AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2022 № 4 (57) 

Mələykə HÜSEYNOVA

filologiya üzrə elmlər doktoru, professor

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Əlləkbərov 7

Email: meleyke960@gmail.com

 UOT: 82.079                                    

ƏNVƏR MƏMMƏDXANLININ YARADICILIĞINDA

LİRİZM VƏ YUMOR

 

Xülasə: Müəllifin təqdim etdiyi məqalədə Ə.Məmmədxanlının yaradıcılığında li­rizm və yumorun yüksək ustalıqla istifadə olunmasından bəhs edir. “Şərqin sə­hə­ri” dramında bədii-estetik prinsiplər, lirizm, psixoloji ovqatın təzahürü müəyyən qay­dalarla üzə çıxır. Dramaturqun “Kəllə və qızılgül” pyesində isə yumorun ob­raz­ların həyatında, düşüncələrində əksi, keçdikləri hiss-həyəcanlara, emosiyalara, kə­dərə necə təsir etməsi əks olunub.

Açar sözlər: “Şərqin səhəri”, “Kəllə və qızılgül”, Ənvər Məmmədxanlı, lirizm, yumor 

endir

PDF

     

ƏDƏBİYYAT:

  1. Axundov M.F. Əsərləri. 3 cilddə. II cild. Azərb. SSR EA nəşriyyatı, B.: 1961, 575 s.
  2. Həyatim ağrayır. Ə.Məmmədxanlı – 100. Təhsil, B.: 2013. 464 s.
  3. Məmmədxanlı Ə. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. I cild. Bakı, Yazıçı, 1985, 323 s.

 Rus dilində

  1. Кулиев Г. Индивидуальный стиль: становление и утверждение. Баку: Мутаджим, 1999.

Maleyka HUSEYNOVA

Doctor of Philology, professor

 

LYRICISM AND HUMOR IN THE WORK OF A. MAMMADKHANLI 

Summary: In the article talks about the skillful use of lyricism and humor in A. Mammadkhanli’s work. Artistic-aesthetic principles, lyricism, and the manifestation of psychological poetry are revealed in the drama «Eastern Morning» according to certain rules. In the dramatist’s play «Skull and Rose», it is reflected how humor affects the lives and thoughts of the characters, their emotions and sadness.

Keywords: «Eastern morning», «Skull and rose», Anvar Mammadkhanli, lyricism, humor

 

Малейка ГУСЕЙНОВА

доктор филологических наук, профессор

 ЛИРИЗМ И ЮМОР В ТВОРЧЕСТВЕ А.МАМЕДХАНЛЫ 

Резюме: В представленной статье говорится об умелом использовании ли­риз­ма и юмора в творчестве А. Мамедханлы. Художественно-эстетическое начало, ли­ризм, проявление психологической поэзии раскрываются в драме «Восточное утро» по определенным правилам. В пьесе драматурга «Череп и роза» отражено как юмор влияет на жизнь и мысли героев, на их переживания и грусть.

Ключевые слова: «Восточное утро», «Череп и роза», Анвар Мамедханлы, лиризм, юмор

 

Rəyçilər: 

filologiya elmləri doktoru, professor Tərlan Quliyev

filologiya elmləri doktoru, professor Məhərrəm Qasımlı

            

Mövzuya uyğun

  • yazı yoxdur