AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA”  № 1, 2015

 

 

Sabir ƏLƏKBƏROV

Azərbaycan Milli Konservatoriyasının müəllimi

 

Əlibaba Məmmədov 85

Açar sözlər: zəhmət, istedad, xanəndə, təsnif, 85 yaş

Bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irsi olan Azərbaycan muğam sənəti bu günə qədər öz inkişafında müstəsna rol oynamış, neçə-neçə görkəmli xa­nəndə yetişdirmişdir ki, onlardan da biri – xanəndə, mahir muğam, təs­nif, mahnı ifaçısı və bəstəçisi, şeir-qəzəl xiridarı, incə zövqlü və oxu­ma üs­lubunun özünəməxsusluğu ilə seçilən, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Əlibaba Məmmədovdur.

Məmmədov Əlibaba Balaəhməd oğlu 1930-cu il fevralın 5-də Bakının Maş­tağa kəndində dünyaya göz açmışdır. Hələ uşaqlıq illərindən onun in­cəsənətə meyli yaşıdları, oxuduğu məktəbin müəllim və şagirdlərinin nə­zərindən yayınmamışdır. Məktəbdə və ondan kənarda keçirilən tədbir­lər­də iştirak edən gənc Əlibaba gələcəkdə hər bir şəxsdə məşhur musiqiçi ola­cağına inamını artırırdı.

Əmisi, el xanəndəsi Güləhməd Məmmədov da Əlibabanın musiqiyə hə­vəsini görmüş və onun bu aləmlə tanışlığına müəyyən qədər köməyi olmuşdur. Çünki əmisinin iştirak etdiyi toy məclislərində o, Cabbar Qar­yağ­dıoğlu, Seyid Şuşinski və başqa mahir xanəndələri görürdü. Qram­mo­fon vallarından isə bu və başqa xanəndələrin ifalarını eşidib, öyrənirdi. Bun­ların nəticəsində hətta tar çalmağı da özü öyrənmişdir.

Müharibə illərinə təsadüf edən, çətinliklərlə dolu uşaqlıq və yeni­yet­mə­lik dövründə ailənin böyük oğlu Əlibaba, ailəyə köməklik məqsədi ilə sə­nət məktəbi və neft texnikumunda oxumuş, neft mədənlərində növbətçi usta vəzifəsində çalışmışdır. 19 yaşına qədər neft sahəsində işləyən, am­ma heç vaxt fikri musiqidən ayrılmayan Əlibaba bir çox klassik mu­ğam­la­rı, təsnif və mahnıları öyrənmiş, hafizəsinin itiliyi sayəsində eşitdiyi və ki­tablardan oxuyub-öyrəndiyi xeyli qəzəlləri düzgün diksiya və gözəl mə­­lahətli səsi ilə ifa etməyi bacarmışdı. Bu bacarıq və istedadı onu 1949-cu ildə M.Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının səh­nə­si­nə gətirir.

Müsabiqə yolu ilə gənc xanəndə Əlibaba Məmmədov filarmo­niyaya so­list olaraq işə qəbul olunmuş və korifey sənətkarlarla bir səhnədə çıxış et­mək, püxtələşmiş sənətkar səviyyəsinə yüksəlmək şansı əldə etmişdir. Xan Şuşinski, Zülfü Adıgözəlov, Əbülfət Əliyev, Şövkət Ələkbərova və baş­qa ustad xanəndələrin çıxışlarını diqqətlə izləyib, bütün boş vaxtını sə­nətin incəlikləri və sirlərini öyrənməyə, səsinin imkanlarını yeni-yeni zən­gulə, səs çalarları ilə zənginləşdirməyə sərf etmişdi. Xan Şuşinskinin, pro­fessor Bülbülün tövsiyələrinin gənc xanəndə Əlibaba Məmmədovun sə­nətkar kimi püxtələşməsində, səhnə mədəniyyəti, geyim mədəniyyəti, oxu­ma mədəniyyəti və xanəndəlik sirlərinin mənimsənilməsi istiqamə­tin­də çox böyük rolu olmuşdur.

