AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2023 № 1 (58)  

Məmmədəli MƏMMƏDOV

AMK Milli musiqi alətlərinin təkmilləşdirilməsi

və bərpası elmi-tədqiqat laboratoriyasının rəhbəri,

AMK-nın dissertantı

Ünvan: Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Ə.Ələkbərov 7

E-mail: mammadali.mammadov@mail.ru

 UOT: 78.087.1                      

BİR SIRA MUSIQI ALƏTLƏRİNİN BƏRPASI

VƏ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİNƏ DAİR

(Kontr rübab, Kaman (yay), təkmilləşmiş Cəğanaq və Yatuqan)

 

Xülasə: Məqalədə Kontr Rübab, Kaman (yay), təkmilləşmiş Cəğanaq və Yatuqan ki­mi alətlərin hazırlanması, ölçüləri, menzurası, kök sistemi, hazırlamaq üçün is­ti­fadə olunan materiallar haqqında və alətin kəlləsində yeni üsulla tellərin kök­lə­mə üsulu haqda məlumat verilmişdir.

Açar sözlər: Kontr Rübab, menzura, böyük və kiçik çanaq, kökləmə sistemi və kəllə aşıqları, Kaman (yay), təkmilləşmiş Cəğanaq və Yatuqan

endir

PDF

ƏDƏBİYYAT:

  1. Abdullayeva S.A. Azərbaycan xalq çalğı alətləri. Bakı, Adiloğlu, 2002, 454 s.
  2. Anatolluoğlu A. Tarla bağlı təkmilləşmə. // “Qobustan” jurnalı. №1/2012 s.78-82
  3. Əbdulqasımov V. Böyük tarzən Mirzə Sadıq Əsəd oğlunun tar islahatları.//

“Musiqi dünyası” jurnalı № 1-2 /2001, s.102-105

  1. Kərimi S.Ə. Məmmədov M.M. Musiqi alətlərimizin təkmilləşdirilməsində texniki elmlərdən istifadə qaydaları. // “Konservatoriya” jurnalı № 2 (24) 2014. s.12-18.
  2. Kərimi S.Ə., Quliyev A.N., Əliyev M. Saz məktəbi. Bakı, İ. Əfəndiyev adına bədii-ədəbi xeyriyyə fondu, 2007, 232 s.
  3. Nəcəfzadə A. İ. Ç alğı alətlərimiz. Bakı, MBM, 2004, 128 s.
  4. Nəcəfzadə A. İ. Azərbaycan idiofonlu çalğı alətləri (orqonoloji-tarixi tədqiqat). – Bakı, MBM, 2010, 280 s.
  5. Umudov M.M. Alətşünaslıq. Bakı, “Afpoliqraf”, 2016

 

Маммадали МАММАДОВ

Заведующий научно-исследовательской лабораторией

по усовершенствованию народных

музыкальных инструментов АНК

О РЕКОНСТРУКЦИИ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НЕКОТОРЫХ

МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

(контр ребаб, кяман, чаганаг и ятуган)

 

Аннотация: В статье представлена информация об изготовлении контр ре­баба, кямана (лук), усовершенствованного чаганага и ятугана – параметрах, ма­териалах, использованных для их изготовления, а также о новом способе нас­трой­ки струн в головке инструментов.

Ключевые слова: контр ребаб, кяман, чаганаг, ятуган, мензура, усовершенствование музыкальных инструментов

Mammadali MAMMADOV

Head of the National Musical Instruments Improvement

and Restoration scientific research laboratory,

PhD candidate of the ANC

CONCERNING THE RESTORATION AND IMPROVEMENT

OF A RANGE OF MUSICAL INSTRUMENTS

(Contr rebab, Keman, Improved chaganag and Yatugan)

 

Abstract: The article provides information about the preparation of the counter rebab, keman, chaganag, yatugan their dimensions, measurement, root system, materials used for its preparation, and the new method of tuning the strings in the head of the instru­ment­.

Keywords: counter rebeb, keman, mensura, large and small chaganag, yatugan, improvement of musical instruments

 

Rəyçilər: 

sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Abbasqulu Nəcəfzadə;

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Fazilə Nəbiyeva

Mövzuya uyğun