AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA” 2021 №3 (52) 

Naibə ŞAHMƏMMƏDOVA

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, AMK-nın dosenti

Ünvan: Yasamal r, Ə.Ələkbərov küç. 7

 

RAMİZ MİRİŞLİNİN FORTEPİANO ÜÇÜN ƏSƏRLƏRİ

UOT: UDK 78.071.1                     

Xülasə: Məqalə Azərbaycan bəstəkarlarının fortepiano musiqisində müxtəlif janr­la­rın inkişafı məsələsinin araşdırılmasına həsr olunmuşdur. Müəllif fortepiano mu­si­qisində geniş yayılmış prelüd və silsilə kimi janrların inkişaf yoluna nəzər salır. Məqalədə müəllif ilk dəfə olaraq, bəstəkar Ramiz Mirişlinin prelüdləri və uşaq pyesləri silsiləsinin timsalında bu janrların əsas xüsusiyyətlərini açıqlamış­dır.

Açar sözlər: bəstəkar, fortepiano, prelüd, silsilə, janr xüsusiyyətləri

endir

PDF

ƏDƏBİYYAT:

  1. Mirişli R. 2 prelüd. Fortepiano üçün. Əlyazma.
  2. Mirişli R. Altı miniatür. Fortepiano üçün. Əlyazma.
  3. Сеидов Т.А. Развитие жанров азербайджанской фортепианной музыки. Б.: Шур, 1992. 308 с.
  4. Səfərova G. Azərbaycan uşaq fortepiano musiqi­sinin inkişafının əsas istiqamətləri haqqında. // “Musiqi Dünyası” jurnalı, № 2 (3), 2000. s.97-99.
  5. İsmayılova G.H. Bəstəkar Ramiz Mirişli. Bakı, 2000.

 

Наиба Шахмамедова

Доктор философии по искусствоведении

 

СОЧИНЕНИЯ ДЛЯ ФОРТЕПИАНО РАМИЗА МИРИШЛИ 

 

Резюме: Статья посвящена изучению развития разных жанров в фор­те­пиан­ном творчестве азербайджанских композиторов. Автор рассматривает пути развития жанров прелюдии и фортепианных циклов. В статье автор впервые обращается к фортепианному творчеству композитора Рамиза Мириш­ли, на при­мере его прелюдий и цикла фортепианных миниатюр рассматривает осо­беннос­ти этих жанров фортепианной музыки.

Ключевые слова: Рамиз Миришли, композитор, фортепиано, прелюдия, цикл

 

 

Naiba Shahmammadova

Ph.D

 

COMPOSITIONS FOR PIANO RAMIZ MIRISHLI 

 

Summary. The article is devoted to the study of the development of different genres in the piano work of Azerbaijani composers. The author considers the ways of development of the genres of prelude and piano cycles. In the article, the author for the first time refers to the piano work of the composer Ramiz Mirishli, on the example of his preludes and the cycle of piano miniatures, considers the features of these genres of piano music.

Keyword: Ramiz Mirishli, composer, piano, prelude, cycle

Rəyçilər:            fəlsəfə elmləri doktoru, professor Gülnaz Abdullazadə

                        dosent Firuz Abdinzadə

 

Mövzuya uyğun