AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA” № 3, 2015

 

 

Abbasqulu NƏCƏFZADƏ 

sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru,

AMK-nın professoru

E-mail: a.najafzade@yahoo.com

 

Çovqan (çövkən) həm idman oyunu, həm də çalğı alətidir

           

  Açar sözlər: çovqan çalğı aləti, çövkən idman oyunu, yaranma tarixi, eti­mo­lo­gi­yası, morfologiyası, ədəbi mənbələr

covqan

Çovqan türklərin qədim hərbi çalğı alətlərindən biri sayılır. Ordu hücuma başlamaz­dan əv­vəl hər­bi orkestrin önündə səs­ləndirilən çovqan həm yürüşün başlan­dı­ğını bil­­di­rir, həm də müşayiətedici alət kimi təra­nə­nin vəznini, ritmini saxlayır (şək. №1). Şəkildə tarzən, miniatür çalğı alətləri ustası, şair-qə­­zəlxan, “Müşfiq” xa­­­­tirə mükafatı laureatı İlqar Dağlının (1940-2007) hazırladığı çov­qa­n aləti təq­dim edilir (1, s. 67). Şək. №2-də isə onun hazırladığı “Qədim çalğı alətləri” kom­po­zi­­si­yasında (soldan II alət) çovqanın miniatür formasıdır.

Yaranma tarixi. Çovqanın yaranma tarixi eramızdan əv­vəl­ki dövrlərə gedib çıxır. “Kitabi Dədə Qorqud” dastanına əsa­sən, çovqan sözü Azər­bay­canda ən azı VI-VII əsr­lər­də ge­niş işlədilib. Dastanda Qaraca Çoban deyir:

Qızılcıq dəgənəgimcə gəlməz mana!

Qılıncını nə öyürsən, mərə kafər?

Əgri başlu çovkanımca gəlməz mana!

Belündə toqsan oqın nə ögərsən, mərə kafər?

Ala qollu sapanımca gəlməz mana! (2, s. 50)

Əsərdə çovqan (çovkan) sözünün izahı qoyunları tutmaq üçün istifadə edilən, bu­caqvari ucluğu olan uzun ağac olduğu bil­dirilir (2, s. 391). Göründüyü kimi, dastanda çov­qan nə idman oyunu, nə də çalğı aləti mənasında deyil, çobanın əyribaş­lı çomağı kimi təs­vir edilir. Qaraca Çoban əlindəki çovqanı düşmənin qılıncın­dan məcazi mənada üstün tutur.

Türk dünyasında, o cümlədən Azərbaycanda təbbazlar dəstəsində Orta əsrlərdə çovqandan özən­səs­li (idiofonlu) çalğı aləti kimi istifadə edilib. XVI əsrdən etibarən isə bəzi Avropa ölkələrinin hərbi orkestrlə­rində də çovqa­na­bən­zər alətlər görünməyə başlanıb.

covqan2 Şəkil №2

Etimologiyası. Çovqan və yaxud çoğan sözü Azərbaycanda “ağaccıq” mə­na­sın­da iş­lə­dilib (3). Çovqan oyununun adı da burada istifadə edilən alə­tə görə belə ad­lan­­dırılıb. Bu, həm də ağac­dan hazırlanmış, çovqan ad­lan­dırılan çalğı alətidir. Azərbaycanda həmin çalğı aləti unudulsa da, Tür­­­kiyədə cevgen, yaxud çevgan adı ilə çağdaş dövrümüzdə də geniş is­ti­fadə olunur.

Tanınmış rus şairi, şərqşünas, akademik Fyodor Yevgenyeviç Korş (1843-1915) çovkan (cavlacan) sözünün “çabmaq”, “çabılmak” kimi türk söz­lərindən yaran­dı­ğı­nı qeyd edir (4, s. 15).

Görkəmli özbək şairi Əlişir Nəvai (1441-1506) bu oyunu əsərlərində “çavqan” (fars dilində əlağacı) adı ilə təqdim edir. Azər­baycanlılar isə hə­­min oyunu “çov­qan” və ya “çövkən”, əfqanlar “çovqan”, taciklər “çav­qon­bozi” adlandırırlar.

