AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA” № 2, 2015

 

 

Abbasqulu Nəcəfzadə

sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, dosent

E-mail: a.najafzade@yahoo.com

 

Əhsən sə, Əhsən!

 

Açar sözlər: Əhsən Dadaşov, çalğı alətləri, udun ən qədim arxeoloji mənbəyi, həkim Qrekin fikirləri

Azərbaycan xalqı beynəlxalq aləmdə bütün dövrlərdə istər vokal, is­tər­­sə də ins­tru­mental ifa­çı­ları ilə daim fəxr etmişdir. Onların arasında pe­şə­­­kar ifaçı­lar­la yanaşı, müxtəlif peşə sahib­lə­rinə də rast gəlirik: şair, döv­lət rəhbəri (Şah İs­ma­yıl Xətai), ozan-aşıqlar (Dədə Qor­qud, Aşıq Alı, Aşıq Ələsgər), dö­­yüşçülər, xalq qəh­rə­man­ları (Babək, Koroğlu, Qaçaq Nə­­bi) və başqaları. De­yi­lən­lər çalğı alət­lərimizə ümum­xalq məhəbbə­ti­nin, sevgisinin olduğunu təsdiqləyir.

Azərbaycanda ötən əsrin 20-ci illərindən etibarən – Bakı, Gəncə, Ağ­dam, Şuşa, Naxçıvan, Şə­ki və s. kimi şəhərlərdə bir sıra musiqi mək­təb­lə­ri fəaliyyətə baş­ladı. Bu məktəblərdə müxtəlif çal­ğı alətlərində (tar, ka­man­ça, balaban, nağara və s.) notu üzündən oxumaq, not­la çalmaq vər­­diş­­ləri tədris olunurdu. Tezliklə hə­min ifa­çı­lar müxtəlif xalq çalğı alətləri or­kestr və ansambl­la­rın­da fəaliyyətə başla­dı­lar. Be­lə ifa­çı­lardan biri də vir­tuoz tarzən Əhsən Dadaşov idi.

Ötən il görkəmli sənətkar Əhsən Dadaşovun 90 illik yubileyi keçirildi. İlk öncə onun tərcüme­yi-halına nəzər yetirək:

Əhsən Əliabbas oğlu Dadaşov (16.08.1924, Bakı – 29.05.1976 Bakı) – mü­əl­lim, ifaçı (tar, saz, ud, kamança, tütək), bəstəçi.

Fəxri adı – əməkdar artist (1959). Tələbə və Gənclərin IV Ümum­­dünya fes­­ti­va­lı müsabiqəsi­nin laureatı (1953, Buxarest). VI Ümumdünya fes­ti­va­lı­nın qızıl mü­ka­fat­çısı (1957, Moskva).

Ə.Dadaşov xalq çalğı alətləri or­kes­tri­nin əsas solistlərindən bi­ri idi. Re­­per­tu­a­rın­da “Rast”, “Se­gah”, “Şur”, “Zabul”, “Hümayun”, “Çahar­gah”, “Or­ta mahur”, “Vi­layəti-Dilkeş”, “Baya­tı-Şi­raz” və s. muğamlarla ya­naşı, Azər­bay­can və dünya bəstəkarlarının müxtəlif səpgili əsər­ləri də xü­­susi yer tutmuşdur. Ə.Dadaşov tarın texniki imkanlarından bacarıqla is­tifadə edən, musiqini də­rindən du­yan, no­va­tor ifaçı­lar­dan biri olmuşdur. Bir çox xarici ölkələrdə (İran, İraq, Hin­dis­tan, Əl­cəzair, Qvineya, Rumı­ni­ya, Çexoslovakiya, Yuqoslaviya, Polşa, Avs­tri­ya, Misir, Kuba, Əf­­­­qa­nıs­­­tan, Suriya, Türkiyə, ABŞ) musiqi mədəniy­yə­ti­mi­zi, Azər­­baycan ifa­çı­lıq sə­nətini layiqincə təb­liğ etmişdir. Ə.Dadaşovun melomanlıq fə­aliyyəti də ol­muş­dur. O, bir sıra sevi­lən və yad­da­qa­lan rənglərin, təsniflərin, di­rin­gilərin, rəqs­lə­rin, ümumilikdə 30-a yaxın melodiyanın müəllifidir. 1961-ci il­də Azərbaycan Res­publikası Tele-Radio Verilişləri Komitəsinin (in­diki Az.DTRV QSC) nəz­dində xalq çal­ğı alətləri ansamblı yarat­mış­dır. Ha­zırda bu ansambl Əhsən Dadaşov adına “Xa­­tirə” xalq çalğı alətləri an­­sam­blı kimi fəaliyyət göstərir. An­sam­blın bədii rəh­bə­ri xalq artisti Adil Ba­­ğırovdur.

