AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2023 № 1 (58) 

Ülkər HÜSEYNOVA

sənətşünaslıq magistri (AMK),

Elmi rəhbər: Lalə Hüseynova,

Əməkdar incəsənət xadimi,

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor

E-mail: ulkerhuseynova2022@gmail.com

 

ÜZEYİR HACIBƏYLİ YARADICILIĞI

İZABELLA ABEZQAUZUN TƏDQİQATLARINDA

 

Xülasə: Məqalədə XX əsr Azərbaycan musiqişünaslığında əhəmiyyətli iz qoymuş təd­qiqatçı-alim İzabella Vladimirovna Abezqauzun həyat və yaradıcılıq yolu işıq­lan­dırılır. Abezqauz 1954-1988-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Kon­ser­va­to­ri­ya­sın­da pedaqoq, musiqişünas-alim kimi fəaliyyət göstərmişdir. Onun Üzeyir Hacıbəyli və Qara Qarayev əsərlərinə həsr olunmuş tədqiqatlarının araşdırılması bu dahi şəx­siyyətlərin bəstəkarlıq fenomenini dərindən dərk etməyə imkan yaradır. “Üze­yir Hacıbəyovun “Koroğlu” operası” kitabındakı nəzəri təhlillər musiqişünaslıq el­mi üçün zəngin təməl hesab edilə bilər. İ.V.Abezqauzun elmi irsinin Hacıbəyli ya­radıcılığı ilə bağlı müəyyən hissəsinin şərhi və dərki təqdim olunan məqalənin mə­z­mununu təşkil edir.

Açar sözlər: İzabella Vladimirovna Abezqauz, Üzeyir Hacıbəyli, “Koroğlu” ope­ra­sı

endir

PDF

ƏDƏBİYYAT:

  1. Абасова Э.А. О новаторских принципах в творчестве Кара Караева. – Б.: Ени Несил, 2000, 20 с.
  2. Аббасов А. Узеир Гаджибеков и его опера “Кероглы”. – Б.: 1956, 63 с.
  3. Абезгауз И.В. Опера “Кероглы” Узеира Гаджибекова. О художественных открытиях композитора. Москва, Советский композитор, 1987, 232 с.
  4. Караев. К. Узеир Гаджибеков – основоположник азербайджанского опер­но­го искусства. – Известия АН АзССР, 1948, № 12.
  5. Мазель Л. О мелодии. – М.: 1952. 255 с.

Saytoqrafiya

  1. http://www.karaev.net/t_int_musacad1.html

 

Улькар ГУСЕЙНОВА

Магистр искусств (АМК)

ТВОРЧЕСТВО УЗЕИРА ГАДЖИБЕЙЛИ

В ИССЛЕДОВАНИЯХ ИЗАБЕЛЛЫ АБЕЗГАУЗ

 

Аннотация: В статье освещается жизнь и деятельность видного ученого му­зыковеда Изабеллы Владимировны Абезгауз, оставившей значительный след в азер­байджанской музыкальной науке ХХ века. В 1954-1988 годах Абезгауз вела му­зыкально- исторические и теоретические дисциплины в Азербайджанской Госу­дарст­венной Консерватории. Знакомство с ее исследованиями о творчестве Узеира Гаджибейли и Kара Kараева позволяет глубже понять феномен данных ком­­позиторов. Теоретические положения и выводы монографии И.Абезгауз «Опе­ра Узеира Гаджибекова Кероглы”» являются солидным и достойным науч­ным вкладом в узеироведение.

Ключевые слова: Изабелла Владимировна Абезгауз, Узеир Гаджибейли, опера «Кероглы», музыковедение

 

Ulkar HUSEYNOVA

Master of Arts (ANC)

UZEYIR HAJIBEYLI’S CREATIVITY IN THE STUDIES

OF ISABELLA ABEZGAUZ

Abstract: The article highlights the life and work of the scientist-researcher Isabella Vladimirovna Abezgauz, who left a significant mark on the Azerbaijani musicology of the 20th century. In 1954-1988, Abezgauz worked as a teacher, scientific musicologist-researcher at the Azerbaijan State Conservatory. Acquaintance with his analysis of the works of Uzeyir Hajibeyov and Gara Garayev allows us to better understand the compositional phenomenon of these geniuses. Theoretical analyzes in the book “Uzeyir Hajibeyov’s Opera ‘Koroglu’” can be considered a solid scientific foundation for the science of uzeyirology.

Keywords: Isabella Abezgauz, Uzeyir Hajibeyov, opera «Koroglu», musicology

Rəyçilər: 

sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Ülkər Əliyeva;

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Fəttah Xalıqzadə

Mövzuya uyğun