Morfologiyası və istifadə yerləri. Çovqan uzunluğu bir metrə çatan də­yənəyə bağlanmış müxtəlif zənglər, zınqırovlar və çınqıraq­lar­dan iba­rət çalğı alətidir. Alət – dirəyi, yəni sapı yerə vurularaq, ya­xud silkələ­mək­­lə səsləndirilir.

Pedaqoji elmlər üzrə fəlsəfə dok­toru Mobil Aslanlı “Çov­kan oyunu ta­ri­­xindən” adlı mə­qaləsində yazır: “Maraqlıdır ki, “Qutadqu-bilik” əsəri­nin bir çox boylarında bu termin eyni mənada həm “çovkan”, həm də “ço­maq” kəlməsi kimi işlədilir. Əsərdə “çomaq”dan nəinki oyun zamanı, hət­ta vuruşda da istifadə olunduğu və mü­əyyən yerə gedərkən adamların öz­ləri ilə çomaq apardıqları göstə­ri­lir” (5, s. 69).

Burada “hətta vuruşda da istifadə olunduğu” deyildikdə, söhbətin id­man oyunun­dakı çovqandan deyil, məhz idiofonlu (özənsəsli) çovqan alə­­­tindən getdiyini dü­şünürük. Belə ki, çovkan döyüşlərdə hərbi alət, yə­ni silah deyil, çalğı aləti kimi səslən­di­rilib.

Kimsə düşünə bi­lər ki, “Bəlkə, çovqan adlanan çomaqdan hərbdə dö­yüş aləti kimi də istifadə olunub?”. Bu, yalnız ib­ti­dai icma quruluşu döv­ründə inandırıcı görü­nə bilərdi. Orta əsrlərdə isə xən­cər, qılınc, nizə və s. mis silahlardan istifadə olunurdu ki, bunların da qarşısına ço­maqla çıx­maq ölüm demək idi.

Koroğlu nəğmələrinin birində də çovqanın adına rast gəlirik:

Koroğlu der: alan qalsın,

Da­ğı-daşı talan qalsın.

Çovğan alıb çalan qalsın,

Meydandadır başlarımız (19, s. 454).

Xatırladaq ki, təqdim edilən şeir Gürcüstan Dövlət Muzeyində saxla­nı­lan və gürcü əlifbası ilə yazılmış bir əlyaz­ması nüsxəsindəndir. Bu nüs­xə ilk dəfə Dilarə Əli­ye­va (1929-1991) tərəfindən oxunub. Burada zənni­miz­cə, “Çovğan (çovqan – A.N.) alıb çalan qal­sın, meydandadır başla­rı­mız” deyil­dik­də, “baş­ımız döyüşdə get­­sə belə, əlinə çov­qan alıb çalan dö­yüşçü qələbə, zə­fər mu­si­qisini səsləndirsin” fikrini ifadə edir.

Ümumiyyətlə, döyüş səhnələrində əgər çovqanın adı çəkilirsə, orada id­man oyu­­­nun­dan söhbət gedə bilməz. Yəni fikrimizcə, həmin səhnələrdə idiofonlu (özən­səsli) çovqan aləti təqdim olunur.

Ədəbi mənbələr. Azərbaycanın klassik şairi Qətran Təbrizi (1012-1088) “Diva­n”ında çov­qanı çalğı aləti kimi vəsf edir:

Sənin arzun odur ki, onu çovkan edəsən,

Hər ay olsun şadlıq ayı “çovkan” başında (6, s. 258).

Şair alətə olan dərin sevgisini bildirməklə yanaşı, onu hər ay dinləmək ar­­zu­sun­da olduğunu söyləyir. Bilindiyi kimi, çovqan hərbi orkestrlərin ba­şında, təbbazbaşı­nın (orkestr rəhbərinin, yəni mehtərbaşının) əlində səs­ləndirilirdi.

Qətran Təbrizi çovqan sözünü əsərlərində daha çox idman oyunu mə­na­sında iş­lə­dir:

Bir gün sən çovkanınla vurmaqdan ötrü

Ay bəzən top, bəzən də çovkan kimi olar (6, s. 86).