1961-ci ilin sonu və 1962-ci ilin əvvəllərində dünya şöhrətli müğənni, SSRİ xalq ar­tisti Rəşid Beh­budov (1915-1989) İranda uzunmüddətli (4 aya yaxın) qastrol sə­fə­rində olur. Mü­ğənni 20-yə qə­dər iri şəhərlərdə (Teh­ran, Təbriz, İsfahan, Ərdəbil, Şiraz, Aba­dan, Xoy, Ənzəli, Zəncan, Məş­­həd və s.) 100-ə yaxın anşlaq konsertlər verir. Onu bu konsert­lər­də unu­dulmaz tarzən Əhsən Da­da­şov və virtuoz pianoçu Çingiz Sa­dı­qov mü­­şa­yi­ət etmişlər.

Hörmətli oxucu! Mən Əhsən Dadaşovun çalğı alətlərimizə olan müna­si­bətindən və bu alət­lər­də onun ifasından söz açmaq istəyirəm. Ə.Da­da­şov haq­qında qələmə alınmış yazılardan və xa­ti­rələrdən bəlli olur ki, onun öyrən­di­yi ilk çal­ğı aləti tü­tək ol­­muşdur (şək. №1). Sənətşünaslıq üz­­rə fəlsəfə doktoru, AMK-nın dosenti Yaqut Se­yidova ustad sənətkarın 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans­da bildirmişdir: “Gə­ləcəkdə ustad sənətkar kimi zirvələrə ucalan Əhsən Dadaşov uşaq­lıq döv­ründə heç kimdən musiqi dərsi almadan əvvəl tütək çalmağa, sonra isə ta­ra həvəs göstərmişdir” (1, s. 47).

tut-k

Şəkil №1. Tütək

Bəlkə də Əhsən uşaq ikən tütəyin səs tembrinin fərqinə heç də var­mır­dı. Azər­bay­­ca­nın qədim nə­fəs alətlərindən biri olan tütəyin səsi din­lə­yi­cidə təbiət mənzə­rə­si­ni xatırladır və bu səbəbdən ro­­mantik hisslər oya­dır. Həqi­qə­tən, tütəyi (han­­sı me­lo­­diya ifa edilməsindən asılı ol­ma­­ya­raq) din­lə­yərkən istər-is­təməz göz­lə­ri­miz önün­­­də təbiət mən­zə­rə­ləri – yam­yaşıl me­şələr, sıldırımlı dağ­lar, büllur bu­laq­lar, şı­rıl­tılı şəlalələr, coşqun çay­lar və s. canlanır.

Ustad sənətkar Əhsən Dadaşov hələ uşaq yaşla­rın­da ikən sehrli səs­lə­rin, ifaların axtarışında ol­muş və zaman-zaman öz inadcıl səy­­ləri sa­yə­sin­də öyrəndiyi müxtəlif səpkili çalğı alətlərinin tim­salında on­lara ye­tiş­miş­dir. Onun yaradıcılıq yolunu izlə­dikdə deyilən fikirlərin şahidi oluruq.

