AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA” № 4, 2015

 

 

Abbasqulu NƏCƏFZADƏ

Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru,

AMK-nın professoru

a.najafzade@yahoo.com

 

Tənbur ailəsinin bir üzvü – balakən damburu  

 

dambur

Şəkil №1

 

Açar sözlər: Tənbur (dambur), dambur melodiyaları, “Dastani Əhməd Hərami”, miniatür rəsmlər, tanınmış ifaçılar

 

Yaranma tarixi. Dambur alətinin eramızdan əvvəlki illərdə yarandığı eh­timal olunur (şək. №1). Bu alət tənbur ailəsinə aid edilir və onun çox­say­lı növ­lə­­rindən biri sa­yı­lır. Tənburun yaranma tarixi isə 7-8 minil­lik­lər­lə ölçülür.

İran Azər­­bay­­ca­­­nının Zaqros (silsilə) dağlarının (buna Şuş dağları da de­yirlər) ətə­­yində Şuş şəhə­ri­nin şi­ma­lın­­da Karun və Dez adlı iki çay axır. Bu çayların ara­sın­da 15 kv.km əra­zi­də qə­­­­dim Ak­batan – Həmədanın cə­nub-şər­­qin­­­də yerləşən Cığa­mış adlı ilkin şəhə­rin qalıqları var. Həmin şə­hər­də arxeoloji qa­zın­tılar zamanı 7-8 min­il­lik tarixə ma­lik maddi mə­də­niy­­yət nümunələri arasında mu­si­qi­ alətşünaslı­ğı­nın, o cümlədən sa­zən­də­lə­rin (an­samblın) ifasının çox qədim tarixi kök­ləri olduğunu təs­­diq­ləyən bir qab ta­pıl­ıb. Saxsıdan (bişmiş gildən) ha­­­­­zırlanmış bu qaba əsasən belə fi­kir yü­rüt­mək olur ki, xal­qı­mız idi­o­fon­lu (özənsəsli), aero­fon­lu (hava, ya­xud nə­fəs­lə səs­­lən­di­­rilən), membranofonlu (səs mənbəyi dəridən alı­nan) və xor­do­­fonlu (sə­si teldən alı­nan) alət­­­lər­­­dən ən azı 7-8 min il bun­dan əv­­­­­vəl ge­niş is­ti­fadə edirmiş (1, s. 4).

Haqqında söhbət açdığımız faktlar filologiya elmləri namizədi, şair, tər­cüməçi Əbül­fəzl Hü­sey­ninin (1925-1987) “Or­kes­trin ulu babası” adlı mə­­qa­lə­sin­də ək­si­ni tapıb. Həmin mənbədə Ə.Hüseyni bildirir ki, Orta əsr mən­bə­lə­rində (“Surətüləra”, “Hudu­dul-aləm minəl-məş­riq iləl-məğ­rib”) Cığamış, Ak­ba­tan, Hə­­­­mədan və digər qədim şə­­­hərlər Azər­bay­can xə­­ritə­si­­nə daxil idi.

Şəkil №2-də haqqında danışdığımız qabın təsviri ve­rilib. Bu qabın üzə­­rində bir sıra çalğı alətləri ifaçıla­rı­ təs­­vir edilmişdir: qo­puz (telli, tən­bu­ra­bən­zər); çəng (telli, arfayabənzər); qoşanağara, təbil və qa­va­­la­­bənzər zərb alətləri; buynuz for­ma­­lı çığırtma nəfəs alə­ti və eləcə də müx­tə­lif öl­çülü kasalar (şək. №2). Göründü­yü­ kimi, şək­lin aşağı sol küncün­də­ki ifa­çı əlini qula­ğı­nın dibinə qo­yub san­ki müasir xanəndə kimi zəngulə vu­rub oxu­­­yur. Bu ta­pın­tı ölkə­miz­də, eləcə də bəşər tarixində bir neçə ifa­çı­nın birgə çıxışı və solo oxu sənəti ilə bağlı ən qədim mən­bə­dir.

