AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2019 № 4 (46)

TARZƏN ELÇİN NAĞIYEVİN TƏDRİSDƏ VƏ İFAÇILIQDA

ZƏNGİN TÖHFƏLƏRİ

 endir

PDF

 

 

 

      Azərbaycanda tar və bütünlükdə ifaçılıq sənəti zaman-zaman inkişaf etmiş və bu sa­­həyə, mədəniyyət tariximizə öz görkəmli nümayəndələrini bəxş etmişdir. Belə ifa­çı­la­ra fəxri adlar, müxtəlif təltiflər, ordenlər, medallar verilmiş, onların haqqında mə­qa­lə­lər, mo­noqrafiyalar yazılmış, teleradioda verilişlər hazırlanmış, televiziya filmləri çə­k­ilmiş, solo ifaları konsertlərə cəlb edilmiş, İnternetdə Vikipediya və digər va­si­tə­lər­lə məlumat ya­yımlanmışdır. Sevimli, zəngin, şərəfli, məhsuldar, həmişəyaşar tar ifa­çı­lı­ğı sənətinin fəal nümayəndələrinin biri haqqında oxucuları məlumatlandırmaq istər­dik.

   Elçin Ağaşirin oğlu Nağıyev 1966-cı il noyabrın 10-da Neftçala rayonunun Qol­tuq qəsəbəsində anadan olub. Uşaqlıqdan musiqiyə həvəsi və böyük istedadı ilə diq­qə­ti cəlb edib. 1 il rayon mədəniyyət evinin tar dərnəyində ilk çalğı qaydalarını öyrənib. 1977-1982-ci illərdə uşaq musiqi məktəbində tar sinfində əvvəl tarzən-xanəndə Tey­mur Hüseynovdan, III sinifdən Vilayət Kərimovdan dərs alıb. “Bahar-79” Respublika mü­sabiqəsinin iştirakçısı olaraq diplomla təltif edilib. II sinifdən oxuduğu musiqi mək­təbinin xalq çalğı alətləri ansamblının tar ifaçılarının biri olub. Bu xətlə, ansamb­lın tərkibində AzTV-də çıxış edib və solo ifası ilə diqqət çəkib. Rayon mədəniyyət evi­nin “Bahar” mahnı və rəqs ansamblının üzvü kimi fəal ifaçılıq məktəbi keçib. An­sambl üçün rəqslər qurmağa Bakıdan Əli Əşari dəvət olunurdu. E.Nağıyev bu ansambl ilə Baltikyanı respublikalarda, Özbəkistanın Sır-Dərya, Amu-dərya əyalətlərində, Daş­kənd şəhərində konsertlərdə çıxış edib. Həmin səfərlərdə kolxoz və sovxozlarda da kon­sertlər verilirdi. Elçin həmçinin yaşadığı rayonun Bankə qəsəbə mədəniyyət evinin bədii özfəa­liyyət kollektivinin tərkibində məşhur Aşıq Ramizlə birlikdə Rusiyanın Həş­tər­xan şəhərində səfərdə olur. O, Neftçala rayon tədbirlərində daim fəal ifaçı kimi rəğbət qa­zanıb. Onu da deyək ki,  Elçin konsertlərdə səsilə də sevilib. O, gənc mü­ğən­ni kimi konsertlərdə bir neçə xalq mahnısı ifa edirdi. Rayon əhalisi bu təzə, gənc səsin marağında idi.

     E.Nağıyev 1982-ci ildə 2 saylı ümumtəhsil məktəbin 9-cu sinfini bitirib Bakıya gəlir və A.Zeynallı adına musiqi texnikumuna daxil olur. O, burada ixtisas-not üzrə Fik­rət Əbdülqasımovdan və muğamdan ustad tarzən Elxan Müzəffərovdan dərs alaraq sevib-seçdiyi sənətə mükəmməl yiyələnir. Elçin texnikumda Ramiz Zahidovun rəh­bər­lik etdiyi tələbələrdən ibarət xalq çalğı alətləri ansamblının üzvü olur.

