AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA” 2020 № 4 (49)

Gülnarə MANAFOVA

AMK-nın “Milli alətlərin bərpası və təkmilləşdirilməsi”

elmi laboratoriyasında elmi işçi

Ünvan: Bakı, Ə.Ələkbərov 7

AMK-nın dissertantı

Elmi rəhbər: Lalə Hüseynova, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor

Email: gulnarerefiq@gmail.com

UOT: 78.02

ARXAİK FOLKLORUN BƏSTƏKAR YARADICILIĞINDA TƏZAHÜR ASPEKTLƏRİ:

CAVANŞİR QULİYEVİN ƏSƏRLƏRİ NÜMUNƏSİNDƏ

Xülasə: Arxaik folklor və onun təsir mexanizmləri həmişə musiqişünaslığın maraq dairəsində və daha dərindən araşdırmaq istədiyi mövzular sırasında olub. Çünki qədim folklor növləri və arxaik düşüncə tərzi nəinki bir millətin, hətta bəşəriyyətin inkişaf yollarında keçdiyi mərhələləri anlamağa kömək edə bilər. Avanqard musiqinin arxaik folklora marağı da sadəcə yenilik axtarışları deyil, öz qan yaddaşını aktivləşdirərək insanın əzəli mahiyyətində duran obraz və intonasiyaları həyata gətirməklə əlaqədardır. Araşdırmada arxaik folklor inkişaf mərhələləri və dövrlər üzrə təsnifat edilmiş və müvafiq olaraq həmin xüsusiyyətlər Cavanşir Quliyevin yaradıcılığında aşkara çıxarılaraq müəyyən paralellər çəkilmişdir. Müasir dövr bəstəkarının musiqisini arxaik folklorla bərabər araşdırmaq musiqi qavrayışı və musiqi ifadəliyi, obraz yarat- maq baxımından maraqlı nəticələr əldə etməyə imkan verir.

Açar sözlər: Cavanşir Quliyev, neofolklor, etnomusiqişünaslıq, arxaik folklor, zümzümə, embrional formalar, mikroxromatika, oberton sırası

endir

PDF

 

 

 

 

 

ƏDƏBİYYAT:

 1. Hacıbəyli Ü.Ə. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları. B.: Apostrof, 2010, 154
 2. Köçərli İ. Erkən folklor intonasiya edilmənin tipoloji əlamətləri // “Konservatoriya” jurnalı, 2010-3(9), s. 118-124 URL: http://konservatoriya.az/lib/ Konservatoriya% 202010-%203.pdf
 3. Manafova G.R. Cavanşir Quliyevin dəstə-xəttində muğam rəmzləri. / “Türksoylu xalqların musiqi mədəniyyətinin tədqiqi problemləri” XVII Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. 12-13 may, 2018-ci il, B.: ADMİU-nun mətbəəsi, 96-102
 4. Şipoş Y.S. Azərbaycan el havaları. B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2006, 604 İSBN 5- 87459-231-8 URL:      https://www.academia.edu/5363714/Janos_Sipos_Azerbaycan_ El_Havalar%C4%B1_-_Musiqinin_%C4%B0lk_Qaynaqlar%C4%B1nda_Bak%C3% BB_ Azerbaycan_2006_610_p

Rus dilində:

 1. Алексеев Э.Е. Раннефольклорное интонирование. Звуковысотный аспект. М., Советский композитор, 1986, 240 с. URL:http://eduard.alekseyev.org/rfi/index.html
 2. Арановский М.Г. (ред.) Проблемы музыкального мышления. Сборник статей. М.: Музыка, 1974. 336 с., нот.
 3. Бадмаева Г.Ю. Традиционная музыка калмыков в контексте культур Центральной Азии. Автореферат дис. … канд. искусствоведения. М., 2001
 1. Беляев В.М. О музыкальном фольклоре и древней письменности. Статьи и заметки. Доклады. М.: Советский композитор, 1971, с.166.
 2. Беляев. В.М. Ладовые системы в музыке народов СССР / В. М. Беляев. [Сб. статей]. М.: Сов. композитор, 1990. 396 с.
 3. Веберн А. Лекции о музыке. Избранные письма / Пер. с нем. В.Г. Шнитке. М.: Музыка, 1975, 143 с. URL:http://glierinstitute.org/ukr/study-materials/4/vebern.pdf
 4. Гарбузов Н. А. — музыкант, исследователь, педагог. М., 1980, с.144-145.
 5. Ген-Ир У. История музыки Восточной Азии. Китай, Корея, Азия. СПб.: Лань, 2011, 541 с.
 6. Кон Ю. Г. Некоторые вопросы ладового строения узбекской народной песни и её гармонизации. Ташкент, 1979, сс.8-9.
 7. Костелянец Р. Разговоры с Кейджем Перевод с англ. Шульга Г. М.: Ад Маргинем Пресс, 400 с., Беляев В.М. О музыкальном фольклоре и древней письменности. Статьи и заметки. Доклады. Москва: Советский композитор, 1971, с.166.
 8. Коргузалов В.В. Генетические предпосылки жанровой классификации музыкального фольклора. / Русский фольклор. Л., 1975, вып. 15 б, с.240-273.
 9. Курт Э. Основы линеарного контрапункта: Мелодическая полифония Баха / Пер. с нем. З.В. Эвальд; Под ред. Б.В. Асафьева. М.: Музгиз, 1931. 304 с.
 10. Лотман. Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин, Ээсти Раамат, 1973. 92 с.
 11. Мюрай Т. Путешествие в микрокосме звука // Музыкальная академия, 1999, №2, с.161-163
 12. Поликарпов А.А. Элементы теоретической социолингвистики. М.: Изд. МГУ, 1979. 163 с.
 13. Скребков. С. Художественные принципы музыкальных стилей. М.: Музыка, 1973. 446 с.
 14. Теплов. Б.М. Избранные труды, т. 1. М., Педагогика, 1985. 328 с.
 15. Харлап М.Г. Народно-русская музыкальная система и проблема происхождения музыки / М.Г. Харлап. Ранние формы искусства: Сб. ст. / Отв. ред Е.М.Мелетинский. М.: Искусство, 1972. с. 251-273.
 16. Холопов. Ю.Н. Микро и последствия / Музыкальное образование в контексте культуры. Науч. труды РАМ им. Гнесиных. М., 2000, с. 27-38 URL:http://www.-ru/kholopov-micro.pdf
 17. Швейцер А.Д. Современная социолингвистика. Теория, проблемы, методы. М., Наука, 1977, 176 с.;
 18. Штокхаузен К. Из интервью с С. Савенко, Л. Грабовским / Композиторы о современной композиции. М.: Московская консерватория, 2009. С.

