AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2018 4

Əhsən RƏHMANLI

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

İlqar ƏLİYEV

AMK-nın dosenti

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

UOT 786/789  

AZƏRBAYCAN QARMON İFAÇILIĞI SƏNƏTİNDƏ MUĞAM

endir

PDF

 

Xülasə: Məqalədə muğam janrının Azərbaycan qarmon ifaçılığında mühüm, əhə­miy­yətli və layiqli yer tutmasından danışılır. Qeyd olunur ki, qarmon sənətimizin for­ma­laş­dığı dövrdən başlayaraq sənətkarların muğama yaradıcı münasibətinin nəticəsi ola­raq bu janr qarmonda daim yüksək səviyyədə ifa olunmaqda və öz təsir gücünü göstərmədəkdir.

Açar sözlər: muğam, qarmon ifaçılığı, radio, televiziya, səhnə

ƏDƏBİYYAT:

  1. Vahabzadə B. Seçilmiş əsərləri. II cild, B.; Öndər, 2004, 320 s.
  2. Musazadə R. Qədim muğamlar. B.; MBM, 2013, 124 s.
  3. Zöhrabov R.F. Muğam. B.; Azərnəşr, 1981, 119 s.
  4. Həşimov A.H. 10 zərb-muğam. B.; 2007, Zərdabi, MMC, 63 s.
  5. Sadıqov F.B. Qarmon ifaçılığında muğam. B.; Adioğlu, 2013, 140 s.
  6. Mirzəyev Z.Q. Azərbaycan qarmonu. B.; Adiloğlu, 2005, 159 s.
  7. Qarmon ifaçılığı sənəti və onun Azərbaycanda tədrisi. B.; MBM, 2014, 704s.
  8. Rəhmanlı Ə.M. Zakir Mirzə zirvəsi – 75 il bəhrəsi. B.: Ecoprint, 2018, 424 s.
  9. Şüşinski F.M. Azərbaycan xalq musiqiçiləri. ; Yazıçı, 1985, 478 s.

 

Ахсан РАХМАНЛЫ

Доктор философии по искусствоведению 

Ильгар АЛИЕВ

Доцент АМК

 

МУГАМ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВЕ НА ГАРМОНИ

 

Резюме: В представленной статье освещается важная роль мугама в азер­бай­джан­ском исполнительском искусстве на гармони. Отмечается, что жанр мугама ока­зал большое влияние на формирование и развитие высокого исполнительского искусства на гармони.

Ключевые слова: мугам, исполнение на гармони, радио, телевизия, сцена

 

Ahsan RAHMANLI

Ph.D. in art history

İlqar ALIYEV

Associate Professor of AMK

 

MUGHAM IN THE ART OF AZERBAIJANI GARMON

 

Summary: The article talks about the important, significant and worthy place of the mugham genre in Azerbaijan’s performance field. It is shown that, since the formation of our musical art, the artists have always been performing at the highest level and demonstrating their influence as a result of the creative and creative attitude of mugham to artists.

Keywords: mugham, folk dance, radio, television, scene

 

Rəyçilər: pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Fərahim Sadıqov

     sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zakir Mirzəyev

Mövzuya uyğun