AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2018 № 2

Gülnarə MANAFOVA

AMK-nın dissertantı,

“Milli musiqinin tədqiqi laboratoriyası”nda elmi işçi

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu Ələsgər Ələkbərov 7

Email: gulnarerefiq@gmail.com

 UOT 78.02                                   

CAVANŞİR QULİYEVİN “OĞUZNAMƏ” BALETİNDƏ İNTONASİYA DRAMATURGİYASI

 endir

 

PDF

 

 

 

Xülasə: Məqalədə müəllif Cavanşir Quliyevin “Oğuznamə” baletinin təhlili zamanı intonasiya bağlarını ortaya çıxarmaqla əsərin ümumi intonasiya dramaturgiyasını izləmək məqsədini güdür. Baletin mürəkkəb leytmotiv sistemi olduğundan təkcə əsas personajlar deyil, həmçinin ümumi xasiyyətnamə ilə birləşdirilə bilən obrazlar qrupu (məsələn, xeyirxah ruhlar, yeraltı məxluqlar) müstəqil intonasiyalar və mövzularla təchiz edilib. Bütün bu əsas və köməkçi mövzuların toplusu təkcə əsərin mövzusu ətrafında deyil, həm də intonasiya özəklərinə dayaqlanan xətlər boyu cərəyan edir. Məqalədə əsas məqsəd intonasiya dramaturgiyasını izləmək yoluyla nəticədə bəstəkarın intonasiya lüğətini tərtib etmək, mümkün olarsa daha sonra dövrün, mənsub olduğu cərəyanın və milli musiqi dilinin intonasiya lüğətinı yaratmaq istiqamətində əməli addımlar atmaqdır.

Açar sözlər: Cavanşir Quliyev, “Oğuznamə” baleti, intonasiya, leytmotiv sistemi, intonasiya lüğəti

Qeyd:

 1. Məqalədə istinadsız rast gələn sitatlar müəllifin bəstəkar Cavanşir Quliyevlə fərdi söhbətləri və elektron yazışmadan götürülüb. Bakı-Kipr, 2018.

ƏDƏBİYYAT:

 1. Quliyeva X.N. Köynəyi yaşıl oğlan. : Sabah, 1997, 48 s.

Rus dilində:

 1. Алексеев  Э.Е. Раннефольклорное интонирование. Звуковысотный аспект. М., «Советский композитор», 1986, 240 с. URL: http://eduard.alekseyev.org/rfi/index.html
 2. Арановский М. Г. Концепция Б. В. Асафьева // Искусство музыки: теория и история №6, 2012 с.61-85 URL: http://imti.sias.ru/upload/iblock/b90/aranovski.pdf
 3. Асафьев, Б.В. Музыкальная форма как процесс: Книга вторая. Интонация / Асафьев Б.В. Избранные труды. Т. V. М.: Академия наук СССР, 1957. с.163-276.
 4. Дадашева Р.Б. Мифологический код имен эпических персонажей в азербайджанских дастанах // Вестник Житомирского державного университета имени Ивана Франка, 2016, Выпуск 1 (83) с.46-50 URL:http://eprints.zu.edu.ua/21720/1/11.pdf
 5. Консон Г.Р.  Целостный анализ как универсальный метод научного познания музыкальных произведений (к постановке проблемы) // «Harmony» электронный журнал Выпуск №10/2011 URL:http://harmony.musigi-dunya.az/RUS/reader.asp?s=1&txtid=468
 6. Консон, Г.Р. Целостный анализ в контексте научной методологии // Музыкальная академия. 2010. № 2. с.140-150.
 7. Курт Э. Основы линеарногоконтрапункта: Мелодическая полифония Баха  / Пер. с нем. З.В. Эвальд; Под ред. Б.В. Асафьева. М.: Музгиз, 1931. 304 с.
 8. Ланцов М.Н. Музыкальный фольклор: Методическое пособие. Германия: LAP, 2012, 88 с. URL: http://muz-folklore.live-service.ru/#2
 9. Медушевский В.В. Интонационная форма музыки. М.,1993. 262 с.
 10. Сохор А.Н. Интонация // Музыкальная энциклопедия URL:http://endic.ru/enc_music/Intonacija-2964.html
 11. Топоров В.Н. Пространство и текст.  / Текст:  семантика и структура.  М., 1983. URL:http://ec-dejavu.ru/p/Publ_Toporov_Space.html с. 227-284
 12. Чередниченко Т.В. Генезис интонации: новый подход (рец. на кн. Э.Е.Алексеева «Раннефольклорное интонирование»)// Сов. музыка, 3/1987, с.96-99 URL: http://eduard.alekseyev.org/author7.html

Saytoqrafiya

 1. Джансеитова С.С., Балтина Ш.Е. Древние струны тюркских степей URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=21367795
 2. Toby Johnson’s Allah Hu URL:http://www.tobyjohnson.com/sufidancing.html
 3. Vikipediya açıq ensiklopediyası. Oğuznamə Süita URL:https://az.wikipedia.org/wiki/O%C4%9Fuznam%C9%99_(balet)
 4. Язык будущего. Суфийская терминология Муршида Ф. А. Эль-Сеносси URL:http://www.almirajsuficentre.org.au/qamus/app/single/523

 

Гюльнара МАНАФОВА

Диссертант в АМК,

Научный сотрудник лаборатории

«Исследование национальной музыки»

 

ИНТОНАЦИОННАЯ ДРАМАТУРГИЯ  БАЛЕТА «ОГУЗНАМЕ» ДЖАВАНШИРА КУЛИЕВА

Резюме: Автор статьи, проводя интонационный анализ балета «Огузнаме» Джаваншира Кулиева пытается раскрыть общую интонационно-драматургическую картину всего произведения. Балет обладает сложной лейтмотивной системой, где наряду с  основными персонажами и группы, объединённые обшей характеристикой (например: добрые духи, подземные существа) имеют самостоятельную интонационную, легко узнаваемую и развернутую тематическую характеристику. Интонационное развитие основных и побочных тем происходит не только вокруг основного сюжета произведения, но также отчётливо выступают как интонационные ядра, развитие которых образуют  параллельные линии. Автор статьи задается целью создание интонационного словаря композитора методом интонационного анализа. Тем самым, пытается проследить подобные интонационные связи с музыкальным течением, к которому относится композитор, сравнить их с национальным и современным интонационным языком.

Ключевые слова: Джаваншир Кулиев, балет «Огузнаме», интонация, лейтмотивная система, интонационный словарь

Gulnara MANAFOVA

ANC’s candidate for a degree

Scientist in “Laboratory of national music research”

 

INTONATIONAL DRAMATURGY OF THE BALLET «OGHUZ-NAMEH» BY JAVANSHIR GULIYEV

 

Summary: Author of the article, made intonational analysis of ballet “Oghuz-nameh” by JavanshirGuliyev tried to discover a common intonation-dramaturgic picture of all work. Ballet consist of complicated keynote system, where main characters and groups integrated with general characteristic (example: good spirits, underground beasts) have independent intonation, easily recognizable and detailed thematic characteristic. All this common and subsidiary set of topics flowing not only around the main topic of the work, but also by lines based on intonation. Main aim of the this article is compile intonation dictionary of author by following intonational dramaturgy, if possible to make big step towards creating the same dictionary for national music and for trends of current music flow.

Key words: Javanshir Guliyev, ballet “Oghuz-nameh”, intonation, keynote system, intonational dictionary

 

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor  Lalə Hüseynova

sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Ülkər Əliyeva

 

Mövzuya uyğun