AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2022 № 4 (57)

SƏNƏT VƏ TƏHSİL OCAĞI HAQQINDA NƏFİS NƏŞR

 

     Fikrət Əmirov adına 6 nömrəli on­­birillik incəsənət məktəbi musiqi, rəs­­samlıq, xoreoqrafiya sahələrini özün­də bi1rləşdirən, şagirdlərin hər­tə­rəf­li inkişafına şərait yaradan qabaqcıl təh­sil ocaqlarından biridir. Uzun illərdir ki, fəaliyyət göstərən bu musiqi müə­s­si­sə­si daim yeniləşən, yaradıcı şəxslərin top­landığı müəllim kollektivi və onların gər­gin əməyi sayəsində yetişdirilən is­te­dadlı şagirdlərin üzə çıxarıldığı sənət mə­kanıdır. Məktəbin yarım əsrdən artıq ta­rixi inkişaf yolunda əlamətdar hadisə və tədbirlər xoş və çətin anlarla yanaşı nai­liyyətlərin də baş verməsi göz önün­də­dir. Respublikanın orta ixtisas və ali təh­sil ocaqlarına daxil olaraq tələbə adı­nı qazanan yüzlərlə şagird mək­təb­dən məzun olublar. Əvvəllər 18 nöm­rə­li musiqi məktəbi kimi fəaliyyətə başlamış təhsil ocağının əsası 1962-ci ildə qo­yul­sa da, 1999-cu ildən 6 saylı İncəsənət Məktəbinə çevrilmişdir. 2002-ci ildən SSRİ xalq artisti, Dövlət mükafatları laureatı, dünya şöhrətli bəstəkar F.Əmi­r­ov­un adı verilən məktəb sonradan (2005) onbirillik təhsil sisteminə keçirilmişdir. Ma­raqlıdır ki, təsis olunduğu gündən burada yalnız fortepiano və violin alətləri təd­ris edilmiş, növbəti illərdə isə tar, kamança, qanun, nağara, xanəndəlik, vokal, gi­tara, zərb alətləri, balaban, violonçel, trombon, akkordeon, fleyta, klarnet, truba, qo­boy ixtisasları üzrə siniflər də açılmışdır.

    Məlumdur ki, 15 mart 2022-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cə­nab İlham Əliyev Fikrət Əmirovun 100 illik yubileyinin qeyd olunması ilə bağ­lı sərəncam imzalayıb. Bu münasibətlə respublikamızda və onun hüdudlarından çox-çox kənarlarda F.Əmirovun adı ilə bağlı bir sıra mötəbər tədbirlər keçirilir. Onun adını daşıyan məktəbin isə cari ildə 60 yaşı tamam olur. Buna görə də Fik­rət Əmirov adına 6 nömrəli onbirillik incəsənət məktəbinin direktoru professor, sə­nətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəl­li­mi, bəstəkar Adilə Yusifovanın və yaradıcı kollektivin birgə əməyi nəticəsində ki­tab nəfis tərtibatda nəşr olunaraq musiqi ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılıb. Zən­gin fotolar və məktəbin tarixinə dair digər əhəmiyyətli sənədlərin toplandığı 181 səhifədən ibarət olan “Fikrət Əmirov adına 6 nömrəli onbirillik incəsənət mək­təbi” adlı kitabda Bakı şəhərinin aparıcı təhsil müəssisələrindən biri sayılan bu incəsənət məkanının təşəkkül və inkişaf yolları müfəssəl şəkildə işıqlandırılıb.

