AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2018 № 4

BAŞQORTOSTANDA KEÇİRİLMİŞ BEYNƏLXALQ MÜASİR MUSİQİ FESTİVALI VƏ ELMİ KONFRANSINDA

2018-ci ilin noyabrında Başqortostan Bəstəkarlar İttifaqının və Ufa Dövlət İncə­sənət Universitetinin dəvətilə Azərbaycan Milli Konservatoriyasının elmi işlər üzrə prorektoru, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Lalə Hüseynova və əmək­dar incəsənət xadimi bəstəkar Sərdar Fərəcov Ufa şəhərində keçirilən Beynəlxalq Müa­sir Musiqi Festivalında və “XXI əsrin milli bəstəkarlıq məktəbləri” adlı Bey­nəl­xalq konfransda iştirak etdilər. Noyabrın 15-17 tarixlərində üç gün davam edən bu möh­­təşəm musiqi bayramının proqramında dünyanın bir sıra ölkələrindən – ABŞ, Argen­tina, İtaliya, Çin, Çexiya, Cənubi Koreya, Türkiyə, Rusiya, Qazaxıstan, Qır­ğı­zıs­tan, Azərbaycan, Tatarıstandan olan bəstəkarların əsərləri var idi. Bu əsərlərin ifa­sı­na Respublikanın aparıcı ifaçı qüvvələri cəlb edilmişdi.

untitled-1

Festivalın ilk günü Başqordostan Respublikası Milli simfonik orkestrinin ifa­sın­da (dirijor – Kamil Abdullin) Cənubi Koreya bəstəkarı Çou Vu David Linin “Asa­dal-Asanyeo” baletindən səhnələr, Qao Pinqin (Çin) ”Dağlar”, Turqay Erdenerin (Tür­ki­yə) Birinci simfoniyası, həmyerlimiz Sərdar Fərəcovun “Türk şöləni”, Balnur Kıdır­bə­yin (Qazaxstan) “Xocalı Qurbanları”, Muratbəy Beqaliyevin “Bayram Üvertürəsi” (Qazaxstan), Rəşid Kalimullinin Simfonik Rəqsləri (Tatarstan), Başqordostan bəs­tə­kar­ları Leyla İsmaqilovanın Violin və orkestr üçün Konserti, Rafail Kasimovun “Avra­siya küləyi” simfonik poeması, Valeri Skobelkinin “Qefestin qızıl taxtı” sim­fo­nik poeması səsləndirildi. Əlamətdardır ki, Festival Sərdar Fərəcovun bayramsayağı par­laq “Türk Şöləni” əsəri ilə açıldı.

Festivalın ikinci günü Zakir İsmaqilov adına Ufa Dövlət İncəsənət İnstitutunda “XXI əsrdə milli bəstəkarlıq məktəbləri” mövzusunda Beynəlxalq Konfrans baş tutdu. Kon­fransda Festivala gəlmiş bəstəkar və musiqişünaslar qoyulmuş mövzu ətrafında mə­ruzələr etdilər. Professor lalə Hüseynovanın məruzəsi “XXI əsrdə Azərbaycanda aka­demik musiqi həyatı: reallıqlar və perspektivlər” adlanırdı. Çıxış zamanı müasir dövr­də Azərbaycanda bəstəkar yaradıcılığının vəziyyətindən, akademik musiqinin du­ru­mu və onun təbliği üçün görülən işlərdən danışıldı, habelə Respublikada geniş miq­yas almış festival hərəkatı barədə fikir yürüdüldü.

Festivalın digər günlərində Dövlət Xor Kapellası və Kamera orkestrinin ifas­ın­da həm qonaqların, həm də gənc başqord bəstəkarlarının əsərləri təqdim olundu.

 

Mövzuya uyğun