calg-al-tl-ri

Şəkil №2

Ə.Hü­sey­ni qeyd edir ki, 1961-1966-cı illər­də Çikaqo Univer­sitetinin (ABŞ) Şərq dilləri üzrə pro­­fes­so­ru, arxeoloq He­­len C.Kantor (He­­lene C.Kan­­tor, 1919-1993 – A.N.) və Cığamışda qazıntıya baş­çı­lıq edən Ka­li­for­niya Universitetinin Orta Şərq dil­ləri üzrə mütə­xəssisi, professor Pi­nas De­lo­gaz (Pinhas Delougaz, 1901-1975 – A.N.) bu tapıntı ilə elm alə­min­də, bəşər tarixində əvəzsiz bir kəşf etmişlər.

AMEA-nın müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru, pro­fes­­sor Vəli Əliyev də “Tarixin izləri ilə” adlı əsərində (“Bo­­­­yalı qablar” məqaləsi) ulu baba­la­rımızın həmin dövr­­­­də gil qablar hazırlamağa nail olduqlarını bildirir (2, s. 39). Təqdim edilən fakt Azərbaycanda sazəndələrin, ins­tru­­mental ifaçı­lı­ğın, müasir dil­lə desək, ansambl ənənələrinin, eləcə də vokal sənətinin çox dərin ta­rixi kök­lə­ri olduğunu təsdiqləyir.

Türkiyəli alim, professor Bahaəddin Ögel (1923-1989) “Türk kültür ta­­rihine giriş” adlı çoxcil­dli əsərində damburdan söz açarkən yazır: “Tən­bur adından köklərini alaraq türk­lər arasında dambura, dombra şəklində gə­­lişən və yayılan bu çalğının adı və özü türklərə aid bir çalğı olduğu üçün önəmlidir” (3, s. 149). Elə həmin kitabda Amerikalı folklorçu Mark Slo­binə istinadən B.Ögel yazır ki, əsl özbək dütarları dam­buradan çox tür­kmən dütarlarına bən­zəyirmiş (3, s. 133). Deməli, türk dünya­sın­da tən­bur sözü uzun müd­dət həm də dambura kimi səslənib. Filologiya elm­lə­ri doktoru, professor Əzizə Cəfərzadə (1921-2003) “Cəlaliyyə” əsə­rin­də xor­­yad gecəsində tən­­­burun (yəni damburun) müşayiəti ilə oxunan hay­­la­dan söz açır. Belə ya­rışma gecələrini müxtəlif qəbilələr fərqli şə­kil­də ad­landırıblar: “hayla”, “xoryad”, “bayatı”, “nanay” və “mey­xana”. Ə.Cə­fər­za­də xoryad sözünün izahını “vərəqaltı”nda belə təq­dim edir: “a) Ba­ya­tı; b) Bayatışəkilli, gü­nün hadısələrinə dərhal cavab ve­rən aktual mah­nı; v) Bədiyə-meyxananın bayatı formalı növü” (10, s. 13).

Ədəbi mənbələr. Tənburun adına demək olar ki, Azərbaycanın bütün klassik şa­­­irlərinin əsərlərində rast gəlirik. Dambur alətinin adı isə XIII əsr­də azər-türkcə yazılmış “Əh­­­­məd Hərami” dastanın­da dəmbur şəklində çəkilir:

Çalınırdı neyü dəmburü tənbur,

İçilir idi dolu abi-əngur (4, s. 85).

Dastanda ney, dəmbur və tənbur alətlərinin birgə, ansambl şəklində ifa olun­ma­­sı qeyd edilir. Şeir nümunəsindən bəlli olur ki, dəmbur tən­bu­run bir növü olsa da, ay­rıca tənbur da mövcud imiş. Şeirin II misrasında – “İçilir idi dolu abi-əngur” fik­ri alətin əsasən, keyf məc­lis­lərində ifa edil­di­yinə bir işarədir. Şair “abi-ənqur” de­­dikdə (ab – su, ənqur – üzüm), qıc­qırdılmış üzüm suyunu, yəni şərabı nəzərdə tu­­­­­­­turdu.