    Kitab üç fəsli özündə ehtiva edir. İlk fəsildə məktəbin yaranma tarixi və in­ki­şaf mərhələlərinə nəzər yetirilib. Burada təhsil ocağının fəaliyyətini göstərən kon­sertlərin afişaları, proqramlar, bəzi dəvətnamələr, müxtəlif fotosənədlər, qəzet kə­sikləri, cədvəllər, şagirdlərin nailiyyətlərinin təsdiqi olan diplomlar, fəxri fər­ma­n­lar və yeniyetmə rəssamların işləri təqdim olunub. Həmçinin, Adilə xanımın ide­ya müəllifi olduğu art-obyektlər göstərilib. O, “Günəşə — zirvəyə can atırıq” ad­lı art-obyektdə (hazırlayanlar: heykəltəraş B.Ağayev, rəssamlar E.Ağamirzə, A.Nif­tiyeva) məktəbdə təhsil alan bütün şagirdlərin və onların müəllimlərinin şə­kil­lərini göstərməklə uşaqların işıqlı, xoşbəxt gələcəyini simvolizə etmiş və “biz bir­likdə güclü, böyük F.Əmirov ailəsiyik” ideyasını irəli sürmüşdür. Növbəti art-ob­yekt “Musiqi-multikultural kontekstdə” ideyasının ifadəsi ilə bağlıdır ki, onu II fə­sildə görmək mümkündür. Həmin art-obyektdə not sətrinə birləşdirilmiş dörd müx­təlif qrup musiqi aləti: tar, dəf, fortepiano və saksofon ayrı-ayrı mate­rial­lar­dan istifadə olunmaqla sanki bir-birilə musiqi vasitəsilə qovuşdurulmuşdur. Kom­po­zisiyanın texniki və ideya baxımından tamamlanması onun postamentində gös­tə­rilən partituralardan parçalarda əksini tapıb. Beləliklə də A.Yusifova və hey­kəl­tə­raş B.Ağayevin təşəbbüsü ilə hazırlanmış bu art-obyektdə icraçı müəlliflər F.Əmir­ovun “Gülüstan Bayatı-Şiraz” simfonik muğamına yaradıcı baxış nümayiş et­dir­məyə təşəbbüs göstərmişlər. Digər art-obyekt isə piramida üzərində nar və onun içində yanan çırağın əksindən ibarətdir. Bu art-obyekt iki qədim mə­də­niy­yə­tin vəhdəti kimi təqdim olunub. Piramidanın səthi üzərində həm F.Əmirovun ya­radıcılığına dair eksponatlar, həm də məktəbdə rəssamlıq və heykəltəraşlıq ix­ti­sa­sı üzrə təhsil alan şagirdlərin əl işləri, foto-şəkilləri sərgilənib.

    Bütün bunlarla yanaşı kitabda arxiv materiallarına istinad olunduğunu da qeyd etmək vacibdir. 1962-ci ildən bu günə qədər məktəbə rəhbərlik etmiş di­rek­tor­ların əmr və sərəncamları, həmçinin S.Mümtaz adına Ədəbiyyat və İncəsənət ar­xivinin sənədləri, eləcə də orada fəaliyyət göstərən müəllimlərin şəxsi arxiv ma­terialları xronoloji prinsip əsasında yerləşdirilib. Fəslin sonunda istinad edilən arxiv sənədlərinin siyahısı təqdim olunub ki, bu da kitabın tarixi əhəmiyyətini qa­ba­rıq ­göstərir. Bunlarla yanaşı yubiley nəşrində müxtəlif illərdə ayrı-ayrı ix­ti­sas­lar üzrə qəbul edilən, gündüz və axşam şöbələrində təhsil alan şagirdlərin statistik gös­təricisini də görmək olar. Həmin məlumatlar illər ərzində incəsənət mək­tə­bi­nin müəllim və şagird kontingentinin hansı artım əsasında genişləndiyi barədə oxu­cuda aydın təsəvvür formalaşdırmağa kömək edir.

