AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA” 2022 №3 (56)

Rövşən QURBANOV

AMK-nın müəllimi

Ünvan: Yasamal r.,Ələsgər Ələkbərov küç.7

E-mail: rovshen.tar@mail.ru

 

ƏRTOĞRUL CAVİDİN AZƏRBAYCAN MUSİQİ TARİXİNDƏ

YERİ VƏ ROLU

 

Xülasə: Məqalədə dahi şair, dramaturq Hüseyn Cavidin gənc oğlu, bəstəkar, şair, rəssam, folklorşünas, tənqidçi və əsl vətəndaş olan Ərtoğrul Cavidin həyat və yara­dıcı­lığına, ictimai fəaliyyətinə nəzər salınaraq mülahizələr irəli sü­rül­müş­dür. Burada həm­çinin Ərtoğrul Cavidin müasirləri onun həyat hekayəsini öz ha­fi­zə­lərindən yad­daşa köçürərək xatirələrdə ifadə edirlər. Həmin xatirələrində bir neçəsi məqalədə öz mən­tiqli yerini almışdır. Məqalədə həmçinin Ərtoğrul Cavid haqqında buraxılan 13 cild­lik kitablarda onun bəzi xatirə və düşüncələri, rəyləri də verilmişdir.

Açar sözlər: Ərtoğrul Cavid, folklorşünas, Üzeyir Hacıbəyli, xalq mahnıları, muğam, bəstəkar, şair

endir PDF

ƏDƏBİYYAT:

 1. Azərbaycan adət-ənənələri və Ərtoğrul Cavid. I cild. B.: Çaşıoğlu, 2011, 369 s.
 2. Azərbaycan Klassik musiqi mətnləri və Ərtoğrul Cavid. II cild. B.: Çaşıoğlu,2011, 272 s.
 3. Azərbaycan dastanları və Ərtoğrul Cavid. V cild. B.: Çaşıoğlu, 2011, 328 s.
 4. Azərbaycan aşıq yaradıcılığı və Ərtoğrul Cavid. IX cild. B.: Çaşıoğlu, 2011, 304 s.
 5. Cavid ocağının istedadla nurlanmış övladı. Məqalələr toplusu, redaktor G.İ.Babaxanlı. B.: Elm və Təhsil, 2019, 274 s.
 6. Həşimova S.K. Ərtoğrul Cavidin ədəbi-elmi irsi. Avtoreferat. B.: 2002, 26 s.
 7. Hüseynov R.B. Vaxtdan uca. B.: 1987, İşıq, 361 s.
 8. Quliyev N.P. Hüseyn Cavidin natamam əsəri Ərtoğrul Cavid. B.: Elm və Təhsil, 2019, 120 s.
 9. Rəsizadə Ə.C. Azərbaycan musiqisinin keçmişi və adətləri haqqında Süleyman Mansurovun xatirələri. – B.: Çaşıoğlu, 2011, 103.
 10. Üzeyir Hacıbəyov Ensiklopediyası. B.: Şərq-Qərb, 2007, 264 s.

 

Notlar:

 1. Ərtoğrul Cavid. Fortepiano üçün “9 variasiya”. B.: İşıq, 1991, 16 s.

 

Saytoqrafiya:

 1. “Ərtoğrul Cavidin Üzeyir Hacıbəyliyə yazdığı məktub”.
 2. URL:https://kulis.az/xeber/media/ertogrul-mektubunda-uzeyir-beyden-ne-xahis-etmisdi-colorredhuseyn-cavidin-24-yasinda-olen-yegane-oglucolor-34475
 3. Aysel Kərim. “Cavid irsinin təntənəsi”.
 4. URL:https://525.az/news/131536-ertogrul-cavid-irsinin-tentenesi
 5. URL:https://www.youtube.com/watch?v=C8o76KMbxFs
 6. URL:https://www.google.az/search?q=%C9%99rto%C4%9Frul+cavid&sxsrf=ALiCzsbpUJ47GYyYejPN0mFvFFXAAJwJng%3A1670962261837&source=hp&ei=VdyYY_3WMNWLxc8P6_-MwAQ&iflsig=AJiK0e8AAAAAY5jqZUXOK6T9pFKi54lm4AKyYq3YpoUy&oq=%C6%8FRT&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6BwgjEOoCECc6BAgjECc6CwgAEIAEELEDEIMBOggIABCxAxCDAToICAAQgAQQsQNQjgRYsRRg9CdoAXAAeACAAZ0CiAHcBJIBBTAuMi4xmAEAoAEBsAEK&sclient=gws-wiz#fpstate=ive&vld=cid:a5a8657e,vid:C8o76KMbxFs
 7. İradə Sarıyeva. Nakam bəstəkar, folklorçu, musiqişünas, rəssam Ərtoğrul Cavid irsinə qədirbilən münasibət”. URL:https://www.baki-xeber.com/layihe/ 28213.html
 8. Ərtoğrul Cavid. “Leylanın vəsfi”. URL: https://www.youtube.com/watch?v=C8o76KMbxFs
 9. Ülviyyə Həsənqızı. Ərtoğrol Cavidin əsərlərinin son 3 cildinin təqdimat mərasimi keçirilib. URL:https://report.az/edebiyyat/ertogrul-cavidin-coxcildliyinin-son-3-cildinin-teqdimat-merasimi-kecirilib/
 10. Rafael Hüseynovun Turan Cavid ilə söhbəti. “Axşam görüşləri” verilişi. Radio FM 105.0
 11. 18 sentyabr 1992-ci il. URL:https://www.youtube.com/watch?v=WZmq-LwZqUQ&t=28s
 12. Aytac Babayeva – “Puç olan simfoniyalar”
 13. URL:https://kayzen.az/blog/edebiyyat/26818/pu%C3%A7-olan-simfoniyalar-%C9%99rto%C4%9Frol-cavidin-%C9%99ziz-xatir%C9%99sin%C9%99.html
 14. Üzeyir Hacıbəyliyə həsr olunmuş rəsmlər. URL:http://uzeyir.musigi-dunya.az/az/pictures.html

 

Ровшан КУРБАНОВ

Педагог АНК

 

МЕСТО И РОЛЬ ЭРТОГРУЛА ДЖАВИДА В ИСТОРИИ

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ МУЗЫКИ

 

Резюме: В статье рассматривается жизнь и творчество композитора, поэ­та, художника, фольклориста, критика и подлинного гражданина Эртогрула Джа­вида сына гениального поэта, драматурга Гусейна Джавида. Представ­ле­ны воспоминания современников Эртогрула Джавида, а также его мысли и взгля­ды, которые нашли отражения в опубликованном 13-титомнике об Эртогруле Джавиде.

Ключевые слова: Эртогрул Джавид, фольклорист, Узеир Гаджибейли, народные песни, мугам, композитор, поэт

 

Rovshan GURBANOV

Lecturer of ANC

 

ARTOGRUL JAVID’S PLACE AND ROLE IN THE HISTORY

OF AZERBAIJAN MUSIC

 

Summary: The article examines the life and creativity of Ertogrul Javid – the son of the genius poet, dramatist Huseyn Javid, composer, poet, artist, folklorist, critic and true citizen, and his social activities. The memoirs of Artogrul Javid’s contemporaries are presented, as well as his thoughts and views, which are reflected in the published 13-volume book about Artogrul Javid.

Keywords: Artogrul Javid, folklorist, Uzeyir Hajibeyli, folk songs, mugham, composer, poet

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Təranə Əliyeva

AMK-nın professoru Ramiz Əzizov

 

Mövzuya uyğun