AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2018 № 3

Bayram HACIZADƏ

                                                                                     Əməkdar  incəsənət xadimi,

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor

E:mail: azercatoon@gmail.com

UOT: 75                                     

1952-1969-CU İLLƏRDƏ “KİRPİ” SATİRİK JURNALINDA DƏRC OLUNMUŞ TƏBLİĞAT XARAKTERLİ RƏSMLƏR VƏ PLAKATLAR

 

Xülasə: Məqalədə təşviqat xarakterli rəssamların 1952-1969-cu illərdə “Kirpi” satirik jurnalında nəşr olunmuş karikatura, plakat və şəkillərindən bəhs edilir. Təhlillərə dövlətin daxili və xarici siyasətini təbliğ edən tərbiyəvi xarakterli orijinal bütöv əsər silsiləsi, eləcə də sovet təşviqat maşınının hissəsi olan işlər cəlb edilib. Müəllif ölkənin ictimai və siyasi həyatı barədə məlumat verib.

Açar sözlər: təşviqat xarakterli plkat, təbliğat, satirik jurnal, rəssam, dövlət idealogiyası

endir

 

 

 

Məqalə tam

 

ƏDƏBİYYAT:

  1. Hacızadə B. Azərbaycanın karikaturaçı rəssamları. Hüseyn Əliyev. B.: Səda, 2015, 56 s.
  2. Hacızadə B. Kirpinin rəssamları (1952-1969-cu illər). I cild. B.: Səda, 2016, 400 s.
  3. “Kirpi” satirik jurnalı, № 7, 1956.
  4. Nəcəfov M. Azərbaycanın karikaturaçı rəssamları.B.: İşıq, 1972, 94 s.
  5. Eфимов Б. “О карикатуре и карикатуристах”. М.: Просвещение, 1976, 200 с.
  6. Родс Э. Пропаганда (плакаты, карикатуры, кинофильмы). М.: Эксимо, 2008, 312 с.
  7. Parton J. “Caricature and other comicart”. N Y.: Harper and Brothers publishers, 1877, 340 p.
  8. AZERCARTOON. Official Website of Azerbaijan Cartoonists Union URL:www.azercartoon.com

 

Байрам ГАДЖИЗАДЕ

Заслуженный деятель искусств,

кандидат искусствоведения, профессор

 

ПЛАКАТЫ И РИСУНКИ АГИТАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА,

ОПУБЛИКОВАННЫЕ В САТИРИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ «КИРПИ» 1952-1969-х ГОДАХ

 

Резюме: в статье рассматриваются карикатуры, плакаты и рисунки художников агитационного характера, опубликованные в сатирическом журнале «Кирпи» в 1952-1969-х годах. Анализу подвергались целый цикл оригинальных произведений воспитательного характера, где пропагандировалась внутренняя и внешняя политика государства, а также работы, которые являлись частью советской агитационной машины, где авторы освещали общественно – политическую жизнь страны.

Ключевые слова: плакат агитационного характера, пропаганда, сатирический журнал, художник, идеология государства

 

Bayram HAJIZADEH

Honored Art Worker,

PhD in Art, Professor

 

PLACARDS AND PROMOTIONAL PICTURES PUBLISHED IN «KIRPI» SATIRICAL MAGAZINE DURING 1952-1969

 

Summary: The article discusses placards, propagandistic and promotional pictures published on the pages of “Kirpi” satirical magazine, and the works on this topic are analysed. Importance of the pictures creating inspiration and belief for bright future in the citizens carrying out promotion of local and domestic and foreign policy of the country is stressed.

Key words: placard, propagandistic, propaganda and promotion, satirical magazine, painter, ideology, government

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Sevil Sadıqova;

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Xanım Əsgərova

Mövzuya uyğun

  • yazı yoxdur