Ə.Dadaşov 14 yaşında Bakı Musiqi Texni­ku­muna qəbul olunmuş və bu­­rada tar ix­tisasına yi­yə­lənmiş, ömrünü-gününü bu alətə bağlamışdır (şək. №2). Onun ifa­çı­lıq sənətin­də əldə etdiyi bö­yük uğurlar hər kəsə bəl­li­dir.

tar

Şəkil №2. Tar

Dahi Üzeyir Hacıbəyli (1885-1948) “Azərbaycan mu­­­si­qi həyatına bir nə­zər” mə­­­­qalə­sin­də ta­rın xarakterini belə açır: “Tarın “bəm” simləri çox hə­zin və təsir­li­dir. Miyanxana səs­lə­ri gur və mər­­danə, zil səsləri isə bir qə­­dər qışqırıqlıdır.

Tar ən ziyadə istemal edilən alətin birincisidir” (2, s. 500).

Deyəsən, Əhsən müəllim axtardığını tarın səsində tapmışdı. Yəni Üze­yir bəyin tə­­biri ilə de­sək, tarın bəmdə “həzinliyi”, orta registrdə “gur və mər­danəliyi”, zildə isə “qışqırıqlı olması” Əh­səni qəlbində qərar tutmuş mu­siqi dünyasının saf və tə­miz duyğularını dinləyici­si­nə çatdırmaq üçün tam təmin edirdi.

Hər alətin öz səsi, öz dünyası olduğu kimi, bu alətlərin hər birinə ifa­çı­lıq baxı­mın­dan yanaş­ma­ğın da fərqli xüsusiyyətləri var. Ə.Dadaşovun tü­tək­də, kaman­ça­da ifalarının lent yazıları ol­ma­sa da, onun həmin alətləri bö­yük peşəkarlıqla ifa etmə­si­ni yaşlı nəslin nümayəndələri indi də xa­tır­la­yırlar. Qeyd edildiyi kimi, Əh­sən mü­əl­lim tütəyi uşaq ikən öyrən­miş­di­sə, kamançanı artıq gənclik illərində mə­nim­sə­miş­­di (şək. №3). Yəni 1940-cı ildə ölməz bəstəkar, dirijor  Səid Rüs­tə­mov (1907-1983) onu rəh­bər­lik et­di­­yi Azərbaycan Dövlət xalq çalğı alətləri orkestrinə iş­ləməyə də­­­vət edir. Əhsən mü­əllim həmin orkestrdə ömür-gün yoldaşını tapır. Bu, gö­­zəl ka­mança ifaçısı Qə­ri­bə Dadaşova (1928-1996) idi. 1954-ci ildə on­lar ailə hə­ya­tı qu­rur. Qəri­bə Da­­daşova 1959-cu ilə qədər xalq çalğı alət­lə­ri orkestrində ka­mança ifa­çı­sı kimi fəaliyyət gös­tər­mişdir. Daha son­ra o, Azər­baycan Dövlət Xarici Dillər İns­titutunda alman dili üz­rə müəllim iş­lə­­miş­dir.

kamanca

Şəkil №3. Kamança

Bax beləcə, Əhsən Dadaşov həm kamança ifaçısı Qəribə xanıma, həm də onun ifa etdiyi çalğı alə­tinə meylini salmışdır. Bəlkə də ustad sənətkar ka­mançanı öz sev­­­gilisinə olan hədsiz mə­həb­bə­tini nümayiş etdirmək məq­sədi ilə öyrənmişdir…

Ü.Hacıbəylinin bildirdiyinə görə, kamançada ifa olunan musiqi tarda ça­lınandan daha mü­­kəm­­məl və in­sa­nın səsinə daha ya­xındır (2, s. 500).

