AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2022 № 4 (57)

Aslan MUSTAFAZADƏ

ADMİU-nun müəllimi

Ünvan: Bakı şəhəri, İnşaatçılar prospekti 39

BMA-nın dissertantı

Elmi rəhbər: sənətşünaslıq elmləri doktoru,

professor Cəmilə Həsənova

Email: aslan.mustafazadeh.1988@gmail.com,

 UOT: 781.7      

RAMİZ ZÖHRABOVUN RƏNG JANRINDA APARDIĞI

TƏHLİL METODLARI

 

Xülasə: Məqalədə musiqişünas-alim, sənətşünaslıq doktoru, professor Ramiz Zöh­rab­ovun rəng janrının təhlili prosesində tətbiq etdiyi analitik metodlardan bəhs edir. Gös­tərilən problemlər bu janrın melodik xüsusiyyətləri kontekstində nəzərdən ke­çi­ri­lir. Ramiz Zöhrabovun metodoloji prinsiplərinə istinadən təqdim olunmuş məqalədə müx­təlif rənglərin melodik xüsusiyyətləri rəng nümunələri əsasında araşdırılır.

Açar sözlər: Ramiz Zöhrabov, musiqişünas-alim, rəng, məqam, təhlil, metod, melodiya

endir

PDF

ƏDƏBİYYAT

  1. Bağırov N. Musiqinin elementar nəzəriyyəsi. B:. Maarif, 1982, 268 s.
  2. Hacıbəyli Ü. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları. B:. Apastrof çap evi, 2010, 176 s.
  3. İsmayılov M. Azərbaycan musiqisinin məqam və muğam nəzəriyyəsi. B:. MTM İnnovation MMC, 2016, 219 s.
  4. Zöhrabov R. Azərbaycan rəngləri. B:. Mars-Print nəşriyyatı, 2006, 250 s.
  5. Zöhrabov R. Ramiz Zöhrabov görkəmli musiqişünas-alim. B:. Mars-Print nəş­riy­ya­tı, 2013, 368 s.

 

NOTAQRAFİYA

  1. Mansurov E. Azərbaycan diringi və rəngləri. B:. İşıq, 1984, 76 s.
  2. Rüstəmov S. Azərbaycan rəngləri (I dəftər). B:. Azərbaycan dövlət musiqi nəş­riy­ya­tı, 1954, 63 s.
  3. Rüstəmov S. Azərbaycan rəngləri (II dəftər). B:. İşıq nəşriyyatı, 1980, 57 s.

Aslan Mustafazadeh

Lecturer of ADMIU,

candidate for a degree of BMA

 

METHODS OF ANALYSIS BY RAMIZ ZOHRABOV IN RENG GENRE

 

Summary: In the article, the melodic features of the analytical methods applied by the musicologist-scientist, Doctor of Art Studies, professor Ramiz Zohrabov in the process of analyzing the reng genre are involved in the analysis. The indicated problems are considered in the context of this genre. In the article presented with reference to the methodological principles of Ramiz Zohrabov, the basics of the melodic properties of different rengs are investigated on the basis of color samples.

Keywords: Ramiz Zohrabov, musicologist-scientist, reng, moment, analysis, method, melody 

 

Аслан Мустафазаде

Преподаватель АДМИУ

Диссертант БМА

 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА РАМИЗА ЗОХРАБОВА В ЖАНРЕ РЕНГ

 

Резюме: В статье привлечены к анализу мелодические особенности аналити­ческих методов, применяемых музыковедом-ученым, доктором искусствоведения, профессором Рамизом Зоxрабовым в процессе анализа жанра ренг. Обозначенные проблемы рассматриваются в контексте данного жанра. В статье, представленной со ссылкой на методологические принципы Рамиза Зоxрабова, исследуются основы мелодических свойств различных ренгов на основе цветовых образцов.

Ключевые слова: Рамиз Зограбов, музыковед, ренг, момент, анализ, метод, мелодия

 

Rəyçilər: 

sənətşünaslıq elmləri doktoru, professor Cəmilə Həsənova

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Xatirə Həsənzadə

Mövzuya uyğun