Mənim bu belimi kaman kimi əyən onun kaman qaşlarıdır,

Mənim belimi çovkan kimi eyləyən də onun çovkan zülfüdür (6, s. 96).

Təsəvvüf sufilər, tanrısal kədərin insanı bir top kimi gəlişigözəl atıb yu­varla­dı­ğı­na inanaraq kədəri, qəmi-qüssəni bu adla anırlar (21). Fik­ri­miz­cə, burada “top” və “çovqan” sözləri bənzətmə kimi işlədilib.

Əfzələddin Xaqani Şirvaninin (1120-1199) də yaradıcılığında çovqa­nın adı­na rast gəlirik:

 

Dəfsə şahın çovqanına, min nəqşli eyvanına,

Ovlaqdakı cövlanına oxşar yüz heyvan, onda gör! (7, s. 134)

Xaqani dövründə görünür, şahın da zınqırovlarla bəzədilmiş çovqanı varmış. Şair dəf alətini çovqanla müqayisə edir: bənzər cəhətlərini gös­tə­rir, alətin sağananın ətrafın­da­kı bəzəkləri, naxışları, çalınarkən hərləndi­ril­mə­sini, üzərində asılan gü­­müş-zın­qı­rov­­ları və s. göstərir.

XIV əsrdə yaşamış Mustafa Zərir şeirlərinin birində yazır:

Yusifi bindirdilər həm izzü naz,

Baələm, batəbl, bazurnəvü saz (8, s. 67).

Ehtimal olunur ki, burada “ələm” dedikdə, təbil, zurna və saz ilə birgə səs­lən­di­ri­lən çovqana bənzər çalğı aləti nəzərdə tutulur. Bu söz­lər­dən ön­cə deyilən “ba” isə sözönü kimi işlədilmişdir. Ümumiyyətlə, çovqan mə­na­­sında “ələm” sözünə başqa klassik şairlərin əsərlərində də tez-tez rast gə­lirik.

Mustafa Zəririn müasiri olmuş, yəni onunla bir dövrdə yaşamış Yusif Məddah da “ələm” sözünü çovqan anlamında verib:

İki ləşkər biri-birinə yöni,

Dikdilər sancaq, ələm çalış güni.

Urdılar kusü nəğarəvü nəfir,

Nərələrdən hayü huy dadgir (9, s. 130).

“Koroğlu” dastanında bazarda Bəlli Əhmədin Nigarı görmək səhnəsi təsvir edilir: “Bəlli Əhməd gördü Qeysəriyyə damında təbil çalırlar” (10, 52). Təbil çalınır ki, Ni­gar xanımın gəlməsini hər kəs bilib, bazara çıx­ma­sın. Daha sonra dastanda deyilir: “Bəl­­li Əh­məd diqqətlə tamaşa edirdi. Gördü bir neçə saray adamı qabaqda, onların arxasınca əllərində çovgan (çovqan – A.N.) olan bir neçə xacə, sonra isə Nigar xa­nım bir neçə kə­niz, incəbel qızla gəlir” (10, s. 53). Buradan aydın olur ki, Nigar xanımı mü­şa­yiət edərkən xacələr təbillə yanaşı, cingiltili səsli çovkan alətini də səs­lən­dirirdilər.

“Koroğlu” dastanının başqa bir qolunda deyilir:

Koroğlu deyir ki, yetişdim cana,

Mən sərimi tüp eylərəm çovqana,

İnşallah gedərəm mülki-İrana,

Ollam Əli qullarının yekrəngi (10, s. 17).

