AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA” 2021 №3 (52) 

Natavan HƏSƏNOVA

AMK-nın baş müəllimi,

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

Ünvan: Bakı şəhəri, Ələsgər Ələkbərov küç. 7 

E-mail: hasanovanatavan2@gmail.com

 

QANUN VƏ KAMERA ORKESTRİ ÜÇÜN YENİ KONSERT 

UOT: +786    

Xülasə: Təqdim olunan məqalədə əsas məqsəd görkəmli tar­zən, pro­fes­sor Məm­məd­ağa Kərimovun və AMK-nın konsertmeystri Svetlana Əhmədovanın həm­müəllif olduq­ları qanun və kamera orkestri üçün Konserti forma, məqam ba­xı­mından təhlil etmək, bu janrın ifaçılıq xüsusiyyətlərini qeyd etməkdir. Eləcə də bura­da qanunun bə­dii-texniki imkanlarının yaratdığı dolğun səslənməni ifada ay­dın şəkildə çat­dı­rıl­ma­sı nəzərdə tutulan əsas məsələlərdən biridir. Əsərdə xalq və şifahi ənənəli pro­fes­sional musiqi janrlarının məqam-intonasiya cəhətlərindən, melo­dik çalar­la­rın­dan, ritm xüsusiyyətlərindən geniş tərzdə istifadə olunması vurğulanmışdır.

Açar sözlər: qanun, kamera orkestri, konsert, bəstəkar, alət, musiqi mədəniyyəti, xalq musiqisi

endir

PDF

 

 

 

 

 

 

ƏDƏBİYYAT:

  1. Abdullayeva S.A. Azərbaycan çalğı alətləri dünyanı valeh edir. B.: «NURLAR» Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2016, 288 s.
  2. Əliyeva T.M. Qanun alətinin işlənmə texnologiyası // “Konservatoriya” elmi jurnalı, 2009, №1, s. 171-173
  3. Əliyeva T.M. Azərbaycan qanunu və dünyanın yatıq simli alətləri // Musiqi dünyası, 2010, 1-2 /43. s. 129-132
  4. Hacıbəyli Ü.Ə. Şərq musiqisi haqqında Qərb alimlərinin təfsiri. Əsərləri, ikinci cild. B:. Az.SSR EA nəşriyyatı, 1965, səh.84-86
  5. Qulamova J. Tarın simlərindən qəlblərə axan musiqi. Məmmədağa Kəimov-70. // “Konservatoriya” jurnalı, 2018 – 4, s.99-102. URL:http://konservatoriya.az/?p=4263

Notoqrafiya

  1. Kərimov M. Əhmədova S. “Qanun və kamera orkestri üçün Konsert”. 3 hissəli. Əlyazma.

Saytoqrafiya:

  1. Açıq ensiklopediya. Qanun (musiqi aləti). URL:https://az.wikipedia.org/wiki/Qanun_(musiqi_al%C9%99ti)
  2. Məmmədağa Kərimov. Qanun və kamera orkestri üçün konsert. I hissə. Azərbaycan Akademilk Dövlət Filarmoniyasınındakı konsert. Dirijor Turan Manafzadə (2 mart 2019-cu il.) URL:https://youtu.be/5SlCRq4Gwgk
  3. Məmmədaqa Kərimov Konsertino “Natavana ithaf” 3 cü hissə (18 noyabr 2018-cu il). Solist Natavan Həsənova, konsertmeyster Svetlana Əhmədova. URL:https://youtu.be/_sRX617zaIc

 

Натаван ГАСАНОВА

Старший преподаватель АНК,

доктор философии по искусствоведению

 

НОВЫЙ КОНЦЕРТ ДЛЯ КАНУНА И КАМЕРНОГО ОРКЕСТРА 

 

Резюме: Основная цель представленной статьи – анализ формы, связи с мугам­ным искусством, выявление традиционных и инновационных особенностей интер­претации «Концерта для кануна и камерного оркестра» Мамедаги Ке­ри­мо­ва, написанный в соавторстве со Светланой Ахмедовой. В статье отмечены разно­сторонние художественно-технические возможности инструмента канун, бла­годаря которым произведение обретает яркое, полное и красочное звучание; ши­роко используются ладово-интонационные и ритмические особенности жан­ров устного и профессионального музыкального творчества.

Ключевые слова: канун, камерный оркестр, концерт, композитор, инструмент, музыкальная культура, народная музыка, жанр 

 

Natavan HASANOVA

Azerbaijan National Conservatory

head teacher, Ph.D of Art

 

NEW CONCERT FOR QANUN AND CHAMBER ORCHESTRA

 

Summary: The main purpose of this article is analysis of the form and connection to mugham art, revealing of traditional and innovative features of interpretation of «Consert for qanun and chamber orchestra» by Mamedaga Kerimov, co-authored with Svetlana Akhmedova. In the article, there are mentioned versatile artistic and technical capabilities of instrument qanun, thanks to which composition assumes bright, full and rich sounding; mode-intonational and rhythmical particularities of oral and professional musical work are widely used.

Keywords: qanun, chamber orchestra, concert, composer, instrument, musical culture, national music, genre

Rəyçilər:

AMK-nın professoru Ramiz Əzizov

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, AMK-nın professoru İlham Nəcəfov 

 

 

Mövzuya uyğun