AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA” № 1, 2015

 

Siyavuş Kərimi

Xalq artisti, professor

Şirzad Fətəliyev

AMK-nın müəllimi

Məmmədəli Məmmədov

AMK-nın laboratoriya müdiri

 

Dördbucaq formalı balabanın layihəsi

 

Açar sözlər: balaban, alətin strukturu, səs diapazonu, alətin forması

Layihənin məqsədi: Dairəvi gövdəyə malik olan balabanın bütün xa­rak­­terik xüsusiyyətlərini və ölçülərini hazırlayacağımız dördbucaq for­ma­lı ba­labana tətbiq olunması.

Balabanın iç dairəsinin sahəsi  S 2 ; R – balabanın borusunun iç radiusu.

R = 8 mm  D balabanın borusunun iç diametri D = 16 mm

1

Dördbucağın sahəsi S = A x H;    A = H olduğundan S = A2

Balabanın borusunun ic diametrini 16 mm qəbul edək D =16. Bu halda dairənin radiusu R=8 mm olacaq. Beləliklə, dairənin sahəsi Sd 2

Şəkil № 1.

Sd – dairənin sahəsi

P dairənin uzunluğunun diametrinə olan nisbətidir. Yəni 3 .  Bu əmsal alimlər tərəfindən 3,14 qəbul olunmuşdur.

R – dairənin radiusudur. Bu dairə üçün R = 8 mm. P = 3,14

S= 5   = 100,48mm2 deməli, balabanın iç en kəsiyinin sahəsi = 100, 48 mm2. Fərz edək ki, 1 saniyə ərzində bu sahədən keçən havanın həcmi = 103 mm-ə bərabərdir.

Dördbucaq balabanda nəyi əsas götürmək lazımdır? Əlbəttə iç dai­rə­nin sahəsi dördbucağın sahəsinə bərabər olmalıdır. Yəni S dairə = S dördbucaq; dördbucağın sahəsi Sd = A x H Şəkil №2. Dördbucağın tərəfləri bərabər olduğundan a = h; daha doğrusu, A x A = A2 deməli, Sd.b = a2.

S– dairənin sahəsi

Sd.b – dörd bucağın sahəsi

Sd.b = Sd olduğundan Sd=100,96 mm2 Sd.b = 100, 96 mm2. Şəkil №3 dördbucaq balabanın kəsilmiş formasıdır. Deməli, dördbucağın sahəsi = 100,96 = a2 a = 10,04788534 mm. Əgər en kəsik sahələrini bərabərləşdirə bilsək, bu halda qeyd etdiyimiz zaman kəsiyində və stabil 1 atmosfer təz­yiq­də keçən suyun həcmi, həm dairədə, həm də dördbucaqda bərabər ola­caq. Keçiricilik və həcmlər bərabər olduğundan, not üçün dairəvi bala­ban­da açılan dəliklıərin sayı və dəliklər arasındakı məsafələr eynilə dörd­bu­caq balabanda da həmin sayda və həmin məsafədə olmalıdır.

Dördbucağın sahəsi:

Sd = A x H olduğundan a-nın və h-ın qiymətlərini tənlikdə yerinə qoy­saq alırıq. Sd  məlumdur = 100, 96.

Sd = 10,0478853 x 10,0478853 = 100,96 — deməli, burada sahələrin bə­ra­bərliyi əldə edilir və alətin düzəldilməsi üçün ölçü parametrləri mü­əy­yən­ləşir.

4

Balabanın hissələri

 1. Gövdə;
 2. Dəlikər (üst dəlik 8 ədəd, “sinə” dəlik 1 ədəd);
 3. Qamış (səs mənbəyi);
 4. Kökləyici;
 5. Qamış ağızlığı.

 

Balabanın ölçüləri:

 1. İç diametr 16 mm;
 2. Çöl diametr – 21 mm;
 3. Korpusun uzunluğu – 345 mm;

 

Dördbucaq balabanın üstün cəhətləri:

 1. Musiqi alətini daha tez hazırlamaq mümkündür;
 2. Ağac itkisi az olur;
 3. İstənilən uzunluqda musiqi alətini hazırlamaq problem yaratmır;
 4. Alətdə asanlıqla bəzək işarələrini aparmaq mümkündür.

 

Bu layihəni icra etməkdən ötrü nəfəs alətlərinin hazırlanması üzrə mü­tə­xəssis Teymur Hüseynovla məsləhətləşmələr aparılmış və yekdil fikrə gə­­linmişdir.

İnanırıq ki, layihənin uğurlu həlli və icrası nəfəs alətlərinin təkmil­ləş­mə­sində və inkişafında böyük uğurlara cığır açacaq.

 

 Сиявуш   Керими

Народный  артист  Азербайджана, профессор

Ширзад  Фаталиев

Заслуженный артист, преподаватель  АНК

Мамедали   Мамедов

Руководитель научно-исследовательской лаборатории АНК

 

Проект балабана четырехугольной формы

Резюме

В статье предлагается проект по изготовлению балабана четырехугольного строения и приводится несколько  веских  аргументов в пользу  изменения  обычной  округлой  формы  данного  инструмен­та.

 Ключевые слова: балабан, структура инструмента, звуковой диапазон, форма инструмента

 

Siyavush Kerimi

People’s  Artist of Azerbaijan, professor

Shirzad Fataliyev

Honored Artist of Azerbaijan, lecturer of ANC

Mammadali Mammadov

The head of the research laboratory of ANC

 

The project of balaban of a quadrangular shape

Summary

 In article a value of the project a balaban’s quadrangular structure is offered and some telling arguments in favor of change of the usual roundish form of the given music instrument is proposed.

Key words: balaban, structure of the instrument, sound’s diapason, form of the instrument.

 

 Rəyçilər:    dosent Lalə Hüseynova;

dosent Ülkər Əliyeva.

Mövzuya uyğun