***

İndi isə çovqan idman oyunu haqqında məlumat verək. Orta əsr­­lərdə Azər­bay­canda çovqan adlı at üstündə ucu əyri çombaqdan istifadə icra edi­lən “top-top” oyu­­­nu da olub ki, bəzən həmin oyundakı iri topu da çov­qan ad­lan­­dı­rırlar. Ölkəmizdə çovqan adlı atüstü idman oyunundan geniş is­ti­fa­də edildiyini təsdiqləyən bir sıra mö­tə­bər mənbələr (arxeoloji, ədəbi, ta­rixi, müx­tə­lif səyyahların xatirələri, miniatür rəsm əsərləri və s.) möv­cud­dur. Çovqan oyunu ilə bağlı bəzi tanınmış səyyahların (fransız Jan Şar­den, ital­iyalı Pyetro della Vallen, türk Evliya Çələbi və b.) xa­ti­rə­lə­ri də ma­raq­lı­dır. M.Aslanlı yazır: “Ölkəmizi yaxından tanıyan, habelə XVI əsr­də (əs­lin­də XVII əsr – A.N.) Səfə­vi­lər sarayında olmuş fransız səy­ya­hı Şar­­den yazırdı ki, bu­rada çovkan, ox-kaman, cidaatmadan ibarət üç cür at­lı idman oyunu vardır. Həmin milli idman oyunumuz barədə məşhur səy­yah qeyd edir ki, bu oyu­nun adı Hindistanda bitən çovkan ağacından düzəldilən çovkan adlı alətlə bağ­lı­dır” (5, s. 65).

Fikrimizcə, burada kiçicik anlaşılmazlıq var. Yəni çovkan sözünün Hin­­dis­tan­da bitən eyniadlı ağaca görə adlanması fikri yanlışdır. Əvvəla, Jan Şarden (1643-1713) XVI deyil, XVII əsrdə (1673-1677-ci illərdə) Azər­baycanın bir sıra ərazilə­rin­də olub. Onun ya­şa­­dı­ğı dövrdən də min il əv­vəl Azərbaycan ərazisində çovqan adlı idman oyunu vardı. Bu fi­­kir­lər ədəbi mənbələrdə də təsdiqini tapır. Şifahi və yazılı ədə­biy­yatımızın şah əsə­ri olan “Kitabi Dədə Qorqud” dastanına əsasən, çovkan Azər­bay­canda VI-VII əsr­lər­də geniş istifadə edilib, yaranma tarixi isə hətta eramızdan əv­vəlki dövrlərə gedib çıxır (2, s. 50). İkincisi, çovqan oyunu Hindis­tan­dan Azər­­baycana deyil, Azərbaycandan Hindistana və Av­ropaya “polo” adı ilə ya­yılıb.

İngilislərin təşəbbüsü ilə 1900-cu ildə Parisdə keçirilmiş II Olimpiya oyun­larının proqramına çovqan “polo” adı ilə daxil edilib və bu yarış­ma­da üç ölkəni təmsil edən 5 komanda iştirak etmişdir.

M.Aslanlı “Çov­kan oyunu ta­ri­xin­dən” adlı məqaləsində italiyalı səy­yah, şair Pyetro della Vallenin (1586-1652) xa­ti­rələrinə istinadən yazır ki, çovqan oyunu türk və özbək hərbi havalarının sədası al­tında keçirilirdi (5, s. 66). Qəz­vin­də, Səfəvilər sü­la­ləsindən olan İran şahı I Şah Ab­ba­sın (1571-1629) şəxsən özünün də bir oyunçu ki­mi iştirak etdiyi bu oyunda türk mu­­si­qi­si dedikdə, söhbətin oğuzlardan (azər-türklərdən) getdiyi bəlli olur.

Pyetro della Valle I Şah Abbasın məsləhətçisi olarkən 4 il İranda ya­şayıb. Xatırladaq ki, I Şah Abbas dövlət rəhbəri olmaqla yanaşı, bəstəkar, həm də ifaçı idi. Tarixçi, xəttat və şa­ir İs­gən­dər bəy Münşi Türkman (1560/61-1634) onu musiqi­şü­nas­lıqda və ifaçılıq sənətində döv­­rünün ən görkəmli şəxsiyyəti adlandırmışdı (11, s. 57).

Azərbaycanın Örənqala adlanan ərazisində arxeoloji qazıntılar zamanı tapıl­mış şir­li qabın üzərində çovqan oyunçusu təsvir olunub (14, s. 150-151). IX əsrə aid edilən bu maddi mədəniyyət nü­mu­nəsi həmin dövrdə Beyləqan şəhərində çovqan oyununun geniş yayıldığını təsdiqləyir.