     E.Nağıyevin fikirlərindən: “Mən muğamları, xanəndələri müşayiət etməyi də­rin­dən öyrənim deyə, könüllü olaraq ustad xanəndələr – Hacıbaba Hüseynov və Ağaxan Ab­dullayevin sinfində əyləşib dinləyir, bəzən də tar müşayiətimlə konsertmeysterlik edir­dim”. E.Nağıyev oxuduğu texnikumu 1986-cı ildə uğurla başa vurub. Onu din­lər­kən: “1983-cü ildə tələbə yoldaşım, tarzən Məhərrəm Nəcəfzadə məni özünün üzv ol­du­ğu “Dastan” folklor ansamblına apardı. Rəhbər görkəmli xanəndə, əməkdar artist (son­ralar xalq artisti) Baba Mahmudoğlu (1940-2006) məni mehriban qarşıladı və ifa­mı dinləyərək kollektivə qəbul etdi. Burada çox şey öyrəndim. Müşayiəti, ansambl tər­ki­bində çalışmağı, konsertlərdə çıxış etməyi və s. incə mətləbləri mənimsədim. B.Mah­mudoğlunun səsinin radio fonduna yazılması, Bakının və əyalətin mədəniyyət müəs­sisələrində çıxışımız mənim inkişafım üçün stimul yaradırdı. Bu ansamblda bər­ki­dim, əsl yaradıcılıq yolu keçdim. “Dastan”ın iki qrupu olub, birinin fəaliyyəti 1979-1989-cu illər və digərininki isə 1989-1992-ci illərdə olub. İlk qrupda musiqi rəhbəri Ab­basqulu Nəcəfzadə, ikincidə isə Əhsən Rəhmanlı idi. Bütün bu dövr ərzində “Das­tan”ın geniş yaradıcılıq işi olub ki, bu da mənim sənət gücümü artırıb və ifa­çı­lı­ğı­ma təkan verib”.

    E.Nağıyev 1986-cı ildə Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Kon­ser­va­to­ri­ya­sı­nın tar sinfinə daxil olub. O, əsgərliyə çağrılıb və 1986-1988-ci illərdə Sovet ordusu sıra­larında əvvəl Moskvada, sonra isə Tbilisidə hərbi xidmət keçib. Əsgərlikdə onun uçot vərəqinə nəzər yetirdikdə, musiqiçi olduğunu bilib nəfəs alətləri orkestrinə qəbul edib­lər. Elçin xidmətin sonuna qədər burada 2-ci alt alətini ifa edib. Onun fikir­lə­rin­dən: “A.Zeynallı adına Musiqi Texnikumunda oxuduğum illərdə Adil Babayevin rəh­bər­lik etdiyi xalq çalğı alətləri orkestrində çalmağım hərbi orkestrdəki işimə böyük kö­mək etdi. Baxmayaraq ki, bu orkestrlərin yönümü və çaldığım alətlər başqa idi, lakin mənim hərtərəfli musiqiçi olmağıma çox böyük təsir etdi”.

Elçin əsgərlikdən qayıdıb konservatoriyanın I kursunu davam etdirir. Əməkdar incə­sənət xadimi Məmmədağa Kərimovdan ixtisas-tar dərsi alır. IV kursda oxuyarkən bu tədris ocağında muğam sinfi də açılır. E.Nağıyevə muğam üzrə Möhlət Müslümov (ha­­zırda xalq artisti) dərs deyir. Bütün bu illərdə Elçin bir tar ifaçısı və müəllim kimi yetişir.