Sirr deyil ki, tarla müqayisədə kamançada ifa etmək çox çətindir. Ka­man­çada pər­dələr olma­dı­ğından ifaçıdan yüksək musiqi duyumu tələb olu­nur. Bu fikirlər ud aləti ifaçılarına da şamil edi­lir. Yəni udda da tar­dan, sazdan fərqli olaraq pərdələr yoxdur. Bilindiyi kimi, Əhsən Dadaşov udun da ən mahir ifaçısı olmuşdur (şək. №4). O, ilk dəfə so­list kimi ud alə­ti ilə radio üçün bir sıra mu­siqilər ifa etmişdir. Hə­min lent yazı­la­rı Azər­­bay­can Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri QSC-nin fono­te­ka­sın­da qo­ru­nur.

ud

Şəkil №4. Ud

 Ə.Dadaşovun ifasında udu dinlədikdə sanki alətin səsi ilə nu­rani el ağ­­saq­­qa­lı müd­­rik kə­lam­lar­la cavanlara öyüd-nəsihət verir. Onun ud ifa­sın­da­kı bu “öyüd-nə­sihət”ləri diqqətlə dinlədikdə, fra­zalararası “vergül”­ləri, “cüm­lə”lərin tamamlan­ma­sın­da­kı “nöqtə”ləri belə aydın duyursan.

Ud aləti Azərbaycanda bütün dövrlərdə, hətta e.ə.-ki min­il­lik­lər­də də se­­vil­miş­dir. Ta­rix elm­lə­ri doktoru, professor Aləm Nuriyev (1936-2004) “Mil­li musiqinin nadir tapıntı­sı” adlı mə­­qa­lə­sin­də ud alətilə bağlı olduqca ma­raqlı faktları ortaya qoyur.

Müəllif məqaləsində 1984-cü ildə Bərdədə arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edi­lən xeyrə tipli qab­dan söhbət açır: “Dulusçu usta qab nümu­nə­si­ni hazırlayarkən, qabın daxi­li­nə cızma üsulu ilə rəsm həkk etmişdir. Nü­mu­nənin kənar sektorunda isə usta bir-birinin ardınca qaçan üç heyvan rəs­­mini yüksək zövqlə təsvir etmişdir (şək. №5).

Buynuzların gərilməsinə əsasən, onların dağ keçisi və yaxud ceyran ol­du­ğu­nu ehti­mal etmək olar. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, qabın mər­kə­zində musiqi alə­tinə bənzər rəsm həkk olunmuş­dur. Alətin çanaq his­sə­si qazma üsulu üzrə dörd sek­­­tora bölünmüşdür. Ça­nağın mərkəzindən ke­çən qoşa xətt alətin qolundan keçə­rək axıradək davam edir. Hə­min xətt alə­tin başlığında sona ye­tir. Qolun sağ və sol tərəfində isə şarvari və sün­bül rəsm­ləri də çəkilmişdir. Alətin vəziyyətinə əsa­sən, bu rəsmlərdə alə­tin siminin bərkidil­mə­sin­dən və ya boşaldılmasından ibarət aşıx­la­rın ol­du­­ğunu ehtimal etmək olar.

Geniş müqayisələrlə alətin Qarabağ ərazisindəki şənliklər zamanı isti­fa­də edil­di­yi və ud mu­si­qi aləti olduğu müəyyənləşir” (3, s. 209-210).

Aləm Nuriyev bu tapıntının Kür-Araz erkən Tunc dövrünə, yəni e.ə. IV-III min­i­l­lik­lərə aid ol­du­ğunu qeyd edir. O, zəngin ornamentlərlə bə­zə­dil­miş həmin nü­mu­nənin Bər­də şəhər Mədə­niy­yət Muzeyində saxlanıl­dı­ğı­nı bildirir.

udi-qədim

Şəkil №5. Bərdə şəhər Mədəniyyət Muzeyindəki qab

Fikrimizcə, bu alət Ə.Mara­ğa­lı­nın “udi-qədim” adlandırdığı udun ən qə­dim nö­vüdür (4, s. 75). Yəni haqqında söh­bət açdığımız sənət nümu­nə­sin­də udun ilkin növü təsvir olunmuşdur.

Deməli, bu qab nümunəsinin Azərbaycan ərazisində tapılması ud aləti ilə bağlı tədqiqatlara, onun ya­ranma tarixinə, hət­ta sözaçımına yenidən baxılmasını tələb edir.

