AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2018 № 4

Emil ƏZİZOV

Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının dissertantı

Ünvan: Bakı, Nəsimi rayonu, Rəşid Behbudov 75

E-mail: emil_aziz@mail.ru

 UOT: 792.8     

QARA QARAYEVİN “YEDDİ GÖZƏL” BALETİ RƏFİQƏ AXUNDOVA VƏ MAQSUD MƏMMƏDOVUN SƏHNƏ TƏRTİBATINDA

 endir

PDF

 

 

 

 

Xülasə: Məqalədə görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Qara Qarayevin “Yeddi gözəl” ba­le­tinin tarixi, əsərin quruluş təhlili və Rəfiqə Axundova və Maqsud Məmmə­dovun bir­gə tərtib etdiyi xoreoqrafiyasının özəllikləri barədə geniş məlumat təqdim edilir. Təd­qi­qatda xüsusi olaraq qeyd edilir ki, bəstəkarın xahişi ilə Azərbaycan xoreoqrafları ba­letin süjet xəttini ədəbi mənbəyə mümkün qədər yaxınlaşdırmağa cəhd göstəriblər.

Açar sözlər: balet, “Yeddi gözəl”, Q.Qarayev, xoreoqrafiya, Azərbaycan xoreoqrafları, Rəfiqə Axundova, Maqsud Məmmədov

ƏDƏBİYYAT:

  1. Ахундова Р.Г; Мамедов М.М. Им удалось переубедить самого маэстро Караева (интервью с А.Мустафаевой). // Газ. «Неделя», Баку, 1998, 20 октября
  2. Караев К.А. Неиссякаемый родник. // Газ. «Вышка», Баку, 1947, 27 сентября
  3. Карагичева Л.В. Балеты Кара Караева. М.: Музгиз, 1959, 87 с.
  4. Караев К. А. Статьи. Письма. Высказывания. М.: Советский композитор, 1978, 462 с.
  5. Слонимский Ю. Семь балетных историй. Л.: Искусство, 1967, 256 с.

 

Эмиль АЗИЗОВ

Диссертант Бакинской Хореографической Академии

 

БАЛЕТ «СЕМЬ КРАСАВИЦ» КАРА КАРАЕВА В ПОСТАНОВКЕ РАФИГИ АХУНДОВОЙ И МАКСУДА МАМЕДОВА

 

Резюме: В статье представлен исторический обзор балета «Семь кра­са­виц» выдающегося азербайджанского композитора К.Караева. Даётся анализ струк­туры и хореографии балета в постановке Р.Ахундовой и М.Мамедова. Под­чёркивается, что по просьбе композитора, азербайджанские хореографы мак­симально приблизили сюжетную концепцию балета к литературному перво­источнику.

Ключевые слова: балет, «Семь красавиц», К.Караев, хореография, азербайджанские хореографы, Рафига Ахундова, Максуд Мамедов

 

Emil AZIZOV

Candidate for a degree of Baku Choreography Academy

 

THE BALLET «SEVEN BEAUTIES» OF KARA KARAYEV IN CHOREOGRAPHY BY RAFIGA AKHUNDOVA AND MAKSUD MAMMADOV

 

Summary: The historical review of the ballet «Seven beauties» of the outstanding Azerbaijani composer K.Karayev is presented in article. The analysis of structure and choreography of the ballet in choreography by R.Akhundova and M.Mammadov is given. It is emphasized that at the request of the composer, the Azerbaijani choreographers have as much as possible brought closer the subject concept of the ballet to the literary primary source.

Key words: ballet, «Seven beauties», K.Karayev, choreography, Azerbaijani choreographers, Rafiga Akhundova, Maksud Mammadov

 

Rəyçilər:

pedoqogika üzrə fəlsəfə doktoru, Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının professoru Lyudmila Həsənova;

sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Ülkər Əliyeva

 

Mövzuya uyğun