XII əsrdə yaşamış İran tarixçisi Zahi­rəd­din Ni­şa­pu­ri (?-1186) “Səlcuq­namə”də, eləcə də Səlcuqlar döv­rünün ensiklopediyaçı alimi, qüd­rətli və­zir Xa­cə Nizamülmülk (tam adı: Əbu Əli əl-Həsən ət-Tusi Nizamü­l­mülk, 1018-1092) “Siyasət­na­mə”­sində çovqan oyunun­dan geniş söhbət açıb.

Orta çağ türk dünyasının ən böyük mü­təfəkkiri Yu­­­sif Balasaqunlu Ulu Xas Hacib (1020-1075) Doğu Türküstanda – Balasaqun (Orta çağa aid edi­lən indiki Qırğı­sız­tanın Toxmaq şəhəri yaxınlığı) şəhərində anadan ol­muş­dur. 1068-ci il­də Qaşqar şə­hə­rin­ə köçmüş və burada yazdığı və türk xalq­larının ortaq ədə­bi sərvətlərindən biri olan “Qutadqu bitik” poe­ması­nı 18 aya, 1069-cu ildə tamamlayıb. Bu, türk di­­­lində əruz vəznində yazıl­mış ilk poemadır. Əsər bəzən “Kutadqu bilinq”, “Qutadğu bilik” və ya “Qu­tadğu bitik” adı ilə də təqdim edilir. Əsərin adı bəzən “Sə­adət bi­­li­yi”, “Bəxtiyarlıq sənəti”, “Xoşbəxtliyə aparan elm” və s. mənalarda da izah olu­­nur. “Xoşbəxtlik bağış­la­yan ki­tab” anlamını bil­­­dirən “Qutadğu bitik” adı daha mənti­qə­uyğundur. Burada “qut” sözü səadət, xoşbəxt an­la­mında iş­lədilir. Yu­­­sif Balasaqun­lu əsəri Qa­ra­xanlılar dövlətinin – Məş­ri­qin və Çi­­nin hökmdarı Tabğaç Buğra xa­qa­na ərməğan etmişdir. Xaqan bu xid­mə­­ti­nə görə, ona Ulu Xas Hacib (saray naziri, saray işlərinin rəhbəri) və­zi­fəsini ver­miş­­­dir.

“Qutadğu bilig” əsərində insana gərək olan xüsusiyyətlərdən söz açar­kən “çöv­kən oyununda mahir  olmağın” vacibliyi diqqətə çəkilir:

Çövkən oyununda mahir olmalı, yaxşı ox atmalı,

Quşçuluq və ovçuluqda üstün gəlməlidir (15, s. 190).

Britaniyalı səyyah M.Braun 1842-ci ildə çövkən haqqında öz fikir­lə­ri­ni belə izah edib: “Bu, atlarla əsl hokkey oyununa bənzəyir. Çox gö­zəl oyun növüdür və düşünürəm ki, qərblilər üçün də faydalı olar­dı”. Sə­nət­şü­nas, əməkdar rəssam Elçin Aslanov çövkən oyununda işlədilən topun “kuy” adlandığını bildirir  (20, s. 114).

Çövkənin Azərbaycanın qədim oyunu olmasını sübut edən fakt­­­lardan biri də mi­ni­atür rəsm əsərləridir. Arifinin, eləcə də müəllifi bəlli ol­ma­yan digər miniatür rəsmlər­də (XVI əsrdə N.Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” poe­ma­sı­na çəkilib) çöv­kən oyunu təsvir edilmişdir (14, s. 147). Həmin mi­niatür əsərləri (şək. №3, şək. №4) təqdim edirik:

covqan3  Şəkil №3. Arifi. “Səyavuş çövkən            Şəkil №4. “Quyyü çovkan”.                

 oynayır”. Firdovsi, “Şahnamə”                 Təbriz. 1524-1525-ci illər, Sankt-

 Sankt-Peterburq, Şərqşünaslıq                   Peterburq   DKK, Dorn, 28

 İnstitutu, D 3777, v. 113, 17×30 sm        

 Dahi Nizami Gəncəvi (1141-1209) də “Xosrov və Şirin” və “İskən­dər­na­mə” (“Şərəfnamə”) poemalarında çövkən oyunu haqqında yaz­mış­dır. Azər­baycanda çov­kan oyununda təkçə kişilər deyil, qadınlar da iştirak et­miş­lər. Nizaminin “Xosrov və Şirin” poemasında aydın olur ki, Şirin çov­kan meydanında Sasani hökm­darı Xosrov Pərvizdən geri qalmır. Şirin ilə bərabər oynayan qızlar da təsvir edil­miş­dir.

