AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA”  2020 № 3 (48)

Səbinə MƏMMƏDOVA

AMK-nın müəllimi və dissertantı

Elmi rəhbər: Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru,

professor Abbasqulu Nəcəfzadə Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ə.Ələkbərov 7

E-mail: sebinememmedova177@gmail.com

UOT: 786/789 

KAMANÇA TƏDRİSİNDƏ METODOLOJİ PROBLEMLƏR

 

Xülasə: Kamança bədii-texniki cəhətdən daha dərindən öyrənilməyə, araşdırılmağa və inkişaf etdirilməyə layiq Azərbaycanın milli çalğı alətidir. Telli alətlər, yəni hor­do­fon­lu qrupa aid olan kamançanı öyrənərkən müxtəlif (applikaturanın düzgün se­çil­mə­mə­si, transpozisiya olunan əsərlərin bəzən əlverişli tonallıqlarda olmaması, kamanın əsə­rin xarakterinə uyğun olaraq rəvan istifadə edilməməsi və s.) çətinliklərlə üzləşirik. Bu problemlərin tez bir müddətdə aradan qaldırılması ifaçının gələcək inkişafı üçün bö­yük əhəmiyyət daşıyır. Musiqi təhsilində tədrisin quruluşuna və keyfiyyətinə görə müx­təlif metodlardan istifadə olunur. Məqalənin əsas məqsədi Azərbaycanda ka­man­ça­nı tədris edən müəllimlərin dərs prosesində üstünlük verdiyi metodlar və üsullardan effektiv istifadə formalarını aşkara çıxarmaqdır. Buna görə də apardığımız tədqiqat müəl­limlərə kamança tədrisindəki mövqe keçidlərini dəyərləndirmək və tələbələrinə düz­gün istiqamət vermək baxımından əhəmiyyətlidir.

Açar sözlər: Kamança, musiqi təhsili, metod, ustad-şagird, tədris

       endir

 

PDF

 

 

 

ƏDƏBİYYAT:

 1. Bakalavr pilləsi Xalq çalğı alətləri üçün “İxtisas fənninin tədris metodikası” fənni üzrə proqram. Tərtibçilər Əliyev A.M., Məmmədova S.A. B.: Ecoprint. 2020, 15 s.
 2. Həsənova C. Kamança məktəbi. (Ü.Hacıbəyovun rəhbərliyi və redaktəsi altında). B.: Azmuzqiz, 1940, 128 s.
 3. İmanova O., Rəcəbova R. Kamança məktəbi. (Musiqi məktəblərinin I-V sinifləri üçün dərs vəsaiti) B.: Şirvannəşr, 2005, 100 s.
 4. Kərimov M., Əliyev A. Xalq çalğı alətləri üçün not-ixtisas fənninin tədris metodikası. Dərs vəsaiti, B.: Ecoprint, 2013, 57 s.
 5. Quliyev D, İmanov.D, İmanova.O, Rəcəbova.R. Kamança məktəbi, B.: Mütərcim, 2013. 105 s.
 6. Magistr pilləsi kamança ixtisası üzrə proqram. Tərtibçilər Eyvazova Ş.A., Əliyev A.M. B.: Ecoprint. 2020, 11 s.
 7. Mirişli.R, Mirişli.N Kamança məktəbi. B.: Elm və Təhsil, 2009,
 8. Nəcəfzadə A. Xalq çalğı alətlərinin tədris metodikası. Dərs vəsaiti B.: MBM, 2007, 68 s.
 9. Rzayeva L., Əliyeva M. Uşaq musiqi incəsənət məktəbləri üçün kamança ixtisasının tədrisinə dair metodik tövsiyə. B.: Ecoprint, 2017, 20 s. URL: http://music.mctgov.az/file/3098/documents_3098.pdf

 

SAYTOQRAFİYA

 1. Pınar TEZİŞÇİ. Keman Eğitiminde Yehudı Menuhin’in Beden Egzersizi Yaklaşımı. URL:https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/639945
 2. Vikipediya, azad ensiklopediya. Kamança. URL:https://az.wikipedia.org/wiki/Kaman%C3%A7a
 3. Yüzyıl rus keman ekolünde pedagojik yaklaşımlar ve sağ el teknikleri ile ilgili uygulamalar. Özlem Duygu Öztürk. Edirne 2012. URL:https://core.ac.uk/download/pdf/50610296.pdf
 1. Violin–Six Lessons with Yehudi Menuhin. First Published February 1, 1972, 144 p. URL:https://doi.org/10.1177/000313137202200103

 

Сабина МАМЕДОВА

Прeпoдaвaтeль и диссертант AНК

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА КЯМАНЧЕ

 

Резюме: Кяманча — национальный инструмент Азербайджана, совершенный в тех­ническом отношении, который заслуживает более глубокого изучения и исследования с художественной и технической точки зрения. Мы сталкиваемся с различными трудностями при изучении струнных инструментов, например кяманчи, относящейся к группе хордофонов: неправильный выбор аппликатуры, транспонирование произведения в неподходящие тональности, расположение смычка в зависимости от характера произведения и т. д. Скорейшее устранение этих проблем имеет большое значение для будущего развития исполнителя. В музыкальном образовании используются разные методы в зависимости от структуры и качества преподавания. Основная цель статьи — выявить формы эффективное использование методов и приемов обучения игре на кяманче.

Ключевые слова: кяманча, музыкальный анализ, метод, наставник-ученик, обучение

 

Sabina MAMMEDOVA

Lecturer and doctoral student of ANC

 

METHODOLOGICAL PROBLEMS LEARNİING TO PLAY THE KAMANCHA

 

Summary: Kamancha is a perfect Azerbaijani national instrument, which deserves to be studied and researched more deeply from the artistic and technical point of view. When studying the stringed instruments, i.e. the kamancha belonging to the chordophone group, we face various difficulties: incorrect selection of the fingerings, sometimes the transposed works are not in suitable tones, the bow is not used smoothly according to the nature of the work, etc. Eliminating these problems as soon as possible is of great importance for the future development of the performer. Different methods are used in music education depending on the structure and quality of teaching. The main purpose of the article is to reveal the effective use of methods and techniques preferred by teachers to learning to play the kamancha in Azerbaijan in the teaching process.

Keywords: kamancha, musical analysis, method, mentor-student, learning

 

Rəyçilər:

professor Həmid Vəkilov

dosent Adıgözəl Əliyev

Mövzuya uyğun