Balakən rayonunun Gülüzən kəndindən olan Haylaçı Sənəm Hacı qı­zı Məmmədo­va (1887-1978) Muğal adlı azər-türk tayfasının bir nümayəndəsidir.

Damburun teli mənəm,

Şirvanın yeli mənəm,

Girəydin qız qoynuna,

Cənnətin gülü mənəm.

Haylaçı Sənəm 1928-ci ildə I Aşıq­lar qurulta­yın­da uğur­la çıxış et­miş­dir. O, şeir­lər­ində hayla janrını və həmçinin ayrılmaz çalğı aləti dam­bu­ru dönə-dö­­­nə vəsf et­miş­dir. Balakən damburu haqqında fikirlərimiz zamanı bu alətin ən mahir ifaçılarından biri olan Haylaçı Sənəmin poetik düşün­cə­lərinə, dambur haqqında dediyi söz karvanına tez-tez müraciət edə­cə­yik:

Aşıqlara, sazlara,

Damburda qotazlara.

Bu canım qurban olsun

Gəlinlərə, qızlara.

Hayla haylanın başı,

Hayla bilməyən naşı,

Hayla bilmək yaxşıdır,

Qərib yerin yoldaşı (5).

Haylaçı Sənəmin məzarı üstündə özünəməxsus şəkildə kövrək bir bayatı da yazılıb:

Su gələr, axar, gedər,

Qayalar yaxar gedər.

Dunya sərgi zalıdır,

Hər gələn baxar, gedər.

Haylaçı Sənəm “dünyanın sərgi zalı”na hər kəs kimi deyil, özünə­məx­sus tərzdə baxıb, sənət “möhür”ünü vurub dünyadan gedib…

Xatırladaq ki, hayla aşıq və mey­­­­xana sənətlərinə yaxın bir janrdır, adı­nın eti­mo­loji baxımdan açıqlanması isə “haraylamaq”, “çağırmaq” məna­sı­nı bildirir. Bu janr mu­ğal və hun adlı oğuz tay­fa­ları ara­­sında geniş ya­yıl­­araq onların sevincinin, kədəri­nin ifadəsinə çev­ril­miş­dir. Ba­lakən qə­dim oğuz yurdudur. Qədim hunların izinə, nişanəsinə bu yerlərdə ad­dım­ba­şı rast gəlmək olur. Məsələn, rayon mərkəzinin ya­xın­lığından axan Hun­­bol ça­yı, eləcə də həmin çayın ətrafında məskunlaşan ulu nə­sil­­lər – hunələr, hinələr də adlarında hun türklərinin adını yaşadır. Qonşu Qax ra­yonunun İlisu kəndində Hun dağı, həmçinin Hun beli adlı yüksəklik də hun tay­fa­­la­rı ilə bağlı yaranmış söz­lər­dir.

Etimologiyası. Dambur – tənburun Balakən, Qax və Zaqatala böl­gə­sin­də yerli ləh­­cə­də deyilişidir. Tənbur sözünün izahı müxtəlif xalqların (türk, yunan, ərəb, fars, hind və b.) dillərində fərqli şəkildə verilir. Türk­dilli xalqlarda tənbur çalğı alətinin sözaçımının əsa­sın­­da da­mar sözü du­rur. Tel­ləri iri mal-qaranın damarlarından ha­zır­landığından alət əv­vəl­cə ta­mar, sonralar ta­mur, tənbur kimi tələffüz olunub.

Tənburun tellərinin sayına və ərazi adlarına görə, müxtəlif növləri ya­ra­dılıb: dütar, setar, çahartar, pənctar, şeştar, sənc, Balakən tənburu, Şir­van tənburu, Xo­­rasan tən­­­buru, Bağdad tənburu, Türk tənburu, Özbək tən­bu­ru və s.

Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Səadət Abdul­la­ye­va ya­zır: “Bu alə­­tə həm də tam­bur, tonpur, tunpur deyirlər” (6, s. 113). Onun qeydlərinə görə, dam­­­­bu­run yayılma arealı çox geniş bir çoğ­ra­fi­ əra­zi­ni əha­­tə edir.

Özbək alimi, əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq doktoru, pro­fes­sor Fayzulla Karamatov (1925-2012) dü­tar, setar, çahartar, pənctar, şeş­tar alətlərin tən­­­burun fərqli növü olduğunu bildirir (7, s. 137). Bu alətlər quruluşca bir-birinə bənzə­yir, yarı­ya bölünmüş armudvari çanağa, üzərində 15-17 sayda pərdə bağlanmış uzun qola ma­­likdir. Alətlərin ifa üsulu da demək olar ki, eynidir, yalnız tellərin sa­­yına gö­rə bir-birindən fərq­lənir.

Ümumilikdə damburabənzər alətlər Dağıstanda ağac-kumuz adı ilə da­ha çox tanı­nır. Belə ki, ləzgi, avar və kumıklar aləti ağac-komuz, dar­gin­lər kumuz, tabasaran­lılar isə xumus şəklində tələffüz edirlər (8, s. 147). Tə­ləffüzündən asılı olma­­­ya­raq, bu deyimin kökündə türkün qopuz (ko­muz, kumuz, xumus) sözü durur. Sö­zün əv­­vəlində işlədilən ağac da türk sözüdür və alətin materialının ağacdan hazır­lan­­ma­­sı­na işarədir. Bi­lin­­diyi kimi, qopuz anlayışı çox variantlıdır: ağız qopuzu, te­mir (də­mir) qopuz, yaylı (qıl) qopuz, qolça qopuz və s.

Dağıstanlılar ağac-kumuzun prima, alt və bas növlərini hazırlayıblar (8, s. 148). Çin əra­­zi­sində də danbur adlı alətdən istifadə edilir. Lakin bu alət formasına gö­rə, Ba­­la­kən dam­­burundan fərqlənir. Çin danburu daha çox Orta Asiya tənburuna (pəncta­­ra) bən­zə­yir. Danbur Çin ərazisinə türk­mən­şəli xalqlar, əsasən, uyğurların va­si­tə­si ilə miq­ra­si­ya edilmişdir.

Miniatür mənbə. Tanınmış rəssam, AMEA-nın müxbir üzvü, sənət­şü­naslıq üz­rə elmlər doktoru, professor Kə­­rim Kərimovun (1921-1995) “Azər­bay­can mini­a­tür­­­lə­ri” əsərində bir sıra çal­ğı alətlərinin, o cümlədən, damburun da rəs­­minə rast gə­­­­lirik. “Oğuzxanın yaylaq­da musiqi məclisi” (Rəşidəddin, “Cami­ət-Təva­rix”, 1528-1529-cu illər, Sankt-Pe­­­­ter­burq, Dövlət Kütləvi Kitabxanası, Dorn 289, v. 188 b.) illüs­tra­siyasında üç­tel­li alət dambur və dəf ça­lan təsvir edi­lib (9, 37 saylı rəsm).

miniatur

Məzmunu: Şahzadə Cığatayın saray hə­yatını əks etdirən səhnə.

1528-1529-cu illərə aid edilən tablodan göründüyü kim, damburçunu dəf çalan müşayiət edir (şək. №3). Dəfi qulağına yaxın tutduğundan, onun həm də oxuma funksiyasını ye­rinə yetirdiyini söyləyə bilərik. Bəzi Or­ta əsr mənbələrində telli alətlərin ifaçı­la­rı­nın həm də oxuması qeyd olu­­nur.