Bu maddi mədəniyyət nümunəsi olan qabın Bərdədə tapılması heç də tə­sadüfi deyil. Bu şəhər qə­dim yaşayış məskənlərindən biri olmuş, eləcə də mədəniyyət mər­kəzi kimi tanınırdı. Dahi Ni­za­mi Gəncəvi (1141-1209) “Xos­rov və Şirin” po­e­ma­sını ya­zar­kən qəhrəmanları haqqın­da çoxlu mə­lu­mat əldə etmiş, ərəb və fars sal­na­mə­­lərini, Bizans və Suriya tarixi ədə­biy­­yatlarını və rəva­yət­lərini dərindən öy­rən­mişdi. O, bu ba­rədə əsərin mü­qəddiməsində ya­zır:

Tanıyan yoxdur bu gözəl alması,

Bərdədə var idi bir əlyazması (5, s. 66).

Ud ümumşərq xalqlarının ruhuna uyğun şəkildə yaradıldığından onun adı müx­tə­lif dillərdə fərqli mənalar (ağac, bitki adı, od və s.) daşıyır. Qə­dim oğuzlar, azər-türklər isə ud sözünü bəxt, tale, şans mənalarında işlət­miş­­­lər. Yəni ud dilimizin arxaik sözlərindən biridir. Bu ifadəyə şifahi və ya­­zılı ədə­biy­ya­tı­mı­zın şah əsəri olan “Kitabi Dədə Qorqud” dastanında tez-tez rast gəlirik: “Qız ay­dır: Qə­­dəmi qutsız gə­lin deyincə, udsuz gəlin desünlər” (6, s. 162).

Burada “udsuz” sözü bəxt­­siz, talesiz mənalarında iş­lədilir. Udlu sö­zü isə ək­si­nə bəxtli, ta­le­li deməkdir. Əs­ki türkcədə udlu həm də həyalı, ədəb­li, əziz və hör­mət­li mənalarında işlədil­miş­dir (6, s. 224).

İdman yarışlarında və yaxud kimlərsə bir-biri ilə mərc gəldikdə qalib tərəfin “udduğu”, yəni bəxt­li olduğu fikri bildirilir. Anadolu türklərində bu söz “mutlu” şəklində işlədilir, burada da hə­min söz eyni məna daşıyır.

Gördüyümüz kimi, alətin adındakı ud sözü dilimizdə səadət, xoşbəxt mənalarını bil­di­rir. Bəl­kə də aləti ud adlandırmaqla ifaçılar onun vasitəsi ilə öz bəxtlərini ara­mış­lar.

Dahi Ü.Hacıbəylinin ud aləti ilə bağlı yazdığı fikirlər də maraqlıdır: “Ərəb-İra­ni­lə­rin saz­­la­rı­na (yəni musiqi alətinə) gəldikdə, yuxarıda ərz olun­duğu kimi, o saz­la­rın bir ço­­xu bu­gün­kü Av­ro­­pa sazlarının ata-ba­ba­la­rıdır. Ərəb-İran sazlarından ən se­­vim­lisi “ud” imiş ki, Avropada an­­caq XII əsrdən sonra məşhur oldu. Halbuki X əsr­də olan məş­hur Fərabi udun mü­kəm­məl bir saz olduğunu tərif etmişdir” (2, s. 504).

