AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2019 № 2 (44)

Bayram HACIZADƏ

Əməkdar incəsənət xadimi,

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor

Email: azercatoon@gmail.com

UOT: 75   

 

“MOLLA NƏSRƏDDİN” MƏCMUƏSİNİN TƏBRİZ DÖVRÜ (1921-Cİ İL)

 endir

 

PDF

 

 

 

Xülasə: Məqalə bütün müsəlman Şərqində ilk satirik jurnal kimi tanınmış “Molla Nəs­rəd­din” məcmuəsinin Təbriz dövründən – onun nəşrinin Yaxın Şərq və İranın mədəni hə­yatında mühüm hadisəyə çevrilməsindən bəhs edir. “Molla Nəs­rəddin”in İran satirik qra­fikası və satirik mətbuatının formalaşmasında və ka­rikaturanın müstəqil janr kimi ta­nınmasında oynadığı rolu işıqlandıran bu mə­qalədə müəllif Azərbaycanlı rəssam Se­yid Əli Behzadın 1921-ci ildə jurnal üçün işləyib hazırladığı – özündə istehza, acı gü­lüş, tənə və tənqid daşıyan müx­tə­lif mövzulu karikaturalarını geniş təhlil edir.

Açar sözlər: “Molla Nəsrəddin” jurnalı, Təbriz dövrü, karikatura, satirik rəsm, mətbuat

ƏDƏBİYYAT:

  1. Axundov N. Azərbaycan satira jurnalları. B.: Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası nə­ş­riy­ya­tı, 1968, 356 s.
  2. Axundov N. “Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşri tarixi. B.: Azərbaycan Dövlət nəşriyyatı. 1959, 258 s.
  3. Cəfərov M.C. “Molla Nəsrəddin” Təbrizdə. // “Ədəbiyyat” qəzeti. №11, 1946, 23 aprel.
  4. Məmmədquluzadə H. Xatirələr. Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əsərləri. 3 cilddə. B.: 1948.
  5. Məmmədquluzadə H. Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim. B.: Azərbaycan Dövlət nəşriyyatı, 1967, 212 s.
  6. Nəcəfov M. Rəssam və zaman. B:, Gənclik, 1977, 176 s.

 

Байрам ГАДЖИЗАДЕ

Заслуженный Деятель Искусств

Доктор философии по искусствоведению, профессор

 

ТЕБРИЗСКИЙ ПЕРИОД ЖУРНАЛА «МОЛЛА НАСРЕДДИН» (1921)

 

Резюме: В статье рассматривается Тебризский период журнала «Молла Нас­ред­дин», известного как первый сатирический журнал на всем мусульманском Востоке, говорится о значении этого издания, ставшего важным событием в культурной жиз­ни Ближнего Востока и Ирана. В статье, освещающей роль журнала «Молла Нас­ред­дин» в формировании иранской сатирической графики и сатирической прессы, автор подробно анализирует творчество азербайджанского художника Сейид Али Бех­за­да, его карикатуры, напечатанные в журнале в 1921-ом году, содержащие иронию и горь­кий смех, упреки и критику.

Ключевые слова: журнал «Молла Насреддин», Тебризский период, карикатура, сатирический рисунок, пресса, критика, художник

 

 

Bayram HAJIZADEH

Honoured Art Worker, PhD of Art  professor

 

TABRIZ PERIOD OF THE MOLLA NASREDDIN” MAGAZINE (1921)

 

Summary: The article tells about the Tabriz period of the Molla Nasreddin” magazine, known as the first satirical one of the entire Muslim East, about turning its release into an important event in the cultural life of the Middle East and Iran. In this article, covering the role of the “Molla Nasreddin” magazine in shaping the Iranian satirical graphics and satirical press, as well as recognizing the cartoon as an independent genre, the author analyzes in detail the cartoons of the Azerbaijani artist Sayid Ali Behzad created in 1921 for the magazine on various topics containing irony and bitter laughter, blame and criticism.

Keywords: “Molla Nasreddin” magazine, Tabriz period, cartoon, satirical drawing

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Sevil Sadıxova,

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ziyadxan Əliyev

Mövzuya uyğun