AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA” № 2, 2015

 

 

                                                                Şəbnəm Məmmədova 

                                 Azərbaycan Milli Konservatoriyasının  dissertantı

 

Üzeyir Hacıbəylinin Səməd Vurğunun şeirlərinə bəstələdiyi xor əsərləri

 

Açar sözlər: xor, musiqi, şeir, intonasiya, patriotizm

 

Hər şairin özünün xüsusi bir oxucu kütləsi olur. Bəzilərinin yara­dı­­cı­lı­ğı­nı yalnız cəmiyyətin ziyalı təbəqəsi, bəzilərini uşaq və gənclər, bə­zi­lə­ri­nin sadə dili isə yaşından və sənətindən asılı olmayaraq hər kə­sin diq­qə­ti­ni özünə cəlb edə bilir. Şair də vardır ki, onun poeziyasındakı musiqillik  bəs­təkarların marağına səbəb olur və yaratdığı hər şeir, hər poema və pyes irili-xırdalı musiqi əsərinə çevrilir. Səməd Vurğun poeziyası məhz be­lə xüsusiyyətlərə malikdir. Səməd Vurğunun yaradıcılığına demək olar ki, bütün musiqi janrlarında əsərlər yazılmışdır. Onların sırasına opera, ba­let, tamaşalarına, eləcə də kinofilmlərə musiqi, kantatalar, süita, himn­lər, xor əsərləri və mahnılar daxildir.

Dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyli də Səməd Vurğun yaradıcılığına bi­ganə qalmamış və böyük şairin  sözlərinə bir  sıra əsərlər bəstələmişdir. Ü.Hacıbəylinin S.Vurğun şeirinə yazdığı əsərlərdən biri “Ey Vətən” xo­ru­­dur. Onun yazılma tarixi dəqiq məlum deyil və əlyazmasına da heç yerdə rast gə­l­mirik. Lakin radio komitəsinin kitabxanasında “Ey Vətən” əsərinin  Azər­baycan Radio və Televiziya xorunun 1959-cu ildə, Xor Ka­pel­lasının isə 1966-cı ildə ifası mövcuddur.

Bəstəkar xorun yazılmasında hər biri beş xanədən ibarət olan üç möv­zu­dan istifadə etmişdir. Beləcə üç hissəli forma yaranmışdır. Bu üç his­sə­li forma isə kiçik dəyişikliklər ilə üç dəfə təkrarlanır. Hər mövzu öz  növ­bə­sində xanə xarici ilə başlayır. Əsər 4 səsli xor – soprano, alt, tenor, bas və fortepiano üçün nəzərdə tutulmuşdur. Xorun orkestr ilə olan ver­si­yası da vardır. Marş xarakterində bəstələnən “Ey Vətən” xorunun tem­pi Ma­es­toso, ölçüsü 4/4 və 4/2, tonallığı  isə B-durdur.

Əsər tonallığın üçsəslisinin orkestrin ff nüansında çərəklərlə ifa etməsi ilə başlayır. Xanənin 4-cü çərəyində bütün xor “Rast” muğamının in­to­na­siyaları üzərində si səsində ifa etməyə başlayır. Əsərdəki dəyişkən ölçü 3-cü xanədə artıq rastımıza çıxır.

ey-veten

İkinci mövzu 7-ci xanədə xanə xarici ilə başlayır. Bu hissədə g-moll  to­nallığına ani olaraq yönəlmə vardır.

ey-veten2

Üçüncü mövzu isə 12-ci xanədə yenə də xanə xarici, soprano və tenor  səs­lərinin unison ifası ilə başlayır. Üzeyir bəy Hacıbəyli bu hissədə “Ça­har­gah” muğamının intonasiyalarından istifadə etmişdir.

ey-veten3

19-cu xanədə əsər yenə də lad-məqam etibarı ilə “Rast” muğamının in­tonasiyasına qayıdır. Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, əsərin əsas struk­tu­ru­nu təşkil edən üç mövzu üç dəfə kiçik dəyişikliklər ilə təkrarlanır. İkin­ci təkrar 21, 27, 33-cü xanələrin dəyişilməsi və 5 xanənin ixtisar edil­mə­si ilə ifa olunur. Üçüncü təkrar 36-cı xanədən başlayaraq ilk ifa ilə 12 xanə  ey­­nilik təşkil edir və son 4 xanəni bəstəkar koda kimi nəzərdə tutmuşdur.

Bütün səslərin diviziye ayrıldığı sonluqda, səslər yüksələn istiqa­mətdə  ve­rilərək ən yüksək diapazona çatdırılmışdır. Xorun 8 səsdə ifa etməsi  əsə­­rin tempinə uyğun olaraq Maestoso sonluğu təşkil etmişdir.

ey-veten4

Üzeyir Hacıbəylinin “Ey Vətən” əsəri xor kollektivləri tərəfindən sıx  mü­raciət edilmiş bir əsərdir.

Dahi bəstəkarın Səməd Vurğunun şeirinə yazdığı növbəti əsər “Vətən or­­dusu” xorudur. Əsər solo, xor və müşayiət üçün nəzərdə tutul­muş­dur. Sa­də ikihissəli formada yazılmış xor müharibə dövründə insanları vətən­pər­vərliyə, cəbhəyə səsləyən pafoslu yazılmış əsərlər sırasındandır.

