AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2018 № 4

Səbinə MƏMMƏDOVA

AMK-nın müəllimi

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

E-mail: sebinememmedova177@gmail.com

UDK 78.071.1    

ELNARƏ DADAŞOVANIN “SAYALI” BALETİNİN MÜXTƏLİF REDAKSİYALARININ MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ

 endir

PDF

 

 

 

Xülasə: Məqalədə Qara Qarayev məktəbinin layiqli davamçılarından biri olan E.Dadaşovanın “Sayalı” baleti təhlil olunur.

Açar sözləri: Elnarə Dadaşova, “Sayalı” baleti, bəstəkar

 

ƏDƏBİYYAT:

  1. Əliyeva F. Musiqi ilə çağlayan ürək // Azərbaycan qadını, № 11-12, 1992, s.1.
  2. Əlizadə F., Axundova N. Qadınlar musiqidə // “Musiqi dünyası” jurnalı, № 1, 1999,   154-155.

 

Сабина МАМЕДОВА

Прeпoдaвaтeль AНК

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗНЫХ РЕДАКЦИЙ БАЛЕТСАЯЛЬI” ЭЛЬНАРЫ ДАДАШОВОЙ

 

Резюме: В статье анализируется балетСаялы Эльнары Дадашевой – достойной последовательницы композиторской школы К.Караева

Ключевые слова: Эльнара Дадашева, балет Саялы, композитор

 

Sabina MAMMEDOVA

Lecturer of ANC

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF DIFFERENT EDITIONS OF BALLET “SAYALI” BY ELNARA DADASHOVA

 

Summary: In this article analyzed the ballet “Sayali” — one of the worthiest followers of G.Garayev`s school Elnara Dadashova`s

Key words: Elnara Dadashova, ballet “Sayali”, composer

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Akif Quliyev

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Afət Novruzov

Mövzuya uyğun