AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2018 № 2

Nərgiz ƏHMƏDOVA

AMK- nın dissertantı və “Milli musiqi alətlərinin

təkmilləşdirilməsi” elmi laboratoriyasının baş laborantı

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

Email: ehmedovaabdullayeva@mail.ru

UOT 78.087.1 

DÜNYA XALQLARININ MUSİQİ MƏDƏNİYYƏTİNDƏ TƏNBUR ALƏTİ VƏ ONUN NÖVLƏRİ

 endir

PDF

 

 

 

 

Xülasə: Məqalədə qədim musiqi aləti tənburun dünyanın bir çox xalqları tərəfindən istifadə olunan növləri haqqında yazılıb. Həmçinin, tənburun tarixi və müasir təkmilləşdirilməsi məqalədə özünə yer alıb.

Açar sözlər: tənbur, dombra, təkmilləşdirmə, türk, musiqi aləti

ƏDƏBİYYAT:

Azərbaycan dilində:

 1. Abdullayeva S.A. Azərbaycan xalq çalğı alətləri (musiqişünaslıq-orqanoloji tədqiqat). B.: Adiloğlu, 2002, 454 s.
 2. Abdullayeva S.A. Azərbaycan musiqisi və təsviri sənət. B.: Oğuz Eli, 2010, 416 s.
 3. Bədəlbəyli Ə.B. İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti. B.: Elm, 1969, 248s.
 4. Dağlı Ə. Ozan Qaravəlli. B.: MBM, 2006, 192s.
 5. Hacıbəyli Ü.Ə. Əsərləri II cild. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası nəşriyyatı. B.: 1965, 411 s
 6. Hüseyni Ə.Orkestrin ulu babası. // “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti B.: 1976, 7 avqust
 7. Nəcəfzadə A.İ. Tənbur ailəsinin bir üzvü – Balakən damburu. // “Konservatoriya” jurnalı, 2015, № 4 (30), s. 108-117.

Rus dilində:

 1. Алексеева Л. А. Нажмеденов Ж. Особенности казакской домбры. // Мы и вселенная. 2001, № 1(6), с 52-54.
 2. Жубанов А. К. Казахский народный инструмент-домбра. // Музыкознание.Алма-Ата, 1976, с.8-10.
 3. Рахимов Р.Г. Башкирская думбыра. // Фольклорный сборник.Уфа,  Узорница, 1988, 24с.

Saytlar

 1. Музблог гусли, Музыкальный сайт для меломанов.URL:http://www.gusli.su/kazahskaya_domra_kicc/
 2. Vikipediya, Açıq Ensiklopediya, URL:https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zzettin_%C3%96kte
 3. Vikipediya, Açıq Ensiklopediya URL:https://tr.wikipedia.org/wiki/Tamburi_Cemil_Bey
 4. Вселенная музыки, Вера Махан, Домра и домровое исскуство на рубеже веков, Часть I. II, III. Москва 2000 г. URL:http://vsemusic.ru/articles/music/domra1.php
 5. Vikipediya, Açıq Ensiklopediya. URL:https://az.wikipedia.org/wiki/T%C9%99nbur
 6. Вселенная музыки, Вера Махан, Владимир Конвего URL:http://vsemusic.ru/persons/konvego_v/konvego_v.php
 7. Обычаи и традиции казахского народа, URL:http://www.bilu.kz/dombra.php

 

                                                                      Наргиз АХМЕДОВА

Старший лаборант лаборатории

«Реконструкциянациональных музыкальных

инструментов»

Диссертант АНК

ТАНБУР И ЕГО РАЗНОВИДНОСТИ У РАЗНЫХ НАРОДОВ МИРА

 

Резюме: В статье говорится о старинном музыкальном инструменте  –  танбур, который задействован в музыкальной культуре многих народов мира. Представлен исторический экскурс по истории инструмента, а также вопросы реконструкции танбура.

Ключевые слова: танбур, домбра, реконструкция, тюркский музыкаль­ный инструмент

 

Nargiz AHMADOVA

Dissertant ANK

Scientist in laboratory

“İmprovement of national musical instruments”

 

TANBUR AND THE KINDS OF TANBUR IN THE WORLD NATIONS

 

Summary: This article talks about ancient musical instrument — Tanbur which is using the many  nations of the world. The history  and modern developed of tanbur has been informed in this article.

Key words: tanbur, dombra, reconstruction, turk, musical instrument

 

Rəyçilər:

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Fəxrəddin Baxşəliyev

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Telman Qəniyev

 

Mövzuya uyğun