AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2018 № 2

Ülfət NİFTİYEVA

Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın dissertantı

Ünvan:Bakı, Nəsimi rayonu, Şəmsi Bədəlbəyli, 98

Email: niftiyeva89@bk.ru

UOT 78.071.1   

SÜLEYMAN ƏLƏSGƏROVUN  LİRİK MAHNILARININ FORMAXÜSUSİYYƏTLƏRİNƏ DAİR

 endir

 

PDF

 

 

 

Xülasə:Məqalədə görkəmli bəstəkar və pedaqoq, Azərbaycanın xalq artisti, professor Süleyman Ələsgərovun lirik mahnılar silsiləsindən olan “Bilsin yar” mahnısının nəzəri təhlili verilmişdir. Məqalədə mahnıdakımətn ilə me­lodik cümlələr arasında əlaqə, məqam vəharmonik xüsusiyyətləri araşdırılır.

Açar sözlər: Süleyman Ələsgərov, mahnı, məqam, forma, poetik mətn

ƏDƏBİYYAT:

  1. Hacıbəyov Ü.Ə. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları. B.: Yazıçı, 1985, 152 s.
  2. Mahmudova C.E. Azərbaycan bəstəkar mahnılarında poeziya ilə musiqi. B.: Mars Print, 2009, 253 s.
  3. Qafarova Bəstəkar Süleyman Ələsgərov  və  xalq  çalğı  alətləri  orkestri. B.: ADPU-nun nəşriyyatı, 2012, 227 s.
  4. Xəlilov V.C. Bəstəkar  Süleyman  Ələsgərov. B.: İşıq, 1985, 72 s.
  5. Ələsgərov S.Ə. Lirik mahnılar. B.: Azərbaycan dövlət musiqi nəşriyyatı. 1978, 74 s.

 

Улфать НИФТИЕВА

Диссертант БМА им. У.Гаджибейли

 О ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ  ЛИРИЧЕСКИХ ПЕСЕН СУЛЕЙМАНА АЛЕСКЕРОВА

Резюме: В статье на примере песни «Знай, любимая»раскрываются особенности песенного стиля композитора, народного артиста Азербайджана, профессора Сулеймана Алескерова. Рассматривается взаимосвязь между поэтическим текстом и мелодией песни, представлен гармонический и ладовый анализ.

Ключевые слова: Сулейман Алескеров, песни, мегам, форма, поэтический текст

 

Ulfet Niftiyeva

Dissertant BMA names U.Hajibeyli

THE   TEORETICAL  ANALYSIS OF THE SONG OF SULEYMAN ALASGAROVA «KNOW, BELOVED»

Summary: The article gives a theoretical analysis of the song «Know, beloved», the famous composer and teacher, People’s Artist of Azerbaijan, Professor Suleyman Alasgarov, which is an author of series of lyrical songs. The article examines the relationship between the text and the melody in the song and analyzes the harmony and megam.

Key words: Suleyman  Alasgarov, songs, megam, form, poetic text

 

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Maya Qafarova

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Leyla Zöhrabova

Mövzuya uyğun