   Kitabın birinci fəslində təhsil ocağının son illərdə qazandığı nailiyyətlərə ge­niş yer verilib və A.Yusifovanın məktəbin fəaliyyət istiqamətində yeni mər­hə­lə­n­i ­müəyyənləşdirdiyi nəzərə çatdırılıb. Onun təşəbbüsü ilə məktəbdə mütəmadi ola­raq musiqiçilər, bəstəkarlar, rəssamlarla görüşlər, Ü.Hacıbəyli adına Bakı Musi­qi Akademiyası ilə yaradıcılıq mübadilələri, ustad dərslərinin təşkili, müx­tə­lif konsertlərin və tədbirlərin keçirilməsi oxucuların nəzərinə yetirilib. Məktəb rəh­bərliyinin təşəbbüsü ilə böyük bəstəkarın anadan olmasının 94-cü ili ilə əla­qə­dar olaraq “Fikrət Əmirovun əsərlərini ifa və təhlil edirik” adlı ilk elmi-ifaçılıq ko­n­fran­sının təşkil edilməsi və onun sonrakı illərdə də uğurla davam etdirilməsi vur­ğulanıb. İncəsənət ocağında görülən digər maraqlı işlərdən biri isə ilk dəfə ola­raq həm məktəbdə, həm də respublikada F.Əmirovun muzey guşəsinin ya­ra­dıl­masıdır. Burada bəstəkarın həyat və yaradıcılıq yolunu əks etdirən 130 eks­po­nat sərgilənir ki, məktəbdə təhsil alan şagirdlər həmin kolleksiya ilə əyani tanış ol­maq imkanı əldə edirlər. Bu isə bəstəkarın həyat və yaradıcılıq yoluna dair təh­sil alanların dünyagörüşünün inkişafında böyük əhəmiyyət kəsb edir.

   Kitabın II fəslində məktəbin tədrislə bağlı perspektiv planları barədə mə­lu­mat əldə etmək mümkündür. Burada 2016-cı ildən cari ilə qədər məktəbdə ke­çi­ril­miş tədbirlərin icmalı əksini tapıb. Müəllimlər R.Adıgözəlova, A.Manafova, V.İb­rahimova, Ü.Əlibalayeva, həmçinin Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Mu­zeyinin direktoru, fəlsəfə elmləri doktoru, əməkdar mədəniyyət işçisi A.Bay­ram­ova, Rusiyanın əməkdar artisti və əməkdar incəsənət xadimi, “Romansiada” rus romansının gənc ifaçıların müsabiqəsinin yaradıcısı və bədii rəhbəri, mu­si­qi­şü­nas Qalina Preobrajenskaya tərəfindən qələmə alınmış məqalələr və foto ma­te­rial­lar həmin fəsildə toplanıb.

   Bu fəsildə müxtəlif məzmunlu maraqlı məqalələrlə tanış olmaq müm­kün­dür. Onlardan biri II Qarabağ müharibəsində vətən oğullarının igidliyini tə­rən­nüm edən “Biz sənə güvənirik, Azərbaycan əsgəri” adlı tədbirlə bağlı olan və özün­də inamı təcəssüm etdirəm səmimi yazıdır. Qanunuyğunluqdan irəli gələrək ki­tabın sonunda əksini tapan, həmin mövzunun davamı və yekunu olaraq, qa­za­nı­lan qələbəni vəsf edən məqalə “Torpaq qan ilə birləşəndə vətən olur!” ad­lan­dı­rıl­mış­dır. A.Yusifovanın etiraf etdiyinə görə 2022-ci ildə M.Maqomayev adına Azər­baycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında onun “Azərbaycan bayrağı” (söz­ləri R.Mirzəyeva) kantatasının ifası barədə məlumatın kitabda yer alması onun yaradıcılıq və ictimai fəaliyyətində həmin süjet xəttinin davamı kimi qəbul olu­na bilər.

    Xatirələr və fotovernisaj adlanan III fəsildə isə tanınmış musiqiçilərin mək­təb haqqında xoş xatirələri əks olunub. Burada SSRİ xalq artisti, Ü.Hacıbəyli adı­na BMA-nın rektoru, professor F.Bədəlbəylinin, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, professor Ə.Məmmədovun, xalq artisti A.Abdullayevin, M.Ba­ğır­za­də­nin, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, rəqqas K.Dadaşovun, Bakı Mu­siqi Teatrının baş xormeysteri, əməkdar artist V.Məstanovun, bəstəkar, xalq ar­tisti, Ü.Hacıbəylinin ev muzeyinin direktoru S.Fərəcovun, xalq artisti, dosent Ş.Sə­mədovun fikirləri oxucuların diqqətinə çatdırılıb. Sonuncu fəsildə etno­mu­si­qi­şünas, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor F.Xalıqzadənin, xalq artisti, pro­fessor, prezident təqaüdçüsü M.Müslümovun, xalq artisti, dirijor, professor Y.Adı­gözəlovun, əməkdar artist V.İsgəndərovun, BMA-nın “Ümumi fortepiano” ka­fedrasının dosenti, Türkiyə Cümhuriyyəti Afyon Kocatepe Universitetinin müəl­limi N.Rzazadənin, məktəbin məzunu S.Novruzbəylinin və R.Abasquliyevin də həmin təhsil müəssisəsi haqqında xatirələri işıq üzü görüb.

