AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2019 № 1

Məmmədəli MƏMMƏDOV

AMK-nın “Milli musiqi alətlərinin

təkmilləşdirilməsi” elmi-tədqiqat

laboratoriyasının rəhbəri

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

E-mail: mMammadali@bk.ru

UDK 78.087.1       

BƏRPA OLUNMUŞ ŞEDIRĞU

 endir

PDF

 

 

 

Xülasə: Məqalədə Orta əsrlərədək işlək vəziyyətdə olan, lakin sonralar unu­dul­muş və yal­nız bizim dövrdə bərpa edilən qədim şedırğu musiqi alətindən bəhs olunur. Araş­dır­ma alətin müfəssəl şəkildə təhlilini, həmçinin, onun qu­ru­lu­şu, tərkibi və pa­ra­metr­lə­ri haqqında məlumat əhatə edir.

Açar sözlər: Musiqi aləti, bərpa, şedırğu

 

 

ƏDƏBİYYAT:

  1. Abdullayeva S.A. Azərbaycan çalğı alətləri dünyanı valeh edir. B.: Nurlar, 2016, 288 s.
  2. Bədəlbəyli Ə.B. İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti. B.: Elm, 1969, 248 s.
  3. Marağalı Ə. “Musiqi alətləri və onların növləri” (farscadan tərcümə: M.Müsəddiq) // “Qobustan” jurnalı, B.: 1977, №1, s.74-79.
  4. Nəcəfzadə A.İ. Azərbaycan çalğı alətlərinin izahlı lüğəti. B.: 1001 Mahnı, 2004, 223 s.

 

Мамедали МАМЕДОВ

Заведующий научно-исследовательской

лабораторией “Реконструкция национальных

музыкальных инструментов” АНК

 

ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЙ ШЕДЫРГУ

 

Резюме: В статье рассматривается древний музыкальный инструмент Ше­дыргу, который функционировал в эпоху Средневековья, но позднее был забыт и вос­становлен только в наше время. Детальный анализ инструмента охваты­ва­ет информацию о его структуре, составе и параметрах.

Ключевые слова: музыкальный инструмент, реставрация, Шедыргу

 

Mamedali MAMEDOV

Head of research laboratory

“Reconstruction of national

musical instruments” of ANC

 

RESTORED SHEDIRGU

 

Summary: The article discusses the ancient musical instrument Shedirgu, which functioned until the Middle ages, but was later forgotten and restored only in our time. A detailed analysis of the tool covers information about its structure, composition and parameters.

Keywords: Musical instrument, restoration, Shedirgu

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor L.Hüseynova

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor E.Dadaşova

Mövzuya uyğun