İfaçılıq sənətindən danışarkən görkəmli şair Mikayıl Müşfiqin (1908-1938) bi­bi­si oğlu, tanın­mış döv­­lət və siyasi-ictimai xadim, folklor təd­qi­qat­çısı Əlihüseyn Dağ­­lının (1898-1981) “Ozan Qa­ravəli” adlı əsərindəki ka­manlı alətlərin ifaçıları üçün maraqlı ola­caq fi­kir­­ləri yada düşür: “Bir müd­­dət Dmitri Pavloviç Qrek fa­mil­ya­­sında həkimlə həm­söh­bət olmu­şam. O, əsl in­­san idi, söh­bət­ləri mənə çox yaxşı tə­sir bağışlayırdı. Hə­­kim öz ixtisası barədə nəql etdi ki, “ruhi xəstəliklərlə əla­qədar beyin qurulu­şu­na də­­rin diqqət yetirməli olubdur. Mülahi­zə­­ləri zamanı bu qə­ra­ra gəl­miş­­dir ki, ən na­zik, incə damar skripkaçıların beynində yer­lə­şir. Bu yəqin ona gö­rədir ki, skrip­ka­nın (o cümlədən ud və kamançanın – Ə.D.) gitara, man­dolina və s. alətlərdə olduğu ki­­mi, qollarına xü­susi pərdələr bağlan­mır. Odur ki, musiqiçi ifa zamanı həmişə gər­­­gin vəziyyətdə olur, barmaq­la­­rının həssaslığı ilə musiqi alətinin qolunda səs­lə­rin yerini də­qiq tapır. Əgər o, əsəbi ovqat­da­dır­sa və ya fikri, diqqəti dağınıqdırsa, çal­ğısında müt­­ləq “xaric”, arzuolunmayan səslər meydana çı­xa bilər”.

Əgər Qrek fa­mi­li­ya­lı mütəxəssis hə­­kimin qərarında bir neçə faiz hə­qi­qət varsa, on­da bu elmi nə­ticə kaman­ça və ud ça­la­nlara da şamil edil­mə­li­dir” (7, s. 43-44).

Həqiqətən, qolunda pərdə olmayan telli alətlərin ifaçılarından böyük pe­şəkarlıq tələb olunur.

Həkim Qrekin yazdığından belə nəticəyə gəlirik ki, gözəl ud və ka­man­ça ifaçısı olmuş Əhsən Da­daşovun da beyin damarları çox incə və zə­rif olubmuş. Bəlkə də elə bu səbəbdən dünyasını çox tez dəyişmişdir…

Vaxtilə Ə.Dadaşovun rəhbərlik etdiyi xalq çalğı alətləri ansamblının üz­vü ol­muş, AMK-nın do­senti, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Afət Nov­ruzov ustad sənətkarın saz çalmağından da söh­bət açır: “Əhsən Da­da­şov 50-ci illərdə orkestrin partituralarında olan saz partiyalarının solo his­­sələrini də yüksək bədii zövqlə, şirin barmaqlarla, cazibədar duy­ğu­lar­la səslən­dir­mişdir” (8, s. 45).

Deməli, ötən əsrin 50-ci illərində Əhsən Dadaşov ulu ozanların xələfi olan aşıq­la­rımızın ayrıl­maz alətini, yəni sazı da sinəsinə sıxıb, ifa et­miş­dir (şək. №6).

saz

Şəkil №6. Saz

Göründüyü kimi, Əhsən Dadaşov ifa tərzinə görə bir-birindən kəskin fərqlənən müxtəlif çal­ğı alətlərini (tar, ud, saz, kamança, tütək) eyni mə­ha­rətlə ifa etmişdir. O, çalğı alətlərinin hər bi­ri­nin ifa tərzini gözəl bil­di­yin­dən, sonralar rəhbərlik etdiyi ansamblda qeyri-adi, məxsusi səslənmə əl­­də etmişdir. Bu səbəbdən Ə.Dadaşovun yaratdığı ansambl öz dəsti-xət­ti­nə, səslənməsi və ifa tər­zinə görə digər ansambllar­dan yaxşı mənada se­çi­lir.

Biz Ə.Dadaşovun müxtəlif çalğı alətlərində ifası haqqında yetərincə da­nışdıq. Bundan əlavə onun gözəl avazı, ürəyəyatımlı səsi də vardı. Adil Ba­­ğı­rov bildirir ki, te­­le-ra­dionun səsyazma stu­diyasında Əhsən Dadaşov “Gəl barışalım” mahnısını ro­yal­da ifa edib və ansamblın müşayiəti ilə oxu­­yarkən səs rejissoru, bəstəkar Adil Bə­­bi­rov (hazırda Kanadada ya­şa­yır) kimsənin xəbəri ol­madan len­tə al­­mışdı. Həmin ifa hazırda fonetikada sax­­la­nılır. Bu lent yazısı Əh­sən Da­da­şov­dan xalqımıza, əhsənsevərlərə ya­digar qal­mışdır.

