AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA” 2020 № 4 (49)

Əsəd RZAYEV

ADMİU-nun müəllimi sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

Ünvan: Bakı şəhəri, İnşaatçılar prospekti 39

Email: rzayevasad@gmail.com

UOT:793.3

MÜASİR TEATRDA RƏQS

 

Xülasə: Məqalədə rəqs faktorunun müasir teatr sənətində yeri araşdırılır. XX əsrin ikinci yarısından etibarən dünya teatrında gerçəkləşən tendensiyaların təhlili onu de- məyə əsas verir ki, klassik teatrda musiqi və rəqs daha çox müşayiətçi funksiya daşı- yırdısa, müasir teatrda o, teatr sənətinin formayaradıcı ekspressiv elementinə, hətta sənətin mahiyyətini təşkil edən əhəmiyyətli amilə çevrilib.

Açar sözlər: rəqs, rəqs teatrı, musiqili teatr, modern teatr, xoreoqrafiya, plastika

endir

PDF

ƏDƏBİYYAT:

 1. Александрова, Н.А. Балет, танец, хореография. Краткий словарь танцевальных терминов и понятий / Н.А. Александрова. Санкт-Петербург, 2008, 416 с.
 2. Балет: энциклопедия: гл. редактор Ю.Н.Григорович / М.: Сов. Энциклопедия, 1981. 623 с.
 3. Дункан, А. Моя жизнь / А. Дункан: Сб. // Сост., ред. С.П. Снежко. Киев: Ми- стецтво, 1989. 349 с.
 4. Курт, П. Айседора: Неистовый танец жизни / П. Курт. М.: Эскмо, 2002. 768 с.
 5. Линькова, Л.А. О драматургии балета. Музыка и хореография современного ба- лета: сборник / Л.А. Линькова/ – № 3 Л.: Музыка, 1979. 208 с.
 6. Никитин, В.Ю. Мастерство хореографа в современном танце: учебное пособие / В.Ю. Никитин. М.: ГИТИС, 2011. 472 с.
 1. Современный балет [Электронный ресурс]. URL: http://balet-v-teatre.ru/- sovremennyjj-balet.html
 2. Титаренко, И.Н. Эстетика / И.Н. Титаренко. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006. 225 с.
 3. Усачёв Ю.Ю. Современный танец: теория, рождённая практикой: монография / Ю.Ю. Усачёв; Управление культуры и архивного дела Тамбовской области, ТОГБОУ ВО «Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С.В. Рахманинова». Тамбов: Принт- Сервис, 2017. 184 с.
 4. 10 Усачёв Ю.Ю. Танцевальная форма contemporary ballet в творчестве Уильяма Форсайта: особенности формы и содержания [Электронный ресурс] / Усачёв Ю.Ю. // X Международная научная Интернет-конференция «Культура и искус- ство Германии» — Тамбов, 2017. URL: https://rachmaninov.ru/assets/uploads/konf/- dgt_2017/usachev-yu.yu.pdf

 

Асад РЗАЕВ

Преподаватель АГУКИ Доктор философии по искусствоведению

ТАНЕЦ В СОВРЕМЕННОМ ТЕАТРЕ

 

Резюме: В статье исследуется место танцевального фактора в современном теа- тральном искусстве. Анализ тенденций, реализовавшихся в мировом театре со второй половины ХХ века, дает основание говорить о том, что если в классическом театре Му- зыка и танец выполняли в большей степени сопровождающую функцию, то в современ- ном театре она стала экспрессивным формообразующим элементом театрального ис- кусства и даже значимым фактором, составляющим сущность искусства.

Ключевые слова: танец, театр танца, музыкальный театр, современный та- нец, хореография, пластика

 

Asad RZAYEV

Lecture ASUCA Ph.D. in Arts

 

DANCE IN MODERN THEATRICAL ART

 

Summary: The article explores the place of the dance factor in modern theatrical art. An analysis of the trends that have been realized in the world theater since the second half of the twentieth century gives the basis to say that if in the classical theater Music and dance performed supplement function, then in the modern theater it has become an expressive and formative ele- ment of theatrical art and even a significant factor that makes up the essence of art.

Keywords: dance, dance theater, musical theater, modern dance, choreography, plastic

 

Rəyçilər: sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru, professor Məryəm Əlizadə

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Vidadi Qafarlı

 

 

Mövzuya uyğun

 • yazı yoxdur