5

Tarzən Elçin Nağıyev

         Elçin əvvəldən fəal tələbə kimi göz qarşısında, diqqətdə idi. O, ali təhsili başa vu­ra­na qədər bu tədris ocağında Azərbaycan Gənclər İttifaqının konservatoriya üzrə Tə­lə­bə Gənclər İttifaqının sədri olub. IV kursda konservatoriyanın nəzdindəki mək­təb-studiyanın tar sinfində dərs deyib. E.Nağıyevin xatirələrindən: “Kon­ser­va­to­ri­ya­da oxuyanda xalq artisti, görkəmli xanəndə Arif Babayevin muğam sinfində iştirak edir, müşayiət qaydalarını daha mükəmməl öyrənmək istəyirdim. Onun sinfinin tar­zən-konsertmeysteri Rzabala Həziyev idi. Allah ona rəhmət eləsin. Rzabalanın Dövlət Mu­ğam Teatrı ilə konsertləri olanda, Arif müəllimin tələbələrini mən müşayiət edir­dim. Sonra Rzabala xalq artisti İslam Rzayevin sinfinə keçdi və beləliklə Arif Ba­ba­ye­vin tələbələrini müşayiət etmək üçün məni işə götürdülər. Artıq 26 ildir ki, Arif müəl­limlə birlikdə çalışıram. Arif müəllimin sinfindən əlavə Sahil qəsəbəsindəki 28 saylı uşaq musiqi məktəbinin tar sinfində dərs deyir, Niyazi adına 22 saylı uşaq musiqi mək­təbində muğam dərsi deyən xanəndə Kamilə Abdullayevanın sinfində müşayiətçi-tar­zən kimi çalışırdım. Bundan başqa Azərbaycan Təhsil Nazirliyinin Respublikada Təh­sil Alan Gənclərin Bədii Yaradıcılıq Evində xalq çalğı alətləri ansamblına rəh­bər­lik edirdim. Bu kollektivlə cəbhə bölgələrində konsertlər verir, bir sıra bədii kütləvi təd­birlərdə çıxış edirdik”.

      Bir dəfə məşhur xanəndə Süleyman Abdullayev 22 saylı musiqi məktəbinə, Ka­mi­lə xanımın sinfinə gəlir, dərs prosesində iştirak edərək diqqətlə dinləyir. O, bu­ra­da­kı tədrisi bəyəndiyini, xüsusilə Elçinin şagirdlərin muğam ifasına necə istiqamət ver­di­yin­dən razı qaldığını dilə gətirir: “Belə müşayiətlə oxumağa nə var ki… O, muğamın şöbə və guşələrini düzgün çalarlarla, məzmunlu şəkildə, cümlə-cümlə, ardıcıllıqla elə təq­dim edir ki, bütün bunlar şagirdləri düz istiqamətə yönəldir. Bu dərs üçün, həm də əs­lində xanəndə üçün əsl müşayiətdir”.

       E.Nağıyev həmin illərdə Xalq Konservatoriyasının muğam sinfində də Arif Baba­yevlə çiyin-çiyinə çalışıb. Onun 1993-cü ildən Arif müəllimin muğam sinfində ça­lışması çox böyük bəhrə verib. Bu fəal, çalışqan, yorulmaz, sənət sevdalısı 2 il Döv­lət Muğam Teatrında da çalışıb və ifası ilə oradakı tələbatı tam ödəyib.

      O, yalnız muğamın müşayiətçisi, mahir ifaçısı kimi yetişməyib, həm də özü də bir xanəndə kimi formalaşıb. Elçin müəllim bütün muğamları tam, bütöv halda öz oxu­mağını tarda özü müşayiət edərək yerli-yataqlı, sanballı təqdim edə bilir.

     Arif müəllimlə çalışdığı illərdə onun müşayiətilə yetişən xanəndələrin sayı xeyli çox­dur. Ustad A.Babayevin sənət bulağından su içən, onun sənət ocağından ilıq nəfəs alan, E.Nağıyevin tarının simlərindən qopub gələn səslərdən güc alan, alətin bütün pər­dələri boyu səsini imtahan edən xanəndələrdən əksəriyyəti sevilən, seçilən, tanınan, məş­hurlaşan sənət adamına çevrilmiş, xalq artisti, əməkdar artist fəxri adları ilə təltif olun­muşlar. Xalq artistləri – Aygün Bayramova, Nəzakət Teymurova, əməkdar ar­tist­lər – Səbuhi İbayev, Cabir Abdullayev, Feyruz Səxavət, Sevinc Sarıyeva, Babək Nif­tə­liyev, İlkin Əhmədov və başqaları Arif müəllimin ustad dərslərindən qidalanmış, El­çi­nin tarının səsindən ilham alaraq özlərinə sənət çığırı açmış və muğam aləminə daxil ol­muşlar. Həmin sinfin Vüqar Əliyev, Aşıq İslam Rza oğlu, Gülay Qədimova, Mirə­ləm Mirələmov, Xəyalə Abdullayeva, Mustafa Mustafayev, Nasir Ətapur kimi ye­tir­mə­ləri də olubdur ki, bu gün musiqi aləmində və bütünlükdə cəmiyyətdə geniş şəkildə ta­nınır və sevilirlər.