Morfologiyası. Damburun əsas hissələri bunlardır: 1. Çalovabənzər göv­də (döş­lük və tabutabənzər çanaq); 2. Azca geriyə əyilmiş, aypara şə­killi kəllə (tac); 3. Qolla kəl­lə­nin bitişdiyi yerdə kəmik (yaxud sərt plastik kütlə) xərək (körpücük); 4. Ağacdan ha­zır­lanmış və gövdə üzərində yer­ləş­dirilmiş kiçik xərək; 5. Kiçik ölçülü qol (buna sa­pağ da de­yir­lər); qo­lun üzərində 5-7 ədəd ağacdan pərçim edil­miş pərdə (bənd).

Haylaçı Sənəmin şeirlərindən bəlli olur ki, onun damburunun “yeddi bəndi” var:

Damburun yeddi bəndi,

Bazardan aldım qəndi,

Kor olaydı gözlərim

Gördü, ürəyim yandı (11, s. 14).

Şairə alətin qolu üzərindəki bəndləri bilərziyə bənzədir:

 

Damburun teli nazik

Qol üstə cüt bilərzik.

Yara nişan vermişəm

Qırmızı qaşlı üzük.

Alətin 2-3, bəzən də 5 say­da aşıxı və bu aşıxların sayından asılı ola­raq 2, 3, yaxud 5 teli olur. Haylaçı Sənəm bayatılarının birində onun is­ti­fa­də etdiyi damburun “beş telli” olduğuna işarə edir:

Əlinə can əlinə,

Damburun beş telinə,

Aç qolların sarmaşım

Sənin incə belinə.

Damburun tellərinin bir ucu aşıx­­la­ra düyünlənir, digər ucu isə xə­rəklərin üzə­rin­dən keçmək şərti ilə göv­də­nin aşağı his­səsində yerləş­di­ri­lən qarmağa düyünlənir. Alət aşıxlar vasi­tə­si ilə tən­zimlənir. Göv­dənin de­kası (üzlük) üzərində dam­bu­run akustik baxımdan “xunlu” səs­lən­məsi və estetik baxımdan gözəl görünməsin­dən ötrü bəzəkli rezonator oyuqları açı­lır. Bə­zən gövdənin yan tərəflərində də belə oyuqlar olur. Dairəvi for­mada açılmış bu oyuqlara “səslik” də deyirlər.

Gövdə ağ tut (calğa) ağacının (Balakən ləhcəsində qara tut – “gər”, ya­xud “çə­kil”, ağ tut isə “cal­ğa” adlanır), yaxud cökə ağacının kö­tü­yün­dən, qol – qoz ağa­cın­dan, kəllə – heyva ağacından, aşıxlar isə qoz, şa­ba­lıd və ya ar­mud ağa­cın­dan ha­zır­la­nır. Ə.Cəfərzadənin yazdığına görə alə­ti bəzən söyüddən də hazırlayıblar (11, s. 14). Gövdənin aşağı tə­rəfi diş şək­­lində çı­xın­tıdan ibarətdir. Bəzən isə be­lə çı­xın­tı ol­mur. Gövdənin üz­lü­­yü bir qayda ola­raq şam ağacından nazik formada dü­­zəldilir və göv­də­nin açıq his­səsinə yapış­dı­rı­lır. Bir sıra telli alətlərin (tar, kamança və s.) ça­nağı üzərinə naqqa balığının, yaxud mal ürəyinin dərisi çəkilir. Dam­bur alətində isə qolça qopuz, saz, tənburun digər növlərində olduğu kimi ağac üzlük (deka) vurulur. Bunu Haylaçı Sənəm bayatılarında gözəl təs­vir etmişdir:

Damburun üzü taxta,

İkimiz bir otaxda,

Mən nə çarə eləyim

Allah verməyən baxta!