Xarici dillərdə:

 1. Boatwright H. Ives’ Quarter-Tone Impressions // Perspectives of New Music III, 2 (1965), p. 23.
 2. Bose Fritz. Die Musik der Auβereuropäischen Völker. In: Das Atlantisbuch der Mus- ik. Berlin,
 3. Peter Laut: Vielfalt türkischer Religionen: Tänriismus, Universität Freiburg (Al- manca: Türklerde dinlerin çeşitliliği/ Freiburg Üniversitesi’nden Dr. Peter Laut) URL:https://freidok.uni-freiburg.de/fedora/objects/freidok:1829/datastreams/FILE1/content
 1. Das Problem der neuen Musik // Melos I,5 (1920), 107-10; перевод на англ. в сб. Essays (1976), pp. 455-460.
 1. Knepler G. Geschichte als Weg zum Musikverständnis. Leipzig,

Saytoqrafiya:

 1. Анохин А. Музыкальная этнография. Фрагменты кая, рукопись. Архив Горно- Алтайского областного музея, стр. 94. Об Алтайском Кае URL:https://studopedia.ru/12_39425_ob-altayskom-kae.html
 2. Heraklitvikipediyada Гераклид Понтийский Младший. Введение в музыку URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/Гераклид_Понтийский_Младший

 

Манафова Гульнара

Научный сотрудник лаборатории

«Реставрация и усовершенствование народных инструментов» АНК

Диссертант АНК

 

ПРОЯВЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ АРХАИЧЕСКОГО ФОЛЬКЛОРА В КОМПОЗИТОРСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ:

НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЖАВАНШИРА ГУЛИЕВА

 

Резюме: Архаический фольклор и его сфера влияния всегда были в списке актуальных проблем музыкознания. Ведь древние фольклорные типы и архаичный стиль мышления могут помочь понять пройденный путь развития не только одного народа, но и прояснить этапы музыкального развития всего человечества. Интерес авангардной музыки к архаичному фольклору – это не только поиск инноваций, процесс связан с активизацией генетической памяти, реализацией образов, и выявлением интонаций присущих человеческой природе. В ходе исследования архаический фольклор был клас- сифицирован по периодам развития. Эти особенности были выявлены в композиторском творчестве Джаваншира Гулиева и проведены определенные параллели. Исследование современного композиторского творчества параллельно с архаичным фольклором способствует достижению интересного результата с точки зрения создания образа, музыкального восприятия и музыкального выражения.

Ключевые слова: Джаваншир Кулиев, неофольклор, этномузыковедение, архаический фольклор, зародышевые формы, микрохроматика, обертонный ряд

 

Manafova Gulnara

Azerbaijan National Conservatory Researcher in the laboratory

“Restoration and improvement of national instruments”

Candidate for a degree ANC

PROJECTION OF SOME ASPECTS OF THE ARCHAIC FOLKLORE IN COMPOSITOR’S CREATIVITY: ON THE EXAMPLE OF THE WORKS

OF JAVANSHIR GULIYEV

 

Summary: Archaic folklore and its impact scope was always in the list of actual problem of musicology. Cause, an ancient folklore types and archaic thinking style can help to understand passed development path of not only one nation but also whole humanity. Interest of Avant-Garde music to the archaic folklore is not only innovation search, also related to the activating of genetic memory and bringing out character and intonations standing in the core of humanity. In research, the development periods classified, and these characteristics made parallels with the composer creativity of Javanshir Guliyev respectively. Researching composer’s music of modern age with the archaic folklore gives us chance to get interesting the result in the terms of character create musical perception and musical expression.

Keywords: Javanshir Guliyev, neofolklore, ethnomusicology, archaic folklore, croon, embryonic forms, microhromatics, oberton sequence

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Lalə Hüseynova

sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Ülkər Əliyeva

 

Mövzuya uyğun