AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA”  20211 (50)

Zəhra QARAYEVA

Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın dosenti

Ünvan: Ş.Bədəlbəyli küç. 98

E-mail:qarayeva.zahra.h.@gmail.com

  UOT: +786                        

MANUEL DE FALYANIN “İSPAN RƏQSİ”NİN İFAÇILIQ XÜSUSİYYƏTLƏRİNƏ DAİR TÖVSİYƏLƏR

 

Xülasə: Tanınmış ispan bəstəkarı Manuel de Falyanın violin üçün “İspan rəqsi” vir­tuoz pyes kimi ispan musiqisi, xüsusən flamenkoya xas olan bir sıra xü­su­siy­yət­ləri özündə əks etdirir. Spesifik texnikası ilə seçilən bu pyesdə temp, dinamika, ştrix­lər və passajların ifasına diqqət yetirilməlidir. Pyes improvizasiya üslubuna əsas­lanmaqla yanaşı klassik forma və variasiyalı inkişaf üsullarını özündə bir­ləş­di­rir.

Açar sözlər: İspan rəqsi, flamenko, passaj, flajolet, rikoşet

endir

 

PDF

 

 

 

ƏDƏBİYYAT:

  1. Мартынов И. И. Мануэл де Фаля. М.: Сов. композитор, 1986, 189 c.
  2. Мартынов И. И. Музыка Испании. М.: Советский композитор, 1977, 376 с. с ил. URL:https://ale07.ru/music/notes/song/muzlit/martynov_mi.htm
  3. Музыкальная литература зарубежных стран. вып. 6 (Учебное пособие для музыкальных училищ) М.: Музыка, 2005, 480 c.
  4. Музыкальный энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990, 672 c.
  5. Saytoqrafiya
  6. Виртуозы Москвы — Мануэль де Фалья. Испанский танец. URL:https://www.youtube.com/watch?v=s4WsFmRXfBA
  7. Azad ensiklopediya. Flamenko. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Фламенко
  8. Мануэль де Фалья. «Испанский танец» Исполнители: Анастасия Хохолкова (скрипка) URL:https://www.youtube.com/watch?v=gGirFP3gOKw

 

Захра ГАРАЕВА

Доцент БМА им. У. Гаджибейли

 

ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ «ИСПАНСКОГО ТАНЦА» МАНУЭЛЯ ДЕ ФАЛЬИ

 

Резюме: «Испанский танец» для скрипки известного испанского композитора Мануэля де Фалья, как виртуозное сочинение, отражает в себе ряд особенностей испанской музыки, в частности фламенко. В данной пьесе, отличающейся своеобразной техникой, следует обращать внимание на темп, динамику, штрихи и исполнение пассажей. Пьеса написана в стиле импровизации и помимо этого, объединяет в себе классическую форму и способы вариационного развития.

Ключевые слова: Испанский танец, фламенко, пассаж, флажолет, рикошет

 

Zahra QARAYEVA

Associate Professor, Uzeyir Hajibeyli BMA

 

ABOUT THE PERFORMANCE FEATURES OF THE «SPANISH DANCE» BY MANUEL DE FALLA

 

Abstract: “Spanish dance” for violin by the famous Spanish composer Manuel de Falla, as a virtuoso composition, reflects a number of features of the Spanish music, in particular, of the flamenco. Attention to the tempo, dynamics, bowing and performance of passages shall be paid in this composition which is distinguished by a specific technique. The piece is based on the style of improvisation and besides, it combines the classical form and variation development methods.

Keywords: Spanish dance, flamenco, passage, flageolet, ricochet

 

Rəyçilər:  

dosent Elnara Məmmədova;

professor Zəhra Quliyeva

Mövzuya uyğun

  • yazı yoxdur