Qədimdə damburun telləri ipəkdən, müasir dövrdə isə sintetik ma­terialdan ha­zır­lanır. Bəzən alətə metal tellər də bağlanılır. Haylaçı Sənəm söyləyir:

Dambur çalır siminə,

Düşmüşəm həvəsinə.

Bir neçə hayla deyim,

Yarımın həvəsinə.

Dambur hazırlayan usta çoxdur, amma rəhmətlik Cəmaləddin Səfə­ro­vun hazırladığı damburlar keyfiyyətinə görə digərlərindən çox fərqlənir­.

İstifadə qaydası. Dambur əsasən, oturaq halda və sinədə tutulub ifa olu­nur. Bu mənzərəni Haylaçı Sənəm şeirlərinin birində çox gözəl vəsf et­mişdir:

Oturmuşdum binədə,

Dambur çaldım sinədə,

Üç ildən bir görsəm də,

Unutmaram genə mən.

İfa zamanı haylaçı damburun qolunu azca yuxarı tutur. Gövdə isə döş qəfəsinin aşağı hissinə sıxılır və dambur ifaçının barmaqlarının ucu ilə səs­­lən­dirilir. Bəzən isə peşəkar ifaçılar tək barmaqla teli səsləndiririər. Bu­nunla bağlı Haylaçı Sənəmin söylədiyi daha bir bayatısına diqqət yeti­rək:

Dambur çalan tək barmaq,

Kəmərin qızıl qarmaq,

Oğlan sana eyibdi

Məni sevib, onu almaq.

Tellər, əsasən, xalis kvarta intervalında köklənir. Bəzən isə ifa olu­na­caq ha­va­ya uy­ğun şəkildə tellər tənzimlənir. Rast məqamında ifa olunan me­lodiyalar za­ma­nı I və II tellər böyük sekunda intervalında qurulur. Di­a­tonik səsdüzümlü dam­­bur desima həcmindədir.

Dambur ifaçılığında sağ əlin barmaq işlətmə texnikasının böyük rolu var. Ənənə­vi tənbur ifaçılığında işlədilən barmaq işlətmə dambur ifaçılı­ğı­­na da tətbiq edilir. Bu üsul zamanı ifaçıdan böyük peşəkarlıq tələb olu­nur.

Dambur çalanı bəzən meyçi (balaban) və çombaq-nağa­ra­çı mü­şa­yi­ət edirlər. Bu zaman bir neçə damburçu unison melodiya ifa edir­lər. Maraq­lı­dır ki, Türkiyədə olduğu kimi, bu bölgədə də balaban alə­ti­ni mey adlan­dı­­rır­lar.

Damburçular həm də aşıqlar kimi mahnı oxuyur, bir-biri ilə deyi­şir­lər. Deyişmə­­lər zamanı söylənilən poetik mətn bədahətən deyilir. Hay­la­la­rın poetik mət­ni­ni ba­yatılar təşkil edir. Damburçuların repertuarında elə­­­­cə də rəqslər var. Hay­la sə­­nəti və dambur ifaçılığı aşıq sənəti kimi sin­kre­tik sənət növünə aid edilir. Dam­bur­­çu bir neçə sənət növünü özündə cəm­ləşdirir: o, şairdir – sözlər qoşur, poetik mət­n­lər yazır; instrumental ifa­çıdır – dambur çalır; rəqqasdır – gözəl rəqs edir, ak­tyor­dur – el şən­lik­lə­rində aparıcılıq edir, gülməcələr söyləyir, bəstəkardır – hay­la­lar bəstə­lə­yir.

S.Abdullayeva əsərində “Dambur havaları” başlığı altında bir neçə rəqs və mah­­­­­­­­nının not nümunəsini təqdim edir (6, s. 206-208). Onlardan “Pəh­ləvan”, “Kişi-qa­­dın”, “Ki­şi­lər”, “Gəlin gətirən”, “Köhnə hava” rəqs­lə­­rini, eləcə də “Yerli” və “Qa­­dın” mah­nı­la­­rını qeyd etmək olar. Dambur rəqsləri iti, “allegro” tempində ifa edi­lir. Mahnılar isə nisbətən asta, “mo­de­rato”, yəni orta tempdə ifa olunur. S.Abdul­­layeva bu melo­di­ya­ları Ba­la­kəndə, damburçu Kamal Ataye­vin ifasından nota salıb.