Xor və solo ifanın növbələşdiyi “Vətən ordusu” xoru marş xarakte­rin­də­­di. Bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli əsəri “Rast” muğamının intonasiyaları  üzə­rində bəstələmişdir. Əsərin ölçüsü 4/2, tempi Tempo di marcio, to­nal­lığı isə G-durdur. Qeyd edək ki, bəstəkar tonallıq baxımından heç bir yö­nəl­­­mədən istifadə etməmişdir.

Sadə musiqi dili olan “Vətən ordusu” əsəri öncə birinci hissənin xoru  ifa etməsi ilə başlayır. Periodun ikinci cümləsini xor reprizalı ifa edir.

ey-veten5

Xordan sonra ifaya başlayan solo partiya yeni sözlər ilə xorun ifa et­di­yi musiqini təkrarlayır.

Əsərin ikinci hissəsi 19-cu xanədən yenə də xorun ifası ilə başlayır. İkin­ci periodun hər iki cümləsi reprizalı ifa olunur. Qeyd edək ki, ikinci  his­sədə bəstəkar solo partiyadan istifadə etməmiş, əsərin ifasını xora və mü­şayiətə tapşırmışdır.

Sonda isə Üzeyir Hacıbəyli əsərə 4 xanəlik koda əlavə etmişdir.

ey-veten6

Sadə musiqi dili və kiçik səs diapazonu “Vətən ordusu” xor əsərinin uşaq musiqi məktəblərinin xor kollektivləri tərəfindən ifasına imkan  ve­rir.

Təhlil edəcəyimiz üçüncü xor isə “Döyüşçülər marşı” adlanır. Əv­vəl­­də təhlil etdiyimiz iki xor əsəri kimi bu əsər də marş tempində və  xa­rak­te­rində, vətənpərvərlik  ruhunda yazılmışdır.

“Döyüşçülər marşı” əsəri solo, qarışıq xor və müşayiət üçün nə­zərdə tu­tulmuşdur. Əsər üçhissəli formada, 3/4 ölçüdə və B-dur tonallığında ya­zılsa da g-moll və D-dur tonallıqlarına yönəlmələr də vardır. Lad eti­ba­rı ilə bu əsəri Üzeyir Hacıbəyli “Bayatı-kürd” muğamına istinad etmişdir. “Döyüşçülər marşı” bütün xorun tonallığı ilk notda unison oxuması və mü­­şayiət ilə başlayır.

ey-veten7

Xorda çox vaxt xanəninin birinci notu səkkizlik, ikinci notu çərək ola­raq verilir.

İkinci hissə 17-ci xanədən solo partiyanın ifası ilə başlayır. Burada to­nal­lıq dəyişərək g-moll olur. Əgər  birinci hissədə xor əsasən, yüksələn xətt ilə inkişaf edirdisə, ikinci hissədə solo partiya bir qədər əksinə olaraq aşa­ğı istiqamətdə hərəkət edir.

ey-veten8

İkinci hissəsinin son 3 xanəsində sinkopalı notlarda tonallıq bu dəfə D-dura çevrilir və ifanı xor davam etdirir. Qeyd edək ki, buradakı sin­ko­pa­­lar mətndəki “Ura!, ura!, ura!” nidalarının olmasından irəli gəlir və xo­run ifasında bu daha gözəl səslənir. Bəstəkar eyni cür sinkopalardan əsə­rin sonuncu xanələrində də istifadə etmişdir.

Sinkopalı notların ifasında sonra tonallıq B-dura qayıdır və xor üçün­cü hissəni ifa etməyə başlayır. Onu da bildirək ki, əsər boyu xorun ifası za­manı tenor səs soprano ilə unison ifa edir. “Döyüşçülər marşı” öz pa­fos­lu ifasına görə Ü.Hacıbəylinin “Ey Vətən” xoru ilə səsləşir.

İstifadə  edilmiş ədəbiyyat:

  1. 1. Azərbaycan bəstəkarlarının seçmə  xor  əsərləri. : 1967, s. 5-10.
  2. “Azərbaycan gəncləri” qəzeti, 24 aprel 1955-ci il.
  3. Hacıbəyli Ü. Biblioqrafiya. B.: 2009, s.43.
  4. Hacıbəyli Ü. Odlu illərin mahnıları. B.: İşıq, 1986, s. 24-25
  5. Hacıbəyli Ü. Vətənpərvərlik mahnıları. B.: 2005, s. 29.
  6. Qalacaqdır dünyada. Səməd Vurğun haqqında xatirələr. B.: Azərnəşr, 1973, s. 32.

 Мамeдова Шебнем

       Хоровые произведения Узеира Гаджибейли

на стихи Самеда Вургуна

Резюме

В статье “Хоровые произведения Узеира Гаджибейли на стихи Самеда Вургуна” раскрывается  вклад Узеир бека в Азербайджанскую хоровую музыку и о музыкальности в стихотворениях выдающегося поэта  Самеда Вургуна. Представлен анализ 3-х хоровых произведений великого композитора на слова Самеда Вургуна.

Ключевые слова: хор, музыка, стихотворение, интонация, патриотизм

                                              

Mammadova Shabnam

Chorus works composed by Uzeyir Hajibayli related

to Samad Vurgun’s poems

Summary

The article “Chorus works composed by Uzeyir Hajibayli related to Samad Vurgun’s poems” argues Uzeyir Hajibayli’s contribution in Azerbaijani chorus music and music’s tone in prominent poet Samad Vurgun’s poems. Meanwhile, genius composer’s three chorus works composed to Samad Vurgun’s words have been analyzed.

Key words: chorus, music, poem, composer, intonation, patriotism

 

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Z.Qafarova;

sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, dosent Ü.Əliyeva.

Mövzuya uyğun