AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2018 4

Təranə MƏMMƏDOVA

AMK-nın müəllimi

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

UOT: +786       

RAFİQ BABAYEV YARADICILIĞININ ÜSLUB AXTARIŞLARINA

BİR NƏZƏR

endir

PDF

Xülasə: Təqdim olunan məqalədə Rafiq Babayevin yaradıcılığının üslub axtarışlarına nəzər yetirilmiş, onun müxtəlif istiqamətləri araşdırılmışdır. Belə ki, burada onun ifaçılıq sənətində bir-biri ilə sıx bağlı olan aranjemançı, improvizator və orkestr rəhbəri kimi üç cəhəti göstərilmişdir. Bu cəhətlər musiqiçinin yaradıcılıq yolu ərzində çulğalaşmış, müəyyən amillərdən asılı olaraq zaman-zaman ön plana çıxmışdır.

Açar sözlər: Rafiq Babayev, aranjemançı, bəstəkar, caz kompozisiyaları

ƏDƏBİYYAT:

  1. Pərvin. “Cəngi” Estrada FolklorAnsamblının növbəti uğuru. // “525-ci qəzet” qəz., Bakı, 2014, 4 noyabr.
  2. Rəhmanova. Unudulmaz şəxsiyyət. // ”Musiqi dünyası” jurmalı, № 1-2(7), 2001. s. 119-121. URL: http://www.musigi-dunya.az/new/read_magazine.asp?id=
  3. Мамедов-Пашабейли Ф. Легенде азербайджанского джаза Рафику Бабаеву испол­ни­лось бы 80 лет. 31.03.2016. URL: https://ru.sputnik.az/columnists/20160331/404365859.html
  4. Mehparə. “Mədəniyyət” qəz., Bakı, 2011, 13 may. URL: http://medeniyyet.az/page/news/13711/Rafiq-Babayev-fenomeni.html

 

Тарана МАМЕДОВА

Преподаватель АНК

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОГО СТИЛЯ

РАФИКА БАБАЕВА

 

Резюме: В статье исследуются различные аспекты творческого стиля Рафика Бабаева. Подчёркивается тесное переплетение трёх факторов его исполнительской деятельности — в качестве аранжировщика, джазмена и руководителя оркестра.

Ключевые слова: Рафик Бабаев, аранжировщик, композитор, джазовые композиции

 

Tarana MAMEDOVA

Lecturer of the ANC

 

A LOOK AT THE CREATIVE STYLE OF RAFIK BABAYEV

 

Summary: The article discusses the search for the creative style of Rafik Babayev, explores its various aspects. It also emphasizes three closely intertwined aspects of his performance art: the arranger, the jazzman and the director of the orchestra.

Keywords: Rafik Babayev, arranger, composer, jazz compositions

 

Rəyçilər: dosent İlqar Muradov

     professor Azər Zeynalov

 

 

Mövzuya uyğun