Tanınmış ifaçıları. Dambur Şəkinin Layisli kəndin­dən olan tanınmış aşıq Molla Cümənin (əsl adı Süleyman Salahoğlu, 1855-1920) ən çox sev­­diyi çalğı aləti ol­­­­ub. De­yi­lənə görə, o, bu alətdə çox gözəl ifa edirmiş. Molla Cümə böl­gə­də keçirilən toy­lar­da yerli damburçular ilə deyişər və bu işdən böyük zövq alır­mış.

Rep­res­­­siya qur­banlarından biri olan, Ağsu rayonunun Qəşəq kənd sa­ki­ni Aşıq Mir­­zə Bi­lal (1872-1937) Haylaçı Sənəmlə deyiş­miş və aşıq onun sənətinə yüksək qiy­mət ver­miş­dir. O, bir şei­rin­də ya­­zır:

 

“Şüştər”, “Əraq”ı gəzdikcə zildə,

Yaşamaq həvəsi coşur könüldə.

Qaval, qarmon müc olubdu əlində,

İlhamı gur çeşmə, daşqın çay Sənəm (12, s. 25).

Şeirdən bəlli olur ki, Sənəm muğamları da (“Şüştər”, “Əraq”) gözəl ifa edirmiş. O, eləcə də damburdan savayı qaval və qarmonu da eyni mə­ha­rətlə çalırmış.

Ata Yetərov, Kamal Atayev, Osman Kamlayev və başqaları dam­­bur alə­­tinin Ba­­­­lakən-Zaqatala-Qax bölgəsində tanınmış ifaçıları olublar. Bu ifa­­çı­­la­rın alətin təb­liği və tədrisindəki xidmətləri danılmaz və əvəz­e­dil­məz­dir. Müasir dövrdə İbadul­­la Qa­ra­yev (atası və bibisi də dambur ça­lıb), Damburçu Mehdi, Murad Avşalan, Ata Bilal, Krış­kom Mustalı, Musalı Hacı), Yetim (Hacıyev) Ərəbiddin, Əfqan Rəhmanov və başqaları Ba­la­kəndə damburun tanınmış ifa­çı­la­rıdır.

S.Abdullayeva Osman Kamlayevin istifadə etdiyi dambu­run, eləcə də Gəncə Öl­kəşünaslıq Muzeyində qorunan damburun şəklini təqdim edir (6, s. 158). Aparılan tədqiqat nəticəsində tənburun bir növü olan dam­bu­run Azərbaycan əra­zi­sində çox dərin tarixi kökləri olduğu aydınlaşır. İs­tər arxeoloji, istərsə də eti­mo­lo­ji, ədə­bi və miniatür mənbələr bu alətin oğuz­lara, yəni azər-türk­lə­rə, həmçinin başqa türkdilli xalqlara da məx­sus olduğu sübuta yetirilir. Hətta qeyri-türkdilli xalqlar da (ləzgi, avar və b.) bu aləti istifadə edər­kən onun adında türkcə deyildiyi kimi, ağac qopuz (ku­muz, xu­mus) sözü­nü sax­lamışlar.

Dambur ifaçısı həm də bədahətən musiqilər oxumalıdır. Bu mahnılar ha­lay adlanır. Həmin ifaçıya isə halayçı deyirlər. Bu ifaların hər biri folk­lor nümu­nə­lə­ri sa­yı­lır. Baş­qa bölgələrdə bu cür folklor nümunələri qım­qı­ma, nanay da adla­nır.