Professor Fərahim Sadıqov bildirir ki, Azərbaycanın tanınmış şairi, döv­lət baş­çısı Şah İsmayıl Xətai də ustad çovkan oyunçusu kimi tanınırdı (18, s. 109). Şah İsmayıl Xətainin oğlu I Şah Təhmasib 1524-cü ildə “Küy və çovkan” adlı poema yazıb. Eyniadlı əsəri Ümfi Kəmangər Təb­ri­zi də yazmış və bu əsəri dövrünün qüdrətli hökmdarlarından olan I Şah Ab­basa həsr etmişdir.

Firdovsi, Ömər Xəyyam, Hafiz, İbn Sina, Xosrov Dəhləvinin əsərlə­rin­­­də də çövkə­nin adı xatırlanır. Orta əsr müəlliflərinin yazdıqlarından isə bəlli olur ki, o za­man­lar çövkənlə məşğul olan tanınmış oyunçular hət­ta sərhədlərdən kənarda da məş­­hur idilər.

Ölkəmizdə 10-dan çox atüstü oyun növü var: “çövkən”, “sürpapaq”, “bahar­bənd”, “yaylıq”, “gərdək qaçırmaq” və s.  Bu oyunların yaranma tarixi min ildən ar­­tıqdır.

2013-cü il dekabrın 2-dən 7-dək Bakıda YUNESKO-nun (BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı) Qeyri-maddi Mədəni İrsin Qorun­ma­sı üzrə Hökumət­lər­a­rası Komitəsinin 8-ci sessiyası keçirildi. Burada “Çövkən – Azər­baycanın ənənəvi Qarabağ atüstü oyunu” adı ilə YUNESKO-nun Qey­­ri-maddi Mədəni İrs Siyahısına daxil edildi.

 Ümumilikdə müdriklər çövkən oyununu insan zəkasının yaratdığı ən baxımlı oyun­lardan biri hesab etmişlər. Beləliklə, hərbdə istifadə edilən özənsəsli (idiofonlu) çovqan çalğı alətini Azərbaycan məkanında ilk dəfə olaraq öyrənməyə çalışdıq. Məqalədə həmçinin eyniadlı idman oyu­nu­nun da tarixinə diqqət yetirdik. İnanırıq ki, alimlərimiz bu mövzuda yeni-yeni araş­dırmalar aparacaqlar.

 

ƏDƏBİYYAT: 

