haqqında təəssüratlarını belə ifadə edib: “Biz san­ki böyük bəstəkarımızın atası Məşədi Cəmil Əmirovun yaratdığı Gəncə şəhər 1 saylı musiqi məktəbində onların ruhunu hiss edirdik. Şagirdlərin ifa etdikləri əsərləri təhlil etmələri də maraqlı idi”.

     Aynur Şixiyevanın fikirləri: “Keçirilən elmi-ifaçılıq konfransında bəstə­ka­rın əsərlərindən ibarət ifa və təhlillərin məhz şagirdlər tərəfindən nümayiş olun­ma­sı, onların bu sahədə fəallığının artırılmasına təkan verdi. Dahi bəstəkarın adını daşıyan həmin təhsil ocağında musiqi və incəsənət məktəbinin qarşılıqlı əmək­daşlığı nəticəsində baş tutan bu konfrans F.Əmirovun musiqi irsinin təb­li­ği­nə mühüm töhfədir”.

     Müxtəlif musiqiçilərin təbrik məktublarının məzmunu ilə tanışlıq belə nə­ti­cə­yə gəlməyə imkan verir ki, Bakı və Gəncə məktəblərinin birgə keçirdiyi bu təd­bir-konfrans gələcəkdə də yeni-yeni müxtəlif layihələrin başlanğıcına təkan ve­rə bilər və şəhərlər arasında qarşılıqlı yaradıcılıq körpüsünə çevrilər. Fikrimcə, F.Əmir­ov musiqisinin yeni və zəngin çalarlarının üzə çıxarılmasında da əhə­miy­yət daşıyar.

       Konfransda F.Əmirovun “Min bir gecə”, “Nəsimi” dastanı xoreoqrafik poe­ması kimi iri həcmli səhnə əsərlərindən nömrələr ilə yanaşı, “Ballada”, for­te­pia­no üçün “12 miniatür” silsiləsindən pyes və digər əsərlər elmi rəhbərlərin dəs­tə­yi ilə şagirdlər tərəfindən tədqiqata cəlb edilib. Dinləyicilərin bildirdiyinə görə şag­irdlərin müxtəlif mövzularda çıxışları həm monoloq, həm də aparıcı ilə dialoq for­masında qurulmuşdu. Bütün bunların nəticəsi onların F.Əmirov musiqisi haq­qın­da fərdi düşüncələrinin formalaşmasına təkan vermişdir. Odur ki, onlardan bə­zilərinin konfrans haqqında təəssüratlarını dəyərli oxucuların nəzərinə çat­dır­maq istəyirəm. Məktəbin XI sinif şagirdi Quliyev Sabir (ixtisas müəllimi Kəmalə Nov­ruzbəyova, elmi rəhbər Fazilə Nəbiyeva) belə deyir: “Bu konfransda ilk dəfə ola­raq iştirak etdim və “Min bir gecə” baletindən “Orgiya” pyesini qarmonda səs­ləndirdim. İfa etdiyim musiqi nömrəsini onun digər versiyaları ilə mü­qa­yi­sə­si­nə başladım və onlar arasındakı fərqi özüm üçün müəyyənləşdirdim. Konfransda çı­xışım həmin pyesin başqa versiyalarını dinləməklə yanaşı F.Əmirovun yara­dı­cı­lığı barədə yeni biliklərin də əldə olunması ilə nəticələndi”.

        Məktəbin IX sinif şagirdi Əlizadə Sevil (ixtisas müəllimi Könül Xəlilova, kon­sertmeyster Aida Əliyeva, elmi rəhbər Validə Nəsirova) də konfransda ilk dəfə olaraq çıxış edib. Onun söylədiklərindən: “Çox həyəcan keçirirdim. Bu kon­frans­da çıxışım mənə hər bir çətin işin arxasında hamını sevindirən gözəl nəti­cə­nin olduğunu anlamağıma kömək etdi. Həmin tədbir mənim üçün çox əhəmiyyətli ol­du və nəticədə böyük təcrübə qazandım. Konfransda iştirakım özümə inam his­si­ni gücləndirdi. Gəncə Filarmoniyasını isə çox bəyəndim. Gələcəkdə orada kon­sert­də çıxış etməyi arzulayıram”.

        Şagirdlərin fikirlərindən belə məlum olur ki, konfransda əldə etdikləri təc­rü­bə onların təhsil və yaradıcılıq həyatında yeni uğurlu başlanğıclara yol aç­mış­dır. Adı çəkilən elmi-ifaçılıq konfransında Bakı ilə yanaşı Gəncə şəhər F.Əmirov adına 1 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbinin müəllimlərinin və şagirdlərinin də ifa­la­rı dinlənilib. Onlar F.Əmirovun müxtəlif janrda yazdığı musiqi incilərini səs­lən­diriblər. Proqrama daxil olunan əsərlər arasında müəllim Turan Şahbazinin rəh­bərlik etdiyi məktəbin violin ifaçılar qrupunun çıxışı, VI sinif şagirdi Qulu­zadə Toğrulun (ixtisas müəllimi Rafael Bayramov), VII sinifdə təhsil alan Və­li­yev Arslan (ixtisas müəllimi Aida Əmrahova) və başqa istedadlı şagirdlərin ifası ma­raqla qarşılanıb. Müəllim Ülviyyə Bağırovanın ifa edilən əsərlər barədə mə­ru­zə­si də diqqət kəsb edib. Sonda Gəncə-Daşkəsən Regional Mədəniyyət İda­rə­si­nin rəisi Pərvin Kazımovun adından onun müavini Nurəddin Babazadə tə­rə­fin­dən hər iki məktəbin direktorlarına və kollektivinə konfransı yüksək səviyyədə təş­kil etdiklərinə görə təşəkkürnamələr təqdim olunub.

8

        Konfransın təşkilində səylə çalışan hər iki məktəbin direktorlarını və müəl­lim­lərini mən də ürəkdən təbrik edir və yeni uğurlar arzulayıram. Tədbirin ke­çi­ril­məsində maddi və mənəvi dəstəyinə görə F.Əmirov adına 6 nömrəli Onbirillik İn­cəsənət Məktəbinin Həmkarlar Komitəsinin sədri Günel xanım Qarayevaya min­nətdarlığımı bildirirəm. Səmimi münasibətə və göstərdikləri yüksək qo­naq­pər­vərliyə görə Gəncə şəhər F.Əmirov adına 1 nömrəli Uşaq Musiqi məktəbinin di­rektoruna, tədris hissə müdiri Elmira xanıma və bütün kollektivə Adilə xanım və müəllim heyəti, eləcə də konfrans iştirakçıları adından təşəkkür edirəm.

8

      Əminəm ki, başlanğıcı F.Əmirovun musiqi irsinin elmi tədqiqi ilə qoyulan bu yaradıcılıq əlaqəsi hələ neçə-neçə yaddaqalan tədbirlərlə davam etdi­ri­ləc­ək­dir. Ümidvaram böyük bəstəkarın yaradıcılığı gələcəkdə də şəhərlər və mək­təb­lər­arası elmi-mədəni tellərin sıx əlaqəsinə imkan yaradacaq və uğurlu layihələrin hə­yata keçirilməsinə təkan verəcəkdir.

Fazilə NƏBİYEVA

Musiqişünas, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

endir

 

 

PDF

Mövzuya uyğun