   Qeyd edilməlidir ki, yubileylər ilində nəşr edilmiş kitabın musiqi icti­maiy­yə­tinə təqdimi 18 noyabr 2022-ci ildə Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin təş­ki­latçılığı ilə Azərbaycan Milli Konservatoriyasında keçirilib. Xalq artisti Fikrət Əmir­ovun 100 illik yubileyinə, “Fikrət Əmirov adına 6 nömrəli onbirillik inc­ə­sə­nət məktəbi”nin isə 60 illiyinə həsr olunmuş bu kitabın təqdimat mərasimi uğurlu təş­kili ilə də yadda qalıb. Tədbirdə məktəbin nəzəriyyə şöbəsinin müəllimi A.Ma­naf­ova maraqlı ön sözlə çıxış edərək təqdim olunan foto slaydlar fonunda ça­lış­dı­ğı təhsil məkanının tarixinə qısa nəzər salıb. O, məktəbin fəaliyyətinə dair ma­raq­lı məlumatları tədbir iştırakçılarının diqqətinə çatdırıb. Dəvət edilən qonaqlar ara­sın­da Baş İdarənin rəis müavini N.Əliyev, Binəqədi Rayon İcra Ha­kimiyyəti baş­çı­sının müavini S.Süleymanova, bəstəkarın qızı S.Əmirova, AMK-nın rektoru xalq artisti S.Kərimi, musiqi məktəblərinin direktorları, Fikrət Əmirov adına 6 nöm­rəli onbirillik incəsənət məktəbinin müəllim və şagird kollektivi, ictimaiyyət nü­mayəndələri və musiqisevərlər iştirak edirdilər. Aytən xanımın dəvəti ilə söz mək­təbin direktoru Adilə xanıma verilib. O, göstərdiyi dəstəyə görə Şəhər Mə­də­niy­yət Baş İdarəsinin rəisi İ.Əliyevə və uzun illərdir ki, kitabın ərsəyə gəlməsində zəh­mət çəkmiş müəllim kollektivinə təşəkkürünü bildirib. Çıxış üçün səhnəyə AMK-nın nəzdində Musiqi Kollecinin direktoru, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, əmək­dar incəsənət xadimi, professor Nazim Kazımov və AMK-nın elmi işlər üzrə prorektoru, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Lalə Hüseynova də­vət olunublar. Onlar bəstəkarın həyat və yaradıcılığından, onun Azərbaycan mə­də­niyyətinə bəxş etdiyi töhfələrdən danışıblar. Çıxışçılar Adilə xanım başda ol­maq­la bütün kollektivi nəşr edilən kitab münasibətilə təbrik edərək, gözəl ar­zu­la­rı­nı dilə gətiriblər. Daha sonra şagirdlərin ifasında F.Əmirovun əsərlərindən iba­rət maraqlı konsert proqramı təqdim olunub. Həmçinin bu musiqi ocağının ye­tir­mə­lərinin iştirak etdiyi “Odlar yurdu” rəqs ansamblının ifasında “Koroğlu” ope­ra­sından və F.Əmirovun “Gözün aydın“ (xoreoqraflar Z.İbrahimova, T.Mu­s­ta­fa­yev) operettasından rəqslər qonaqların nəzərinə çatdırılıb. Şagirdlərin çıxışları ta­ma­şaçılar tərəfindən alqışlarla qarşılanıb, sonda isə xatirə fotosu çəkdirilib.

