AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA” 2021 №4 (53)  

Adıgözəl ƏLİYEV

AMK-nın dosenti

Ünvan: Yasamal r., Ə.Ələkbərov küç. 7

Məryam MƏMMƏDZADƏ

ADMİU-nun müəllimi

Email: memmedzade.meryam93@mail.ru

 

HACI XANMƏMMƏDOVUN KAMANÇA VƏ SİMFONİK ORKESTR ÜÇÜN KONSERTİ ƏDALƏT VƏZİROVUN TƏFSİRİNDƏ

 UOT: +786                                 

Xülasə: Məqalədə bəstəkar H.Xanməmmədovun kamança üçün A-dur konsertinin əməkdar artist Ədalət Vəzirovun interpretasiyasında əhəmiy-yəti şərh olunur. Musiqi tədrisi ocaqlarının dərs proqramlarında həmişə-lik yer almış Konsertin forması, məqam xüsusiyyətləri və ifaçılıq nüans-ları tədqiq edilərək əsərin özəl məqamları aşkarlanır.

Açar sözlər: kamança, bəstəkar, Hacı Xanməmmədov, konsert, Ədalət Vəzirov, təfsir 

endir

 

 

PDF

 

 

 

ƏDƏBİYYAT:

 1. Hacıbəyli Ü.Ə. Azərbaycanda musiqi təhsili. Əsərləri II cild. B.: Şərq-Qərb, 2005, s. 369-372.
 2. Hacıbəyli Ü.Ə. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. II cild. B.: Şərq-Qərb, 2005. 456 s. URL:http://uzeyir.musigi-dunya.az/az/article15.html
 3. Mütəllimova S. Hacı Xanməmmədovun Xalq çalğı alətləri orkestri üçün əsərləri. // “Konservatoriya” jurnalı, 2016 -3(33) s.65-69
 4. Seyidova Y. Hacı Xanməmmədovun “Kamança və simfonik orkestri üçün kon­ser­ti”. Metodik tövsiyə. B.: Mütərcim, 2009, 24 s.
 5. Zöhrabov R.F. Hacı Xanməmmədov. Broşür. B., Şur, 1992.
 6. Zöhrabov R.F. Hacı Xanməmmədovun portretindən cizgilər. // “Musiqi dünyası”, № 3-4 (17), 2003. s. 58-61.

URL:http://www.musigi-dunya.az/new/read_magazine.asp?id=268

Xarici dillərdə:

 1. Должанский А. Короткий музыкальный словарь. М.: Музыка, 1966, 480 c.
 2. Музыкальная форма. Об. Редактор Ю.Тюлина. М.: Музыка, 1974. 243 с.

Saytoqrafiya:

 1. Bəstəkarlar İttifaqı. Xanməmmədov Hacı Dadaş oğlu. http://composers.musigi-dunya.az/az/composers_x.html#haci
 2. Ədalət Vəzirov – Kamança və simfonik orkestr üçün konsert (II hissə) https://www.youtube.com/watch?v=EeWRxEGiEP4
 3. Haji Khanmammadov – Concerto for Kamancha and Symphonic Orchestra. https://www.youtube.com/watch?v=XRa8qUJuxFk
 4. Vikipediya, azad ensiklopediya. Hacı Xanməmmədov. https://az.wikipedia.org/ wiki/Hac%C4%B1_Xanm%C9%99mm%C9%99dov
 5. Ramiz Ezizov – Haci Xanmemmedov «Kamancha ve Simfonik orkestr uchun Konsert». Müşayiət edir: Niyazi adina Simfonik Orkestr. Konsertin tar uchun iwleyeni: emekdar muellim Ramiz Ezizov. https://www.youtube.com/ watch?v=OyopXqAQhxM
 6. Xanmәmmәdov Hacı Dadaş oğlu. Üzeyir Hacıbəyov elektron ensiklopediyası. http://uzeyirbook.musigi-dunya.az/AZ/data.pl?id=326&lang=AZ
 7. Təhmirazqızı S. Üzeyir məktəbinin yetirməsi: Hacı Xanməmmədov. // “Mədəniyyət.az”. 15-06-2011. URL: https://medeniyyet.az/page/news/13762/-Uzeyir-mektebinin-yetirmesi:-Haci-Xanmemmedov.html?lang=ru

Notoqrafiya:

 1. Hacı Xanməmmədov. “Kamança və simfonik orkestr üçün Konsert — tar ilə for­te­pia­no üçün işləmə”. İşləyəni Ramiz Əzizov. 2006

 

Адыгёзал АЛИЕВ

Доцент АНК

 

КОНЦЕРТ ДЛЯ КЯМАНЧИ И СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ГАДЖИ ХАНМАМЕДОВА В  ИНТЕРПРЕТАЦИИ АДАЛЯТА ВЕЗИРОВА

 

Резюме: В статье исследуется значение Концерта для кяманчи и сим­фо­ни­чес­кого оркестра композитора Г.Ханмамедова в интерпретации заслуженного ар­тиста Азербайджана Адалята Везирова. Анализируются форма, ладовые осо­бен­ности, исполнительские нюансы этого произведения, включённого в учебную прог­рамму высших и средних музыкальных заведений республики.

Ключевые слова: кяманча, композитор Гаджи Ханмамедов, концерт, Адалят Везиров

 

Adygozel ALIYEV

Associate Professor AMK

 

CONCERT FOR KAMANCHA AND SYMPHONY ORCHESTRA BY GADZHI KHANMAMMADOV IN THE INTERPRETATION OF ADALYAT VAZIROV

  

Summary: The article explores the significance of the Concerto for kamancha and symphony orchestra by composer H.Khanmammadov in the interpretation of the honored artist Adalat Vazirov. The form, modes features, performance nuances of this work, which is included in almost all educational programs of musical institutions of the republic, are analyzed.

Keywords: kamancha, composer, Haji Khanmammadov, concert, Adalat Vazirov

 

Rəyçilər:

AMK-nın professoru Ramiz Əzizov

AMK-nın professoru Fəxrəddin Dadaşov

 

 

 

 

Mövzuya uyğun