AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2019 № 1

Aynurə MƏMMƏDOVA

AMK-nın müəllimi və dissertantı

 Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

 Email:aynura_mamedova335@mail.ru

UOT: 782                                        

SİYAVUŞ KƏRİMİNİN “HAMLET” FACİƏSİNƏ MUSİQİSİNDƏ ƏSAS QƏHRƏMANLARIN SƏCİYYƏSİ

endir

 

PDF

 

 

 

Xülasə: Məqalədə xalq artisti, professor Siyavuş Kəriminin dramatik teatr ta­ma­şalarına yaz­dığı musiqi haqqında məlumat verilir. Xüsusi olaraq onun V.Şeks­pirin “Hamlet” fa­ci­ə­si­nə bəstələdiyi musiqinin funksional rolu göst­ə­ri­lir.

Açar sözlər: “Hamlet”, jiqa, hornpayp, dramatik tamaşa, elegiya, uvertüra

ƏDƏBİYYAT:

  1. Керимова Н. История театральной музыки в Азербайджане. Б.: Гянджлик,1986, 175 с.
  2. Rəhimli İ. Kəsişən paralellər. B.: Çaşıoğlu, 2004, 312 s.
  3. Y.A.Zavadski Роль музыки в создании образа спектакля,URL:https­://­www.docsity.­com/­ru/rol­­-muzyki-v-sozdanii-obraza-spektaklya/1797556/
  4. 4. «Гамлет» Д.Шостаковича, по материалам отдела рукописей. // Сайт «Виртуальные выс­тавки» URL:http://expositions.nlr.ru/ex_manus/shostakovich/gamlet.php
  5. “Hamlet” 34 ildən sonra yenidən Azərbaycan səhnəsində. // Teatr, 15 iyul, 2005-ci il, N-27 s.77
  6. Əfəndiyev T. Çağdaş teatr prosesləri: zaman müstəvisində baxış (Teatr və musiqi) // 525-ci qə­zet. 2014. 7 mart. s.7. URL:http://www.anl.az/down/meqale/525/2014/mart/356774.htm

 

Айнура МАМЕДОВА

Преподаватель и диссертант АНК

                       

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ В МУЗЫКЕ СИЯВУША КЕРИМИ К СПЕКТАКЛЮ «ГАМЛЕТ»

 

Резюме: В статье впервые рассматривается музыка к драматическим спек­­так­лям народного артиста Азербайджана, профессора С.Керими. Осо­бенно вы­деляется функциональная роль музыки, написанной ком­по­зи­то­ром к спек­так­лю «Гамлет» Уильяма Шескпира.

Ключевые слова: «Гамлет», жига, хорнпайп, драматический спектакль, элегия, увертюра

 

 Aynure MAMMADOVA

Candidate for a degreeand and lecturer of ANC

 

CHARACTERISTICS OF THE MAIN CHARACTERS IN THE MUSIC OF SIYAVUSH KARIMI TO THE TRAGEDY «HAMLET»

 

Summary: In article for the first time is considered the music for the dramatic spectacles of People artist of Azerbaijan, professor, composers Siyavush Karimi the functional role of the music written by the composer to the spectacle «Hamlet» William Sheskpira is especially allocated.

Keywords: “Hamlet”, jig, hornpipe, dramatic piece, elegy, overture

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Akif Quliyev;

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Fəttah Xalıqzadə

Mövzuya uyğun