    Qeyd edilməlidir ki, yeni işıq üzü görən kitab yarım əsrdən çox yaranış və in­kişaf dövrü keçirmiş elm və sənət ocağı haqqında əhatəli məlumat əldə etmək is­təyənlər üçün dəyərli mənbədir. Əlbəttə, belə bir nəşri ərsəyə gətirmək məktəb rəh­bərliyindən böyük zəhmətsevərlik tələb edir. Kitabın uğurlu təqdimatı müəl­lim kollektivinin gərgin əməyindən və sıx yaradıcılıq vəhdətindən xəbər verir. Hə­mişə yaradıcılıq axtarışında olan bu kollektivi yubileylər və ilk uğurlu nəşrin işıq üzü görməsi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edir, gənc nəslin tərbiyəsi ki­mi məsuliyyətli və şərəfli işdə yeni-yeni nailiyyət sevincləri arzulayıram.

2

    Aşağıda isə kitabın məzmunu ilə tanış olmuş bəzi oxucuların düşüncələrini oxu­cuların diqqətinə çatdırıram. N.Kazımovun fikirlərindən: “Kitab məktəbin ta­ri­xi inkişafını əks etdirmək baxımından çox dəqiq xronoloji ardıcıllıqla qurulub. Adilə xanım ondan əvvəl fəaliyyət göstərmiş bütün direktorların fəaliyyətini işıq­la­n­dırıb. Bütün bunlar alqışa layiqdir”.

    L.Hüseynovanın söylədiklərindən: “Musiqi məktəbləri haqqında, onların keç­dikləri tarixi yolu özündə əks etdirən kitabların sayı çox deyil. Maarifçilik ba­xı­mından məktəblər bir-birindən fərqləndiyinə görə, yaranma tarixi və inkişaf mər­hələləri nöqteyi-nəzərindən də seçilirlər. Buna görə də belə kitabların işıq üzü gör­məsi musiqi tariximizə və elmimizə gözəl töhfə ola bilər”.

    Gəncə şəhər F.Əmirov adına 1 nömrəli Uşaq Musiqi məktəbinin direktoru A.Əmrahova isə yubiley nəşri barədə düşüncələrini belə ifadə etmişdir: “Kitabın təq­dimatı münasibətilə Adilə xanımı və bütün müəllimləri təbrik edirəm. Siz və rəh­bərlik etdiyiniz yaradıcı kollektivin səyi nəticəsində tərtib olunan və musiqi icti­maiyyətinin diqqətini cəlb edən bu kitab məktəbin inkişafı ilə bağlı tarixi ha­di­sə­ləri özündə cəmləşdirir. Digər tərəfdən isə kitabın mündəricatında qeyd edi­lən­lər­lə yanaşı, onun yubileylər ilində işıq üzü görməsi də mühüm tarixi hadisədir”.

   Vaxtı ilə böyük bəstəkar F.Əmirov gələcəyin musiqiçiləri haqqında ar­zu­la­rı­nı və fikirlərini “Musiqi səhifələri” kitabında belə ifadə etmişdir. “Uşaqlar və gənc­lər bizim gələcəyimizdir, ümidimizdir. Sabahın böyük bəstəkarı və mus­i­qi­şü­na­sı onların arasından çıxacaqdır. Mən bütün gənclərimizi musiqini dərindən bi­lən, çalğı alətlərindən birində çalmağı bacaran, yaxşı ifaçını başqasından ayıran, mu­siqi janrlarını bir-birindən fərqləndirən, ümumiyyətlə musiqi əsərlərinə həss­as­lıq­la yanaşan şəxslər kimi görmək istəyirəm…”.

   Çox sevindiricidir ki, bu gün onun adını daşıyan sənət məkanında yaradıcı kol­lektiv həqiqətən də bu amala xidmət edir. Ümid edirik ki, Azərbaycan mu­si­qi­si bu məktəbdə təhsil alan gələcək musiqiçilərin etibarlı əllərində olacaqdır. 

Fazilə Nəbiyeva

musiqişünas, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

endir

PDF

 

Mövzuya uyğun