AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA” № 2, 2015

 

 

Siyavuş Kərimi

Xalq artisti, professor

Şirzad Fətəlİyev

AMK-nın müəllimi

Məmmədəli Məmmədov

Laboratoriya müdiri


Zurna musi
qi alətində təkmilləşdirmə işi

 

Açar sözlər: zurna, alətin hissələri, səs diapazonu, üçbucağın sahəsi

 

Zurna musiqi alətinin hissələri aşağıdakılardan ibarətdir:

zurna

Şəkil №1

  1. Gövdə
  2. Səs tənzimləyicisi (beçə, maşa)
  3. Milin oturacaqları
  4. Tağalaq
  5. Mil (səs ötürücü)
  6. Səs mənbəyi (qamış və ya plastik)
  7. Səs mənbəyinin qoruyucusu (qapaq)
  8. Üz not dəlikləri
  9. Zurnada arxa not dəlikləri

Zurnada səs diapazonu birinci oktavanın fa diyez səsi ilə başlayır və 3-cü oktavanın lya səsi ilə bitir. Nəfəs aləti olan zurnanın gövdəsi ar­xa­sında açılmış əlavə “a” və “b” dəlikləri yenidir və onlar birinci oktavanın (sol, sol diyez və lya) səslərini verməklə ifaçıya yardımçı olur (şəkil № 2). Beləliklə, alətin səs diapazonu 2 oktavadan yuxarıdır. Bu o deməkdir ki, alətdə xromatik səslənmədə temperasiyalı səs sisteminə uyğun olaraq 27 səsi sərbəst şəkildə götürmək mümkündür.

Təkmilləşmiş zurna musiqi aləti aşağıdakı materiallardan hazırlanır:

Gövdə — ərik, qoz ağacından və ebonitdən;

Səs tənzimləyici ərik, tut və ebonitdən;

Mil və milin oturacaqları əlvan metallardan;

Tağalaq hissə isə  sümük və plastik materiallardan;

Səs mənbəyi qamış və plastikdən;

Səs mənbəyinin qoruyucusu isə ağac materialından hazırlanır.

Səs mənbəyi qoruyucusunun funksiyası qamış quruduqdan sonra aləti deformasiyadan qorumaqdır.

Zurna musiqi alətinin üz hissəsində dəliklərin sayı 8 ədəddir. Arxa hissədə dəliklərin sayı isə 3-ə bərabərdir.

zurna-lekal

zurna-lekal-2

Zurnanın gövdə hissəsinin iç diametri 13 mm-dən başlayır və sona yaxınlaşdıqca genişlənərək 50 mm-ə qədər çatır.

Zurnanın gövdəsinin üst diametri də həmçinin 21 mm-dən başlayır və sona yaxınlaşdıqca genişlənir. Sonda diametr 60 mm-ə bərabər olur. Zur­na­da üst və alt dəliklərin diametrləri 7 mm-dən 9 mm-ə qədər dəyişir.

Zurna nəfəs alətində aparılan təkmilləşmə işləri rəqslərin, xalq mahnı­la­rının və muğamların ifası zamanı səs və ya pərdə çatışmazlığı prob­le­mi­ni aradan qaldırmış olur.

Сиявуш   Керими

Народный  артист  Азербайджана, профессор

Ширзад  Фаталиев

Заслуженный артист, преподаватель  АНК

Мамедали   Мамедов

          Руководитель научно-исследовательской лаборатории АНК

 

Работа по усовершенствованию национального духового инструмента зурна

Резюме

В  статье предлагается расширение звукового диапазона зурны, путем реконструкции  некоторых частей инструмента.

Ключевые слова: зурна, структура инструмента, звуковой диапазон, форма инструмента

 

Siyavush Kerimi

People’s  Artist of Azerbaijan, professor

Shirzad Fataliyev

Honored Artist of Azerbaijan, lecturer of ANC

Mammadali Mammadov

The head of the research laboratory of ANC

 

Work on improvement of a national wood-wind instrument of zurna

Summary

In article a value sound’s diapason of zurna, by means of reconstruction of some parts of the music instrument is offered.

Key words: zurna, structure of the instrument, sound’s diapason, form of the instrument

 

Rəyçilər:

sənət­şünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Lalə Hüseynova;

sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, dosent Ülkər Əliyeva.

Mövzuya uyğun