AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2018 4

Aygün ABBASOVA

AMK-nın müəllimi

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

Email: muradova.77@list.ru

UOT: 781,4  

 İMRUZ ƏFƏNDİYEVANIN NƏZƏRİ TƏDQİQATLARINDA MİLLİ HARMONİYA MƏSƏLƏLƏRİ

endir

PDF

Xülasə: Məqalədə milli harmoniyanın ümumi məsələlərinə baxılır, musiqi­şünas­lıqda “milli harmoniya” anlayışına münasibət nəzərdən keçilir. Məqa­lə­nin predmetini Azər­baycanın tanınmış musiqişünas-alimi, sənətşünaslıq üzrə elm­lər doktoru, əmək­dar incəsənət xadimi, professor İmruz Əfəndiyevanın nəzə­ri tədqiqatları təşkil edir. Bu tədqiqatlarda Azərbaycan bəstəkarlarının yara­dıcılığında milli harmoniya mə­sə­lə­lə­ri araşdırılır.

Açar sözlər: milli harmoniya, İmruz Əfəndiyeva, milli bəstəkarlıq üslubu

ƏDƏBİYYAT:

 1. Əfəndiyeva İ.M. Azərbaycan milli harmoniyasının “Harmoniya” fənnində tətbiqi / Azərbaycan musiqi pedaqogikası müasir mərhələdə: problemlər və axtarışlar”: respublika elmi-praktik konfransın materialları. B.: BMA, 2000, s.4-6.
 2. Əfəndiyeva İ.M. Cövdət Hacıyevin vokal əsərlərinin musiqi tematizminin bəzi xüsusiyyətləri / Bəstəkar və zaman: məqalələr toplusu. B.: BMA, 1997, s.16-24.
 3. Əfəndiyeva İ.M. Musiqi fənlərinin tədrisində Vasif Adıgözəlovun harmoniyasının rolu və əhəmiyyəti / Musiqi fənlərinin tədrisində fortepiano alətinin rolu: respublika elmi konfransının materialları. B.: ADPU, 2004, s.6-9.
 4. Əfəndiyeva İ.M. Üzeyir Hacıbəyovun və Vasif Adıgözəlovun yaradıcılığında milli har­mo­ni­yanın istifadə edilməsinə dair // “Musiqi dünyası” jurnalı, 2004, № 3-4/21, s.87-92.
 5. Əfəndiyeva İ.M. Vasif Adıgözəlovun yaradıcılığında milli harmoniyanın prinsipləri // Azərbaycan milli musiqisinin tədqiqi problemləri: elmi məqalələr toplusu. 5-ci buraxılış. B.: Adiloğlu, 2004, s. 151-154.
 6. Берков В.О. Гармония и музыкальная форма. М.: Сов. Композиор, 1962, 568 с.
 7. Бычков Ю.Н. Из истории изучений лада и гармонии: Учебное пособие. М.: Изд.МГИК, 1993, 72 с.
 8. Жгенти И. Д. Гармония народных многоголосных песен Западной Грузии: Автореф. дис… канд. иск. Тбилиси,1983, 25 с.
 9. Истомин И.А. Мелодико-гармоническое строение русской народной песни. М.: Сов.композитор, 1985, 184 с.
 10. Мазель Л. А. Проблемы классической гармонии. М.: Музыка, 1972, 616 с.
 11. Тюлин Ю.Н. О зарождении и развитии гармонии в народной музыке / Вопросы теории музыки: Сб.ст. Вып. 2. М.: Музыка, 1970. — с. 3-
 12. Федотова Н. А. Закономерности гармонии в музыке ХХ века и подходы к её анализу // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2016, Т. 2, s. 611–615. URL: http://e-koncept.ru/2016/46141.htm.
 13. Холопов Ю.Н. Очерки современной гармонии. М.: Музыка, 1974, 288 с.
 14. Эфендиева И.М. Васиф Адигезалов. Монография. Б.: Шур, 1999, 324 с.
 15. Эфендиева И.М. О некоторых художественных закономерностях азербай­джан­ской нацио­нальной гармонии / Актуальные проблемы музыкальной педагогики и испол­ни­тельства: материалы республиканской научно-практической конференции. Б.: БМА, 2002. с.4-12.

Айгюн АББАСОВА

Преподаватель АНК

 

ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГАРМОНИИ В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ИМРУЗ ЭФЕНДИЕВОЙ

 

Резюме: В статье рассматривается общие вопросы национальной гар­мо­нии, диф­ференцируются музыковедческие подходы к понятию «национальная гар­мония». Пред­метом статьи является теоретические исследования извест­ного музыковеда, док­тора искусствоведения, заслуженного деятеля искусств, про­фессора Имруз Эфен­дие­вой. В этих работах исследуется проблемы нацио­наль­ной гармонии в творчестве азер­байджанских композиторов.

Ключевые слова: национальная гармония, Имруз Эфендиева, национальная композиторская стиль

 

Aygun ABBASOVA

Lecturer of ANC

 

QUESTIONS OF NATIONAL HARMONY IN THEORETICAL RESEARCHES OF IMRUZ EFENDIYEVA

 

Summary: The article deals with issues of national harmony, differentiates musicological approaches to the concept of “national harmony”. The subject of the article is theoretical studies of an outstanding musicologist, Doctor of Art, Honored Art Worker, professor Imruz Efendiyeva. In these works are explored the problems of national harmony in the works of Azerbaijani composers.

Keywords: national harmony, Imruz Efendiyeva, national compositor style

 

Rəyçilər: sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Akif Quliyev

     sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Gülcənnət Baxşıyeva

 

Mövzuya uyğun