AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2018 № 4

Çinarə HEYDƏROVA

AMK-nın müəllimi və doktorantı

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

Email: m-chinara@yandex.ru

UOT: 78.02

MÜASİR AZƏRBAYCAN MUSİQİSİNDƏ BƏSTƏKAR DADAŞ DADAŞOVUN YARADICI SİMASI

endir

 

PDF

 

 

 

 

Xülasə: Məqalə Azərbaycan respublikasının xalq artisti, bəstəkar Dadaş Dada­şovun yara­dıcılığına həsr edilib. Tədqiqatda bəstəkarın yaradıcılıq yolu izlə­nilir, əsas əsər­lə­ri janrlar üzrə nəzərdən keçirilir, bəstəkarın dəsti-xəttinin ümu­mi xasiyyətnaməsi ve­ri­lir. Bəstəkara aid bütün biblioqrafik məlumat, say­to­qrafiya, səslənmiş ifalarla birgə top­lanıb təsnifat edilmişdir deyə bəstəkarın yara­dıcılığını tam əhatə edə bilən dəyərli material sayıla bilər. Bəstəkarın xalq musiqisinə münasibəti, xalq çalğı alətlərinə önəm verməsi və məxsusi olaraq xalq çalğı alətləri üçün əsərlər yazması xüsusi olaraq vurğulanır.

Açar sözlər: Dadaş Dadaşov, bəstəkar, qanun, xalq çalğı alətləri

ƏDƏBİYYAT:

 1. Azəri L. Bəstəkar ömrünün naxışları: [Xalq artistinin yubileyinə həsr olunmuş musiqi festivalı haqqında] //Mədəniyyət. 2015. 9 dekabr. s.11
 2. Azəri L. Vətənə sevgidən yaranan musiqi əsərləri: Xalq artisti Dadaş Dadaşovun 80 illiyinə həsr olunmuş musiqi festivalı // Mədəniyyət. 2015. 4 dekabr. s.4
 3. Bəstəkar Dadaş Dadaşovun 80 illik yubileyi münasibəti ilə Siyavuş Kəriminin təbriki //”Konservatoriya” jurnalı, 2015-3, s.5-6 URL:http://konservatoriya.az/?p=1319
 4. Əfəndiyeva İ.M. Axtarış yollarının bəhrəsi (Dadaş Dadaşov haqqında)// “Qobustan” toplusu, 2010-3, s.140-145
 5. Ələsgərli K. Ağ işiğin sevinc çalari (Dadaş Dadaşov — 75)// “Musiqi dünyası” jurnalı, 2010, 1-2/43 s.98-101 URL:http://www.musigi-dunya.az/new/read_magazine.asp?id=1184
 6. Həsənova N. Dadaş Dadaşovun “Çinarənin sevinci” əsərinin forma və ifa xüsusiyyətləri //”Konservatoriya” jurnalı, 2016-3, s.87-95 URL:http://konservatoriya.az/?p=1770
 7. Hüseynova L.Ş. Yüksək meyar və keyfiyyət keşiyində: Dadaş Dadaşovun bəstəkar və müəllim portretinə bəzi ştrixlər // ”Konservatoriya” jurnalı, 2015-3, s.6-11 URL:http://konservatoriya.az/?p=1315
 8. “Qarayevsiz 25 il” festivalı. Annotasiya (müəllif-tərtibatçı Z.Dadaşzadə) B.: 2008, s.19
 9. Müzəffərova Ş.B. Ağadadaş Dadaşov yaradıcılığının janr və üslub xüsusiyyətləri. Magistr dissertasiyası. AMK-nın kitabxanası. B.: 2018, 75 s.
 10. Xalq artisti Dadaş Dadaşovun 80 illiyinə həsr olunmuş musiqi festivalı keçiriləcək // Mövqe. 2015. 3 dekabr. s.4
 11. Zöhrabov R.F. Dadaş Dadaşov. / Bəstəkarlarımızın portreti. B.:, Gənclik, 1997, s.112-115

 

Rus dilində:

 1. Авторский концерт композитора // газета «Бакинский рабочий», 21.11.1985
 2. Дадашзаде З.А. Праздник музыки. // газета «Молодежь Азербайджана», 03.12.1985
 3. Долинская Е. Отчет и праздник. // газета «Бакинский рабочий», 08.01.1986

 

SAYTOQRAFİYA

 1. Azərbaycan bəstəkarları və musiqişünasları Ağadadaş Dadaşov. URL: http://composers.musigi-dunya.az/az/composers_d.html
 2. Milli Konservatoriyada bəstəkar Dadaş Dadaşovun əsərləri səsləndirilib //AZƏRTAC, 02.06.2017 [13:08] URL:https://azertag.az/xeber/1066889
 3. Məktəblinin elektron musiqi kitabxanası. Azərbaycan bəstəkarlari. Dadaşov Dadaş Hacibala oğlu (30.08.1935 ) URL:http://mk.musigi-dunya.az/composer_a_dadashov.html
 4. Milli Konservatoriyada Xalq artisti Dadaş Dadaşovun musiqisi dinlənilib URL:http://conservatory.edu.az/milli-konservatoriyada-xalq-artisti-dadas-dadasovun-musiqisi-dinl%C9%99nilib/
 5. Söz və musiqi bloqu. URL:https://sozmusiqi.wordpress.com/az/composer/dadash-dadasov/
 6. Vikipediya, açıq ensiklopediya, Ağadadaş Dadaşov URL:https://az.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fadada%C5%9F_Dada%C5%9Fov