     A.Babayevin fikirlərindən: “Mən E.Nağıyevlə birlikdə çalışmaqdan çox məm­nu­nam və çox razıyam. Ona görə ki, o işini çox gözəl bilir, öz yerində olan adamdır, daim məsuliyyət hiss edir, işini çox sevir, muğama dərin sevgisi var. Onun səliqəsi, dav­ranışı, mədəniyyəti, əxlaqı, səmimiyyəti və digər xüsusiyyətləri çox üstündür. Ça­lış­dığımız bu illər ərzində ondan həmişə razı qalmışam. O, muğamları və müşayiət işini dərindən bildiyi üçün tələbələrimlə rahat işləyirəm. Elə bütün bunların səbəbidir ki, 26 ildir birlikdə xanəndələr yetişdirir və muğam ifaçılığına istiqamətləndiririk”. Onu qeyd etməliyik ki, AMK-nın xanəndəlik sinfinə qəbula gələn tələbələri hər il E.Na­ğıyev müşayiət edir. O, istər tədrisdə, istərsə də ifaçılıq sənətində öz işini ləya­qət­lə yerinə yetirən, öz sözünü deyən və öz bacarığı ilə önə çıxanlardandır.

    2016-cı il aprel ayında Daşkənddə keçirilən Obnibus ansamblından E.Nağıyevə tək­lif gəlib. Tələb belə imiş ki, onların tədbirinə özünü müşayiət edən müğənni laz­ım­dır. Elçin ora yola düşür, hazırlanmış 40 dəiqəlik nağıl-tamaşada “Bayatı-İsfahan” mu­ğamını özü tar çalaraq oxuyur. Bu bacarığa görə onu 2018-ci ildə Kanadaya dəvət edir­lər. E.Nağıyev orada məşhur bir ansamblın müşayiəti ilə “Üşşaq” və “Hüseyni” oxu­yub.

      Dünya ölkələrində tanınan “Atlas” adlı musiqi qrupu var. Onu Amsterdam Kon­ser­vatoriyasında kafedra müdiri vəzifəsində çalışan Joyell Bons 2002-ci ildə yaradıb. E.Na­ğıyev: “Əməkdar incəsənət xadimi Cahangir Səlimxanov bizi qrupun rəhbəri Joyell Bonsla tanış etdi. Beləliklə, “Atlas”la yaradıcılıq ilişgilərimiz başladı. İlk sə­fə­ri­miz Almaniyaya oldu. Həmin qrupla xalq artisti Fərəc Qarayevin bir neçə əsərini ha­zır­la­yıb konsertə çıxdıq. O vaxtdan “Atlas”la hər il müxtəlif ölkələrdə 2-3 konsertimiz olur. Orada dünya tamaşaçılarını heyran edən proqramlar hazırlanır. Elə bu konsertlər bi­zim özümüzə də zövq bəxş edir, ruhlandırır və maraqlı gəlir. Biz ora mahir kamança ifa­çısı, əməkdar artist Elşən Mansurovla gedirik. Bu konsertlər həm də öz çalğı alət­lə­ri­mizi təbliğ etmək üçün bir vasitədir. 19 ildir ki, “Atlas” qrupu ilə əməkdaşlıq edirik”.

    Amsterdam konsevatoriyasında E.Nağıyev və E.Mansurovun ustad dərsləri də ke­çirilir. Tələbələr Azərbaycan muğamları, dəraməd, rəng və təsniflərlə tanış edilir. Bi­zimkilərin ifalarını həmin konservatoriyanın tələbələri müşayiət edirlər. Yazı müəl­lifi kimi fikir bildirim ki, Elçin müəllimin telefonunda ustad dərslərindən bəzi his­sə­lə­rə tamaşa etdim, çox maraqlıdır.

