AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA” № 3, 2015

 

 

Rövşanə KƏRİMOVA

Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın dissertantı

 

Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında “Ave Maria” dua mətnindən istifadə

 

Açar sözlər: dini mətnlər, mənəvi musiqi, mahnı, xor, dua

Azərbaycan bəstəkarlarının dini mövzuya müraciətinin bir cəhəti latın dua mətnlərindən istifadə olunması ilə bağlıdır. Bu istiqamətdə tədqiqa­tı­mı­zı ilk növbədə xristianlıqda geniş yayılmış latın dilində “Ave Maria” dua mətni əsasında yaradılmış əsərlərə yönəltmişik.

“Ave Maria” dua mətninə dünyanın bir çox bəstəkarları tərəfindən mu­siqi əsərləri bəstələnmiş və onlar müxtəlif təfsirlərdə görkəmli ifaçılar, so­listlər, xor kapellaları, müxtəlif tərkibli ansambl və orkestrlər tərəfin­dən ifa olunur. Bunu təsdiq etmək üçün musiqi tarixinə aid tədqiqatlara, son­suz sayda səsyazılarını özündə cəmləşdirən internet mənbələrinə nə­zər salmaq kifayətdir [1].

“Ave Maria” mətninə ilk musiqi əsərləri XVI əsrin əvvəllərində fran­sız bəstəkarı J.Muton və başqaları tərəfindən yazılmışdır. XVI-XVII əsr­lər­də himnin ənənəvi musiqi forması bir qayda olaraq imitasiya üsullu, in­kişaf etdirilmiş polifonik, çoxsəsli “a capella” moteti idi. Daha çox məş­hur olan motetlər frankoflamand bəstəkarları J.Depre və Y.Arkadeltə məx­susdur. Bu əsərlər katolik kilsədə Məryəm anaya həsr olunmuş bay­ram­larda ifa olunurdu.

XIX-XX əsrlərdə bəstələnmiş “Ave Maria”lar janr etibarı ilə müxtəlif ol­maqla yanaşı, daha çox kübar kompozisiyalar idi. Bəzən onlar kanonik olmayan, yalnız Məryəm anaya müraciət hissəsi saxlanılaraq yeni mətnə ya­zılırdı. Onların sırasına F.Şubertin, L.Kerubininin, Ş.Qunonun, E.Vila Lo­bosun səs üçün instrumental müşayiətli ariya və mahnıları, eyni za­man­da, J.Elsnerin, İ.Bramsın, A.Bruknerin, C.Verdinin, İ.Stravins­kinin a kapella xoru və orkestr üçün bəstələnmiş “Ave Maria”ları daxildir. Mu­si­qi tarixində adlarını çəkdiyimiz bəstəkarlarla yanaşı, N.Hömbertin, C.Kaç­çininin, D.Dantenin, L.Lutsinin, F.Tostinin, F.Men­delsonun, F.Lis­tin, K.Sen-Sansın, A.Flyarkovskinin və başqa bəstəkar­ların bəstələdiyi “Ave Maria”lar da özünəməxsus yer tutur.

Beləliklə, musiqi tarixində bir çox bəstəkarların orta əsrlərdən başla­ya­raq son dövrlərə kimi həm orijinal əsərləri, həm də onların müxtəlif va­ri­antlı işləmələri meydana gəlmişdir. Eyni dua mətninə yazılmış bu əsər­lər insanların həyatına nüfuz edərək kilsədə keçirilən təntənəli dini məra­sim­lərdə ifa olunur. Həmçinin, solo alətlər (fortepiano) və müxtəlif tər­kib­li ansambllar – simli kvartet, skripka və gitara və s., səs və müşa­yiət, xor üçün işlənilmiş, dünyaşöhrətli opera ifaçılarının repertuarında möh­kəm yer tutmuşdur.

Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında da “Ave Maria” dua mətni əsasında yazılmış əsərlərə rast gəlirik. Bunlardan birincisi Fərhad Bədəl­bəylinin “Ave Maria” (“Pərvərdigarə”) romansıdır ki, bu əsəri həm də “İki ananın duası” adlandırırlar. İkinci əsər isə Azər Dadaşovun “Ave Ma­ria”sı a capella xorudur. Bu əsər həmçinin, solist, xor və kamera or­kestri üçün işlənmişdir.

İlahiyyatçı-alim Nəriman Qasımoğlunun yazdığı kimi, “İsa Məsihin in­cəsənət nümunələrində az da olsa yenidən tərənnümü Azərbaycanın mil­­li müstəqillik illərinə aiddir. Fərhad Bədəlbəylinin “Ave Maria” əsə­rini bu mənada musiqimizdə ilk nümunə saymaq olar. Rəngkarlıqda İsa Məsihi canlandıran və dini freskalar işləyən çox istedadlı rəssam Ucal Haqverdiyev olub” [2].