 

VİDEOQRAFİYA

 1. Lider TV Səda verilişi. Dadaş Dadaşov 80 URL:https://www.youtube.com/watch?v=RcutPX0DuTk
 2. Dadaş Dadaşov “Qanun konserti” I hissə İfa edir: Azərbaycan Dövlət simfonik orkestri, dirijor Fəxrəddin Kərimov, solist Gunel Adıgözəlova 17.11.2009 URL:https://www.youtube.com/watch?v=ptbKCoK5Qig
 3. Dadaş Dadaşov Qanun və simfonik orkestr uçun Konsert «İlmələr» I hissə İfa edir: Ukrayna Simfonik Orkestri, dirijor: Kərimov Fəxrəddin Solist: Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Çinarə Heydərova. 23.09. 2016. URL:https://www.youtube.com/watch?v=Gf7YeU650NU
 4. Dadaş Dadaşov Qanun və simfonik orkestr uçun Konsert «İlmələr» II, III hissələr İfa edir: Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri. Dirijor: Kərimov Fəxrəddin Solist: Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Çinarə Heydərova. URL:https://www.youtube.com/watch?v=BZyG_31tl1E
 5. Dadaş Dadaşov «Skerso» («Çinarənin sevinci»), tar və fortepiano üçün işləyən Cəfər Qafarov. İfa edirlər: Rəhilə Məhərrəmova – tar, konsertmeyster Gülnarə Teymurzadə. URL: https://www.youtube.com/watch?v=U018zvXmm4Y
 6. Dadaş Dadaşov “Çinarənin sevinci” İfa: 01.06.2016 URL:https://www.youtube.com/watch?v=-XedzkMwTHs
 7. Dadaş Dadaşov «Skerso»(«Çinarənin sevinci»), 04. 2014 Qanunda ifa edir Sədəf Abdullazadə URL:https://www.youtube.com/watch?v=Z7kzrXTvrOc
 8. Dadaş Dadaşov «Skerso» İfa edir: qanunda Məhəmmədəlizadə Behnam Məhta, konsertmeyster Səbinə Mustafayeva 09.04.2017 URL:https://www.youtube.com/watch?v=gRb5X_XZm6w
 9. Dadaş Dadaşov «Çinarənin sevinci» İfa edir: Qəmərtac Maqsudova 11.03.2016 г. (05:41) URL: https://www.youtube.com/watch?v=47hASZYwVh0
 10. Dadaş Dadaşov «Skerso»(«Çinarənin sevinci»), Qanun musiqisi gecəsi. İfa edir: Qara Qarayev adına Azərbaycan Dövlət Kamera orkestri. Dirijor Teymur Göyçayev. Solist: Qəmərtac Maqsudova (33.10-35.56) URL:https://www.youtube.com/watch?v=YiJRr8e3gYI
 11. Dadaş Dadaşov «Skerso»(«Çinarənin sevinci»), 17.04. 2016. İfa edir: Azərbaycan Dövlət Xalq Çalğı Orkestri. Dirijor: Ağaverdi Paşayev. Solist: Çinarə Heydərova URL:https://www.youtube.com/watch?v=d0h8QXdMv2A
 12. Dadaş Dadaşov “Əlvan naxışlar” kapriççiosu. Beynəlxalq Avropa-Asiya festivalı. Kazan şəhəri. 12.04.2013. İfa edir: Mədinə Şahgəldiyeva, konsertmeyster Sevinc Kərimova. (8.30-13.55 dəq.) URL: https://www.youtube.com/watch?v=CUmBukPIyqA

 

Чинара ГЕЙДАРОВА

Педагог и докторант АМК

 

ТВОРЧЕСКИЙ ОБЛИК КОМПОЗИТОРА ДАДАША ДАДАШЕВА В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКЕ АЗЕРБАЙДЖАНА

 

Резюме: Статья посвящена творчеству композитора, народного артиста Азер­байджана Дадашу Дадашеву. Прослеживается творческий путь композитора, дает­ся общая характеристика стиля композитора. В процессе работы над статьей авто­ром собраны все библиографические и интернет источники, касающиеся ком­по­зи­то­ра, а также прозвучавшие исполнения, которые являются ценным материалом для иссле­дователей. В статье особо выделяется отношение композитора к народной музы­ке, национальным инструментам и произведениям, специально написанным для нацио­нальных инструментов.

Ключевые слова: Дадаш Дадашев, композитор, канон, национальные инструменты

 

Chinara HEYDAROVA

Lecturer and doctoral student of AMK

 

THE CREATIVE APPEARANCE OF COMPOSER DADASH DADASHEV IN MODERN MUSIC OF AZERBAIJAN

 

Summary: The article is devoted to the work of the composer, National artist of Azerbaijan Dadash Dadashev. The study traces the composer’s creative path, gives a general description of the composer’s style. In the process of work, all bibliographic and Internet sources relating to the composer, and sounded performances which are valuable materials for researchers, are collected. The article particularly highlights the attitude of the composer to folk music, national instruments and works specially written for national instruments.

Keywords: Dadash Dadashev, composer, qanun, national instruments

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Lalə Hüseynova

sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Ülkər Əliyeva

Mövzuya uyğun