AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2018 № 3

Sevda MÜTƏLLİMOVA

AMK-nın baş müəllimi

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

Email:sevda.mutallimova86@gmail.com

UOT +78.02 

HACI XANMƏMMƏDOVUN MAHNI YARADICILIĞININ ÜSLUB XÜSUSİYYƏTLƏRİ

endir

PDF

Xülasə: Hacı Xanməmmədovun yaradıcılıq irsində mahnı janrı xüsusi yer tutaraq bəstəkarın özünəməxsus üslub cizgilərini müəyyən edir. Bəstəkarın yaradıcılığında mahnıvarilik aparıcı üslub kimi özünü göstərir. Bəstəkarın vokal musiqisində insan qəlbinin zərifliyi ilə bağlı olan yüksək estetik lirika milli köklərə bağlı sadə və parlaq melodiyalarda öz əksini tapmışdır.

Açar sözlər: mahnı, vokal musiqi, melodiyalar, xalq mənbələri, üslub xüsusiyyətləri

ƏDƏBİYYAT:

  1. Zöhrabov R.F. Hacı Xanməmmədov. B.: Şur, 1992, 32 s.
  2. Кафарова З.Г. Гаджи Ханмамедов. Б.: Ширваннешр,1988, 32 s.

 

Севда МУТАЛЛИМОВА

Старший преподаватель AHK

 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕСЕННОГО ТВОРЧЕСТВА ГАДЖИ ХАНМАМЕДОВА

Резюме: В творчестве Г. Ханмамедова значительное место занимают песни, которые определили его стилистические черты. Песенность проявляет себя как ведущая стилевая особенность в творчестве композитора. В вокальной музыке композитора отразилась эстетически-возвышенная лирика, связанная с воплощением утонченных движений человеческой души и нашедшая свое органичное отражение в ярких мелодиях, тонкими нитями связанных с национальными истоками.

Ключевые слова: песня, вокальная музыка, мелодии, национальные истоки, стилевая особенность

Sevda MUTALLIMOVA

Senior Lecturer of ANC

 

STYLISTIC FEATURES OF SONG’S CREATIVITY OF HAJI KHANMAMMADOV

Summary: In the creativity of H.Khanmamedov songs have significant place that defined of his stylistic features. Songs manifests itself as a leading style features in the works of H.Khanmammadov. In vocal music the composer reflected aesthetically sublime lyricism associated with the embodiment of refined movements of the human soul and found its reflection in the organic bright melodies, wonderfully simple, refined, whith thin threads related to national origins.

Key words: song, vocal music, melodies, national origins, style features

 

Rəyçilər: sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Cəmilə Həsənova

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Akif Quliyev

 

Mövzuya uyğun