Əhsən Dadaşov çox az yaşadı, lakin o, mənalı bir ömür sürdü. İllər ötə­­cək, nə­sil­­lər dəyişə­cək. Həmişəcavan Əhsən sənəti elə olduğu kimi, da­im təravətli qala­caq­dır. Ustad sənətkarın bizə mi­ras qoyduğu lent ya­zı­la­rını xalqımız bütün dövr­lər­də dinləyəcək, ondan zövq alaraq: “Əhsən sə­­nə, Əhsən!” – deyəcəklər.

 

İstifadə edilmiş ədəbiyyat:

  1. Seyidova Y.Ş. Tarzən Əhsən Dadaşovun yaradıcılığına bir nə­zər. // Əh­sən Dadaşov – 80. El­mi-prak­tik konfransın materialları. B.: Ulu, 2005, 60 s. (şəkilli).
  2. Hacıbəyli Ü.Ə. Bədii və publisistik əsərlər. B.: Şərq-Qərb, 2008, 544 s.
  3. Nuriyev A. Milli musiqinin nadir tapıntısı. // Elmi axtarışlar, VI top­lu, filologiya, ta­rix, in­cə­sə­nət. B.: 2001.
  4. Marağalı Ə. Musiqi alətləri və onların növləri (farscadan tərcümə: M.Müsəddiq). // “Qo­bus­tan” jurnalı №1, 1977.
  5. Gəncəvi. Xosrov və Şirin. B.: Lider, 2004, 392 s.
  6. Kitabi Dədə Qorqud (tərtibçi, çapa hazırlayanı, ön sözün və lü­ğətin mü­əllifi S.Əli­za­də). B.: Ye­ni nəşrlər evi, 1999, 704 s.
  7. Ə.Dağlı. Ozan Qaravəli (I kitab). B.: MBM, 2006, 192 s. (kitab mü­əl­lifin AMEA M.Füzuli adı­­­na Əlyaz­malar İnsti­tutunda C-1021/9974 şif­rəsi ilə qo­­ru­­nan əl­yaz­­ması əsa­sında A.Nə­cəfzadə tərəfindən tərtib edi­lib).
  8. Novruzov A. Əhsən Dadaşovun bir sənətkar kimi səciyyəsi. // Əh­sən Dadaşov – 80. El­mi-prak­tik konfransın materialları. B.: Ulu, 2005, 60 s. (şəkilli).


Аббасгулу Наджафзаде

     доктор искусствоведения, доцент

          E-mail: a.najafzade@yahoo.com

 Браво тебе, Ахсан!

РЕЗЮМЕ

Автор статьи ««Браво тебе, Ахсан!» Аббасгулу Наджафзаде рассказывает о видном вир­ту­­озном таристе Ахсане Дадашове и его творческом пути. Также в статье упоминается об его одинаково искуссном способе игры на разных музыкальных инструментах и его осо­бо­м отношении к испольнительству. В статье автор дает очень интересные данные об этих музыкальных инстру­ментах.

Ключевые слова: Ахсан Дадашов, музы­кальные инструменты, самый древний архее­о­ло­гический источник уда, мысли доктора Грека

 

     Abbasgulu Najafzadeh

                Doctor of study of Art, Associate professor

         E-mail: a.najafzade@yahoo.com

Bravo to you, Ahsan !

SUMMARY

Abbasgulu Najafzadeh in his paper “Bravo to you, Ahsan!”  throws a glance at life and creative activity of Ahsan Dadashov. The author discusses his attitude towards the musical instruments which he played with various ways skilfully. A lot of interesting news are given here.

Key words: Ahsan Dadashov, musical instruments, the most ancient source of the ud, doctor Greck’s thoughts

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Lalə Hüseynova;
sə­nət­şü­nas­lıq üzrə fəl­sə­fə doktoru, professor Malik Quliyev.

Mövzuya uyğun