Fərhad Bədəlbəylinin “Ave Maria” romansını tədqiqatçı Könül Hü­sey­nova “Musiqimizin Fərhadı” kitabında belə xarakterizə etmişdir: “1990-cı illərdə Azərbaycan tamaşaçıları Fərhad Bədəlbəylinin insanda ali və mənəvi hisslərin təmizlənməsi anını duyduran, tanrının müqəddəs varlıq olduğunu tərənnüm edən “Ave Maria” (“Pərvərdigarə”) (1994) ro­man­sını dinlədilər. F.Bədəlbəylinin bu mövzuya müraciət etməsi Azər­bay­can professional musiqisinin dünya klassik musiqi ənənələri ilə qırıl­maz tellərlə bağlılığını bir daha sübut edir. Beləliklə, F.Bədəlbəyli “Ave Maria” romansını yazmaqla milli musiqidə yeni ənənənin əsasını qoymuş bu janrın ilk yaradıcı bəstəkarlarındandır” [3, s. 199].

F.Bədəlbəylinin və A.Dadaşovun “Ave Maria” əsərinin ilk təqdimatı 1994-cü ildə, eyni konsertdə olmuşdur. Əsər F.Bədəlbəylinin rəhbərliyi al­tında, Xuraman Qasımovanın və “Atikva” uşaq xorunun ifasında səs­lənib. Bu haqda N.Dadaşovanın tədqiqatında da məlumat veril­mişdir [4, s. 15]. Belə ki, A.Dadaşovun yazdığı “Ave Maria” əsəri ikinci versi­ya­da, yəni xor kimi deyil, məhz qadın səsi, uşaq xoru və kamera or­kes­tri­nin ifası üçün nəzərdə tutulan ariya kimi səsləndirilmişdir. Bu konsertdə əla­mətdar cəhətlərdən biri ondan ibarət idi ki, konsertdə dünya musiqi­si­nin çoxəsrlik inkişafı boyu meydana gələn bütün məşhur “Ave Maria”lar səsləndirilmişdir. Bu da belə bir fikri vurğulamağa imkan verir ki, Azər­bay­can bəstəkarlarının əsərləri dünya musiqisi kontekstinə üzvi surətdə da­xil olmuşdur.

“Ave Maria” eyniadlı katolik himninin mətninə və ya Məryəm anaya xitab edən sərbəst mətnə yazılmış musiqi əsəridir. F.Bədəlbəyli həm la­tın­ca mətndən, həm də onun Azərbaycan dilinə sərbəst tərcüməsindən is­ti­fadə etmişdir. A.Dadaşovun əsəri latin dilində mətnə əsaslanır.

F.Bədəlbəylinin “Ave Maria” romansının quruluşu üç bənddən ibarət­dir. Romansın birinci və üçüncü bəndlərinin mətni latın dilində ənənəvi “Ave Maria” dua mətnindən ibarətdir:

Ave Maria, gratia plena

Dominus tecum benedictatu

Amen!

Musiqinin quruluşuna uyğun olaraq, mətnin təkrarlanmaları öz əksini ta­pır. İkinci bənd isə Azərbaycan dilində mətnə əsaslanır:

Pərvərdigarə, pərvərdigarə, eşit səmada sən duamızı (2 dəfə),

Amanımızsan, imanımızsan, gümanımızsan ver davam bizə (2 dəfə).

Bu sözlər latın mətninin dəqiq tərcüməsi olmasa da, məzmununa ol­duq­ca yaxındır. “Sözlər musiqinin intonasiyası ilə böyük vəhdət təşkil edə­rək, musiqi tematizminin bünövrəsini yaradır. Bu intonasiyalar insan ilə tanrı arasında ünsiyyət zamanı yaranan auranı dəqiqliklə ifadə edir” [3, s. 199].

Əsər səs və müşayiət üçün nəzərdə tutulmuşdur. Zərif xarakterlil, tə­sir­li melodiya bir dayaq səs ətrafında dolanan hərəkətə əsaslanır. Burada me­lodik frazaların təkrarlanması diqqəti cəlb edir. K.Hüsey­novanın yaz­dı­ğı kimi, “Bu əsərdə təkrarlıq müəllif tərəfindən uğurlu tapılmış üsuldur. O, sanki təkrarlıq üsulu vasitəsilə dinləyicilərin diqqətini mətnin söz­lə­ri­nə daha da çox cəlb edir. Digər tərəfdən isə həmin üsul “meditasiya” ad­la­nan özünətəlqin əhvali-ruhiyyəsi ilə əlaqədardır” [3, s. 199]. Beləliklə, bu romans-duada musiqinin sadə intonasiya məzmununa baxmayaraq, kup­let forması ilə polifonik variasiya forması birləşərək qarışır və mü­rək­kəb kompozisiya yaradır.

A.Dadaşovun “Ave Maria” xor əsəri dörd səsli, müşayiətsiz xor üçün ya­zılıb. Olduqca incə, məlahətli, qəlblərə təsir edən musiqi məzmununa ma­likdir.