       Elçin müəllimə sual verək: “Siz axı, Fransa vətəndaşı, ud ifaçısı Markla da ça­lış­mısınız:

  • Bəli, Mark Loonuyt bizi səfərlərə aparıb, onunla 4 il əməkdaşlıq etmişik. Əv­vəl 2 il “Yanardağ” muğam üçlüyü ilə gedirdik. Bu üçlüyün xanəndəsi Ağakərim Na­fis idi. Sonra 2 il bizimlə Sevinc Sarıyeva yoldaşlıq edib. 2003-cü ildə “Deleve” Bə­lə­diy­yə Teatrında A.Nafislə konsertimiz olub. Mark vasitəsilə S.Sarıyeva ilə Fransada dis­kimiz çıxdı və Avropada yayıldı.

      E.Nağıyevin ifaçılıq fəaliyyəti geniş və çoxşaxəlidir. O, xanəndələri kon­sert­lər­də, müxtəlif tədbirlərdə müşayiət edir. Gülüstan sarayında şair Şəhriyarın həyat və ya­ra­dıcılıq diskinin təqdimat tədbirində xalq artisti Yaqub Məmmədovla çıxış edib. Hə­min sarayda “Qarabağ xanəndələri” diski təqdim olunarkən o, Sevinc Sarıyevanı mü­şa­yiət edib. Həmçinin dünyanın müxtəlif ölkələrində, o cümlədən Rusiya, İran, Tür­ki­yə, Özbəkistan, Qırğızıstan, Qazaxıstan, Fransa, İtaliya, İspaniya, Finlandiya, Kanar ada­ları, Mərakeş, Kanada, İsveçrə, Almaniya, Tayvan, Hollandiya, Belçika və s. ölkə­lər­də konsertlərdə çıxışları və ustad dərsləri olmuşdur.

       E.Nağıyev  ailə ocağında iki qız pərvazlanıb, nə­və­ləri var. Bu ailədə bir oğul boy atır. Hüseyn çox istedadlıdır. O, AMK-nın nəzdində Res­publika İncəsənət Gim­na­zi­yasının kamança sinfində təhsil alır. Hüseyn 2017-ci ildən Azərbaycanda keçirilən olim­piada, festival və müsabiqələrdə çıxış edərək bi­rin­cilik qazanır, müxtəlif təltiflər və diplomlar alır. 2019-cu ilin may ayında uşaq və gənc­lər arasında xalq çalğı alətləri ifaçılarının III Respublika müsabiqəsində I yerə çıxıb. Münsiflər heyətinin sədri, xalq artisti, görkəmli tarzən Ramiz Quliyev belə bir fikir söyləyib: – Müsabiqə ərzində 570 şagird dinləmişik. Belə istedada rast gəl­mə­mi­şəm. A bala, sən kimsən? Kimlərdənsən?

Hüseyn cavab verir: – Ramiz müəllim, mən Milli Konservatoriyanın müəllimi Elçin Nağıyevin oğluyam.

– Hə belə de… Elə yaxşı tarzənin, zəhmətkeş, əzmkar musiqiçinin ocağından belə kamança ifaçısı boy atıb, yüksələ bilər. Hüseyn, sən çox istedadlısan, gələcəyinə bö­yük ümidlər var, belə də çalış, beləcə davam etsən, böyük musiqiçi olacağına inan. Allah səni qorusun. Bizim borcumuzdur ki, səni nəzarətdə saxlayaq.

      E.Nağıyev 2002-ci ildən Milli Konservatoriyanın muğam kafedrasının müəl­li­mi­dir. O, hazırda baş müəllimdir. Elçin müəllim əhatəli fəaliyyəti ilə bağlı Mədəniyyət Na­zirliyindən, Təhsil Nazirliyindən və müxtəlif təşkilatlardan təşəkkürlər, tərif­na­mə­lər, fəxri fərmanlar və diplomlar alıb.

 

Əhsən RƏHMANLI

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

 

 

 

 

Mövzuya uyğun