Beləliklə, əsrlərin süzgəcindən keçib dövrümüzə gəlib çıxan və tən­bur ailəsinə aid edilən nadir bir çalğı aləti ilə yaxından tanış olduq. Ba­la­kən damburu ad­la­nan bu alətin gələcəkdə geniş tədqiqat mövzusuna çev­ri­lə­cəyinə inanırıq.

 

ƏDƏBİYYAT:

 1. Hüseyni Ə.A. Orkestrin ulu babası. // “Ədəbiyyat və incəsənət” qə­zeti. B.: 1976, 7 avqust, s. 4.
 2. Əliyev V.H. Tarixin izləri ilə. B.: Gənclik, 1975, 80 s.
 3. Ögel B. Türk kültür tarihine giriş. IX cilt, Ankara: Başbakanlık Ba­sım­evi, 1987, 393 sh. (türk dilində).
 4. Dastani Əhməd Hərami. B.: Şərq-Qərb, 2004, 120 s.
 5. Azərbaycan şair və aşıq qurbanları (tərtibçi: Ə.Cəfərzadə). B.: Gənclik, 1991, 288 s.
 6. Abdullayeva S.A. Azərbaycan xalq çalğı alətləri (musiqişünaslıq-or­­qanoloji tədqiqat). B.: Adil­oğ­lu, 2002, 454 s.
 7. Кароматов Ф.М. Узбекская инструментальная музыка (насле­дие). Ташкент: издательство литература и искусство им. Гафура Гу­ла­ма, 1973, 358 с. (rus dilində).
 8. Вертков К.А, Благодатов Г.И., Язовицкая Э.Э. Атлаc му­зыкаль­ных ин­cтру­ментов на­ро­дов CCCР. М.: Му­зыка, 1975, 400 c. (rus di­lin­də).
 9. Kərimov K.C. Azərbaycan miniatürləri. B.: İşıq, 1980, 222 s. + 93 illüstrasiya.
 10. Cəfərzadə Ə.M. Cəlaliyyə (povestlər və hekayələr). B.: Gənclik, 1983, 466 s.
 11. Cəfərzadə Ə.M. Aşıq Sənəmlə görüş. // “Azərbaycan qadını” jur­na­lı, 1975, №11, s. 14-15.
 12. Şirvanlı Aşıq Bilal. Bir vaxt şam-çıraqla gəzərlər məni. B.: Elm və təhsil, 2012, 104 s.

 

 

Аббасгулу НАДЖАФЗАДЕ

доктор искусствоведения, профессор АНК

E-mail: a.najafzade@yahoo.com

БАЛАКЕНСКИЙ ДАМБУР  ОДИН ИЗ РАЗНОВИДНОСТЕЙ ТАНБУРА

Резюме

В статье Аб­бас­гу­лу Наджаф­­заде представлена характеристика древнего азербайджанского инстру­мента – Балакенского дамбура. Исследуются происхождение, этимология, морфология, a также поэтические строки и миниатюрные рисунки, характеризующие инструмент дамбур.

Ключевые слова: Танбур (дамбур), мелодии дамбура, «Дастани Ахмед Харами», миниатюрные рисунки, известные исполнители

 

 

Abbasgulu NAJAFZADEH

  Doctor of study of Art, professor of ANC

E-mail: a.najafzade@yahoo.com

ONE OF THE MEMBERS OF FAMILY OF A TANBUR IS DAMBUR OF BALAKEN

SUMMARY

The author of the article “One of the members of family of a tanbur is dambur of Balaken” Abbasgulu Nadzhafzade tells about ancient Azerbaijani musical instrument – the dambur of Balaken. In article the studied sources, etymology, morphology, also poetic lines and the miniatures opening the characteristic of a musical instrument dambur.

Key words: Tanbur (dambur), dambur melodies, “Dastani Ahmed Harami”, miniatures, famous performers

  

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, BMA-nın professoru  Cəmilə Həsənova;

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  Zakir Mirzəyev.

Mövzuya uyğun