Bəstəkar tərəfindən əsərin başlanğıcında temp göstəricisi “con devo­to” qeyd olunmuşdur ki, bu da latıncadan tərcümədə “sədaqətlə” və ya  “pə­rəstişlə”, “hörmətlə” (rusca “преданно”, “благоговейно”) mənasını ve­rir. Belə bir qeyd musiqinin məzmunundan irəli gələrək, həm də ifa­çı­lıq xüsusiyyətlərini istiqamətləndirir.

Xor olduqca rəvan melodik səslənməyə malikdir. Xorun səslənməsi ba­xımından da başlanğıcda bir dinamik işarə – p göstərilib. Lakin melo­dik inkişaf boyu səslənmə çalarlarının əldə olunması ifaçılıq təfsiri ilə bağ­lıdır.

“Ave Maria” a kapella xoru polifonik üslubdadır. Kiçik həcmli mi­ni­a­tür quruluşa malikdir. Onun quruluşu melodiyanın kontrapunkt şəklində ke­çirilməsindən əmələ gəlir. Melodik xəttin polifonik inkişafı baxımın­dan xoru iki bölməyə ayırmaq olar. 1-ci bölmənin daxili inkişafı yük­sə­lən xətlə, kulminasiyaya doğru hərəkətlə  bağlıdırsa, 2-ci bölmə kul­mi­nasi­ya­nı və yekunlaşmanı əks etdirir. Bu inkişaf xətti xorun musiqi di­lin­də özü­nə­məxsus ifadə vasitələri ilə özünü büruzə verir, yəni 1-ci və 2-ci böl­mə­lə­rin melodik inkişaf xətti və polifonik quruluş xüsusiyyətlərində fərqlilik özünü göstərir.

A.Dadaşovun “Ave Maria” a kapella xoru maraqlı və mürəkkəb ifadə tərzinə malik bir kompozisiya olub, dua mətnini incə çalarla təcəssüm etdirir və insanların ruhunun ən dərin hisslərinə təsir edir.

A.Dadaşovun “Ave Maria” mövzusunda digər əsərinin xüsusiyyətlə­ri­ni də qeyd edək. Bu əsər artıq qeyd etdiyimiz kimi, solo soprano, uşaq xo­ru və kamera orkestri üçün yazılmışdır. Orkestrin tərkibi simlilər, fley­ta, qoboy, campanelli, campane, piano alətlərindən ibarətdir.

Bu əsərin əsas mövzusu ilə nəzərdən keçirdiyimiz “Ave maria” xoru­nun mövzusu eynidir. Əsərlərin melodik quruluş və məzmunu da oxşar­dır. Lakin əsərlərin ifaçı tərkibi baxımından işlənməsi fərqli olduğuna gö­rə, fakturanın müxtəlifliyi önə çıxır.

Beləliklə, A.Dadaşovun bəstələdiyi “Ave Maria” əsərinin soprano, uşaq xoru və kamera orkestri üçün işlənilmiş variantında çoxtəbəqəli fak­tu­ra özünü göstərir ki, bunlar da ayrı-ayrılıqda harmonik və polifonik xü­su­siyyətlərə malikdir və bunların uzlaşdırılmasını bəstəkar böyük məha­rət­lə həyata keçirə bilmişdir.

 

ƏDƏBİYYAT: 

  1. IMSLP (İnternational Music Score Library Project) URL: http://imslp.org/wiki
  2. Qasımoğlu N. Multikulturalizmin milli-mədəni irsimizdə dini əks-sə­­dası. Nəşr edilib: May 17, 2015. Bakı Beynəlxalq multukulturalizm Mərkəsinin rəsmi saytı. URL:http://bbmm.az/slide-view/multikulturaliz­min-milli-m-d-ni-irsimizd-dini-ks-s-dasi/
  3. Hüseynova K.Q. Musiqimizin Fərhadı. B.: Adiloğlu, 2007, 352 s.
  4. Дадашева Н.К. Симфонии Азера Дадашева. Б.: Техсил, 2012, 224 с.


Ровшана КЕРИМОВА

Диссертант БМА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛИТВЫ «АВЕ МАРИЯ» В ТВОРЧЕСТВЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ КОМПОЗИТОРОВ

Резюме

В статье дается обзор  произведений азербайджанских композиторов обратившихся к христианским религиозным текстам и жанрам духовной музыки. Анализируются романс и хоровые произведения Ф.Бадалбейли и А.Дадашева, написанные на текст молитвы «Аве Мария».

Ключевые слова: религиозные тексты, духовная музыка, романс, хор, молитва

 

 

Rovshana KARIMOVA

Dissertator of BMA

USE OF THE PRAYER «AVE MARIA» IN THE CREATION OF AZERBAIJANI COMPOSERS

Summary

In the article are gives an overview of the works of Azerbaijani composers to the texts the Christian religious and genres of sacred music. Analyzed Romāns and choral pieces of F.Badalbeyli and A.Dadashev on the text of the prayer «Ave Maria.»

Key words: religious texts, spiritual music, Romāns, choir, prayer

 

Rəyçilər:

professor Səadət Seyidova;

dosent Nəsibə Məmmədova.

Mövzuya uyğun