 1. Nəcəfzadə A.İ. Azərbaycan çalğı alətlərinin izahlı lüğəti. (II nəşr) B.: MBM, 2004, 224 s.
 2. Kitabi Dədə Qorqud (tərtibçi, çapa hazırlayanı, ön sözün və lü­ğətin mü­­əllifi Samət Əlizadə). B.: Ye­ni nəşrlər evi, 1999, 704 s.
 3. Ədib Tusi-Zeyli bər borhan qate ya fərhənge loğate baz yafte: Təb­riz, 1343, h.ş.
 4. Корш Ф.Е. Некоторые персидские этимологии. C приложением за­метки: «По поводу эти­мо­логии слов човкан и cавладжан» А.Е.Крымского (секретаря Восточной Комиссии Им­пе­ра­торского Мос­ковского Археологического Общества). М.: типография “Крестного ка­­лен­даря”, 1912, 24 с.
 5. Aslanlı M.İ. Çovkan oyunu tarixindən. // “Qobustan” jurnalı, №3, 2013, s. 65-72.
 6. Təbrizi Qətran. Divan (farscadan tərcümə: Qu­lam­hü­seyn Beq­­de­li). B.: Azər­­­bay­­can EA nəş­riy­ya­tı, 1967, 440 s.
 7. Xaqani Ə. Seçilmiş əsərləri. B: Lider, 2004, 670 s.
 8. Zərir M. Yusif və Züleyxa. B.: Şərq-Qərb, 2006, 128 s.
 9. Məddah Y. Vərqa və Gülşah (C.V.Qəhrəmanov, Z.T.Hacıyeva). B.: Elm, 1988, 184 s.
 10. “Koroğlu” (Paris nüsxəsi), B.: Şərq-Qərb, 2005, 224 s.
 11. Onul­la­hi S­.M. Qədim Təbrizin mədəniyyət tarixindən (X-XVII əsr­lərdə). // “Qobustan” jur­na­lı, 1974, №3, s. 54-57;
 12. İsgəndər bəy Мünşi Türkman. Tarix-i aləmara-yi Abbasi (Ab­ba­sın dün­­­ya­nı bə­zə­yən ta­ri­xi – fars dilindən tərcümənin, ön sözün, şərhlərin və göstəricilərin mü­əllifləri: Oqtay Əfəndiyev və Namiq Musalı). I cild. B.: Təhsil, 2009, 792 s.
 13. А.А.Иессе. Ючг чашиз Баилакана. // Исследования по истории культуры народов Востока. М.-Л.: 1960.
 14. Dadaşzadə M.A. Azərbaycan xalqının Orta əsr mənəvi mə­də­niy­­yə­ti (tarixi-et­no­qra­fik tədqiqat). B.: Elm, 1985, 216 s.
 15. Balasaqunlu Y. Qutadğu bilig. B.: Avrasiya Press, 2006, 440 s.
 16. Gəncəvi N. Xosrov və Şirin (tərcümə: Rəsul Rza, izahlar: Məm­mə­dağa Sultanov). B.: Lider, 2004, 392 s.
 17. Gəncəvi N. İskəndərnamə. (Şərəfnamə), B.: Lider, 2004, 432 s. (tər­cü­mə: Ab­dulla Şaiq).
 18. Sadıqov F.B. Muğam (dərs vəsaiti). B.: Maarif, 2011, 556 s.
 19. Azərbaycan dastanları. Beş cilddə, IV cild (“Müstəqil nəğmələr” bölümü). B.: Lider, 2005, 464 s.
 20. Aslanov E.M. El-oba oyunu xalq tamaşası (xalq oyun-tamaşa mə­dəniy­yəti­miz­də deyim və adların izahlı söz kitabı). B.: İşıq, 1984, 276 s.

Saytoqrafiya

 1. “Mavi Kabanlıq” forumu. URL: http://www.msxlabs.org/forum/x-sozluk/366268-cevgen-nedir.html#ixzz3spDuqnCo

 

Аббасгулу НАДЖАФЗАДЕ

доктор искусствоведения, профессор АНК

E-mail: a.najafzade@yahoo.com

ЧОВГАН  СПОРТИВНАЯ ИГРА И  НАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ  ИНСТРУМЕНТ

Резюме

В статье Аб­бас­гу­лу Наджаф­­заде «Човган  — спортивная игра и народный музыкальный инструмент» впервые представлена характеристика древ­него идиофонного азербайджанского инстру­мента човган. В статье изучаются происхождение, этимология, морфология понятия «човган»,  a также  прослеживается характеристика инструмента човган, данная  в поэтические строках поэтов-классиков.

В статье также затрагивается характеристика конной игры човган.

Ключевые слова: човган, народный инструмент, происхождение, этимология, морфология, литературные источники

 

 

Abbasgulu NAJAFZADEH

  Doctor of study of Art, professor of ANC

E-mail: a.najafzade@yahoo.com

CHOVGAN AS SPORTS GAME AND AS THE NATIONAL INSTRUMENT

Summary

 The author of the article «Chovgan as sports game and as the national instrument» Abbasgulu Nadzhafzade tells about ancient Azerbaijani idiophone musical instrument – the chovgan. In the article are studied sources, etymologies, morphology, by also poetic lines from woks of classical poets opening the characteristic of a musical instrument chovgan.

In article the characteristic of equestrian sports — chovgan also is mentioned.

Key words: chovgan, musical instrument, studied sources, etymolo­gies, morphology, literary source.

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Fəttah Xalıqzadə;

pedaqoqika üzrə fəlsəfə doktoru, professor Xanlar Qurbanov

Mövzuya uyğun