AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2019 № 3 (45)

Əhsən RƏHMANLI

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

Email: ahsanrahmanli@mail.ru

UOT: 793. 31

RƏQQASƏ ALİYƏ RAMAZANOVANIN PROFESSİONAL İFAÇILIQ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

 endir

PDF

 

 

 

Xülasə: Məqalədə məşhur rəqs sənətçisi, əməkdar artist, Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının solisti Aliyə Ramazanovanın həyat və fəaliyyətindən bəhs olunur. Burada onun yüksək peşəkarlığından, ifaçılıq xüsusiyyətlərindən, üstün cəhətlərindən, solo rəqslərindən söhbət açılır. Mövzuda bu məharətli ifaçının səhnə görünüşünə, plastikasına, mimikasına, hərəkətlərinin xüsusiyyətlərinə, obraz yaratmaq bacarığına dair məsələlər işıqlandırılır.

Açar sözlər: rəqs sənəti, rəqqasə, Aliyə Ramazanova, solo rəqs

 

 

ƏDƏBİYYAT:

  1. Abdullayeva E.Ə. Əlibaba Abdullayev. B.: Nurlar, 2015, 264 s.
  2. İbrahim Ə.S. Rəqqasə Əminə Dilbazi. Albom monoqrafiya. 2-ci nəşri. B.: 2009, 70 s.
  3. Qaybalıyeva F.K. Rəqs mələyi. B.: Qanun, 2005, 117 s.
  4. Ramazanova A.A. Sönməyən ulduzlar. B.: Ecoprint, 2017, 224 s.

 

Aхcан РАХМАНЛИ

Доктор философии по искусствоведению

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

ТАНЦОВЩИЦЫ АЛИИ РАМАЗАНОВОЙ

 

Pезюме: В представленной статье раскрывается жизнь и творчество из­вест­ной танцовщицы, заслуженной артистки, солистки Азербайджанского го­су­дар­ст­вен­но­го ансамбля песни и танца Алии Рамазановой. Подчёркивается высокий про­фес­сио­на­лизм танцовщицы, ярко проявившийся в сольных танцевальных композициях. Также раскрывается пластическое мастерство, артистизм А.Рамазановой, создавшей образно-эмоциональный настрой и содержание, соответствующие каждому танцу.

Ключевые слова: танцевальное искусство, танцовщица, Алия Рамазанова, сольный танец

 

Ahsan RAHMANLI

Ph.D

 

PECULIARITIES OF PROFESSIONAL PERFORMANCE OF DANCER ALIA RAMAZANOVA

 

Summary: The article tells about the life and work of Aliya Ramazanova, a famous dance artist, honored artist, soloist of the Azerbaijan State Song and Dance Ensemble. The article emphasizes the high professionalism of the dancer clearly shown up in solo dance compositions. It also reveals the plastic skill, artistry of A. Ramazanova, who created a figurative and emotional content corresponding to each dance.

Keywords: dance art, dancer, Aliya Ramazanova

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq doktoru, professor Məhərrəm Qasımlı;

əməkdar artist, Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının baş baletmeysteri Zakir Ağayev

 

 

Mövzuya uyğun