AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA”  2020 № 3 (48)

Çinarə HEYDƏROVA

AMK-nın baş müəllimi və dissertantı

Ünvan: Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Ə.Ələkbərov 7

Email: m-chinara@yandex.ru

UOT: 78.02          

DADAŞ DADAŞOVUN XALQ ÇALĞI ALƏTLƏRİ ORKESTRİ ÜÇÜN SÜİTALARINDA MUSİQİ FORMASININ TƏKAMÜLÜNƏ DAİR

 

Xülasə: Məqalədə Azərbaycan bəstəkarı Dadaş Dadaşovun Xalq çalğı alətləri or­kestri üçün yazılmış süitaları araşdırılır. Təhlilə cəlb edilmiş orkestr süitaları: “Azər­bay­can süitası”, “Rəqs süitası”, “Bayram süitası”, “Qobustan lövhələri” bəstəkarın er­kən dövr yaradıcılığından tutmuş yetkin zamana qədər dövrü əhatə etdiyindən bəs­tə­kar­lıq texnikası və yazı üslubunun özünəməxsus xüsusiyyətlərini aşkar etmək üçün əla­mət­dar əsərlərdir. Süitalar musiqi forması baxımından təhlil edilir, məqalədə bəs­tə­ka­rın forma duyğusu və milli məqam nəzəriyyəsinə əsaslanan fərdi dünyagörüşünü or­ta­ya çıxarmaq məqsədi güdülür.

Açar sözlər: Dadaş Dadaşov, xalq çalğı alətləri orkestri, süita, “Azərbaycan süitası”, “Rəqs süitası”, “Bayram süitası”, “Qobustan lövhələri”

endir

PDF

ƏDƏBİYYAT:

 1. Abdullayeva S.A. Azərbaycan xalq çalğı alətləri (musiqişünaslıq-orqanoloji tədqiqat). B.: Adiloğlu, 2002, 454 s. URL:http://anl.az/el/Kitab/2018/05/cd/Azf-225239.pdf
 2. Hacıbəyli Ü.Ə. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları. B.: Apostrof, 2010, 154 s. http://musbook.musigi-dunya.az/az/sideld.html
 3. Həsənova C.İ. Azərbaycan musiqisinin məqamları. : Elm və Təhsil, 2012, 323 s.
 4. İsmayılov M.C. Azərbaycan xalq musiqisinin məqam və muğam nə­zə­riy­yəsinə dair elmi-metodik oçerklər. : Elm, 1991, 120 s.
 5. Quliyev O.S. Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri. B.: İşıq, 1980, 84 s.
 6. Nəcəfzadə A.İ. Azərbaycanın ilk xalq çalğı alətləri orkestri. // “Folklor və etnoqrafiya” beynəlxalq elmi jurnalı, 2018, №1-2, s. 3-8.
 7. Rəhmətov Ə. Azərbaycan xalq çalğı alətləri və onların orkestrdə yeri. B.: İşıq, 1980. 106 s.
 8. Şıxəliyev İ.N. Azərbaycan musiqisinin lad nəzəriyyəsi. Sumqayıt: “Zərdabi nəşriyyat poliqrafiyası” MMC, 2015, 272 s.
 9. Umudov M.M. Alətşünaslıq. Musiqi təmayüllü ali və orta ixtisas məktəbləri üçün Azərbaycan xalq çalğı və simfonik orkestr alətləri üzrə dərslik. B.: Ecoprint, 2016. 146 s.
 10. Zöhrabov R.F. Dadaş Dadaşov. / Bəstəkarlarımızın portreti. B.:, Gənclik, 1997, s.112-115

Rus dilində:

 1. Способин И. В. Музыкальная форма. М.: Музыка, 1984, 400
 2. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений. Учебное пособие. 2-е изд., испр. СПб.: Лань, 2001, 496 с

Чинара ГЕЙДАРОВА

Старший преподаватель и диссертант АНК

 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ МУЗЫКАЛЬНОЙ ФОРМЫ В СЮИТАХ ДАДАША ДАДАШЕВА ДЛЯ ОРКЕСТРА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

 

Резюме: В статье исследуются сюиты композитора Дадаша Дадашева, на­пи­сан­ные для Азербайджанского оркестра народных инструментов. Оркестровые сюи­ты, задействованные в анализе: «Азербайджанская сюита», «Танцевальная сюита», «Празд­ничная сюита», «Гобустанские сцены», охватывающие весь творческий пе­риод композитора, являются знаковыми произведениями, раскрывающие особенности ком­позиционной техники и стиля письма. В данной статье автор, анализируя сюиты с точки зрения музыкальной формы и национальных ладов стремится раскрыть чувство формы и индивидуальное мировоззрение композитора, возникающие как послед­ствия проявления национальных особенностей.

Ключевые слова: Дадаш Дадашев, оркестр народных инструментов, сюита, «Азербайджанская сюита», «Танцевальная сюита», «Праздничная сюита», «Гобустанские сцены»

Chinara HEYDAROVA

Senior Lecturer and doctoral student of ANC

 

ON SOME FEATURES OF THE MUSICAL FORM IN THE SUITES OF DADASH DADASHEV FOR THE ORCHESTRA OF FOLK INSTRUMENTS

 

Summary: The article examines the suites of the composer Dadash Dadashev written for the Azerbaijani Orchestra of Folk Instruments. The orchestral suites involved in the analysis: «Azerbaijan Suite», «Dance Suite», «Festive Suite», «Gobustan Scenes», covering the entire creative period of the composer, are iconic works that reveal the peculiarities of compositional technique and writing style. In this article, the author, analyzing the suites from the point of view of musical form and national modes, seeks to reveal the individual worldview of the composer, the sense of form arising as a consequence of the manifestation of national characteristics.

Keywords: Dadash Dadashev, orchestra of folk instruments, suite, «Azerbaijan suite», «Dance suite», «Festive suite», «Gobustan scenes»

 

Rəyçilər:

AMK-nın dosenti Leyla Zalıyeva

AMK-nın dosenti, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Fəxrəddin Baxşəliyev

 

Mövzuya uyğun