Daim öyrənmək həvəsi gənc xanəndə Ə.Məmmədovu 1953-cü ildə Asəf Zeynallı adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinə gətirir. Məşhur xa­nən­­də və pedaqoq Seyid Şuşinskinin sinfində muğam təhsili alan Əlibaba bu mö­təbər musiqi ocağında muğamlardan əlavə musiqi nəzəriyyəsi və baş­qa fənləri öyrənməklə yanaşı, müxtəlif  musiqilər bəstələyir, məktəbin ic­ti­mai həyatında fəal iştirak edirdi. Görkəmli pedaqoq və tarzən Əhməd Ba­kıxanov Seyid Şuşinskinin tövsiyəsi ilə 1956-cı ildə istedadı və mu­ğam ifaçılığı ilə diqqət çəkən gənc xanəndəni, özünün rəhbəri olduğu xalq çalğı alətləri ansamblının müşayiəti ilə radioda “Bayatı-Şiraz” və “Rə­­hab” muğamlarını yazdırır. Bu ifalar xanəndəyə daha artıq popul­yar­lıq gətirir.

Əlibaba Məmmədov 1954-cü ildən başlayaraq mahnı və təsniflərin muəllifi kimi tanınmağa başlayır. O, ilk bəstəsi olan “Hümayun” təsnifini Azər­bay­­ca­na neçə-neçə görkəmli musiqiçilər vermiş Asəf Zeynallı adına mu­si­qi mək­­təbində oxuyarkən yazmışdı. Ümumilikdə Ə.Məmmədov 100-dən artıq  mahnı, təsnif, rəng, dəraməd bəstələmişdir. Qəlblərə yol tapan bu musiqilər, özünün və başqa mü­ğənnilərin repertuarında geniş yer tu­ta­raq, bu gün də sevilə-sevilə oxu­­­nulur.

A.Zeynallı adına musiqi məktəbini bitirən gənc və populyar xanəndə Əli­­babanı müəllimi Seyid Şuşinski iki il öz yanında asisstent kimi saxla­mış­dı. Bu, o dövrə təsadüf edirdi ki, Ağanın (S.Şuşinski) tələbələri gələ­cək­də SSRİ-nin və Azərbaycanın əməkdar və xalq artistləri olacaqdılar. Elə bu vaxtdan da, yəni 1958-ci ildən onun müəllimlik fəaliyyəti başla­yır. 1963-cü ildə A.Zeynallı adına musiqi məktəbində muğam müəllimi, fi­larmoniyada solist, radio və televiziyada canlı konsertlərdə muğamları, öz bəstələdiyi mahnı və təsnifləri ifa edən Əlibaba Məmmədov 33 ya­şın­da əməkdar artist fəxri adına layiq görülür.

Ə.Məmmədov 1964-cü ildə “Dəşti” dəstgahını (təsnifləri ilə) ifa et­mək­lə novatorluq etmiş, Seyid Şuşinskinin layiqli davamçısı, hər çıxı­şın­da yeni mahnı, təsnif ifa edən klassik və müasir şairlərin şeir və qəzəl­lə­ri­ni aydın, mənalarını hər kəsin başa düşə biləcək diksiya və gözəl səslə ifa et­məklə 40 il populyarlığını saxlamış, bu gün də xalq arasında seçilən xa­nən­də olaraq qalır.

Tez-tez konsertlər verən, yeni-yeni mahnı və təsniflər ifa edən xa­nən­də üçün filarmoniyanın nəzdində maestro Niyazinin təqdimatı əsasında Ə.Məm­mədovun rəhbərliyi ilə 1968-ci ildə “Hümayun” xalq çalğı alətləri an­samblının yaranması xanəndənin yaradıcılığında xüsusi mərhələ təşkil edir. Virtuoz musiqiçiləri bir yerdə toplayıb dəraməd, rəng, solo nöm­rə­lər, yeni mahnı, təsniflər, muğam dəstgahları ifa edən ansambl, qısa vaxt ər­zində Azərbaycan və ondan kənarda xeyli məş­hur­laşdı. Buna səbəb Ə.Məm­mədovun özünə qarşı tələbkarlığı, təşkilatçılıq bacarığı, ətrafına is­tedadlı xanəndə və musiqiçiləri toplayaraq, hər birinin potensial imkan­la­rından maksimum istifadə edərək maraqlı proqramlarla çıxış etməsi olur­du. Ansamblda çıxış edən gənc musiqiçi və xanəndələr Ə.Məmmə­do­vun qayğısı və tələbkarlığı sayəsində gələcəyin görkəmli sənətkarlarına çev­rilirdilər. Vaxtı ilə Seyid Şuşinskinin, Əhməd Bakı­xanovun ona gös­tər­diyi diqqət və qayğıları kimi, o da böyük həvəslə bilik və bacarığını əsir­gəmədən gənclərə öyrədirdi. “Hümayun” ansamblı bu gün də fəaliy­yə­tini gənc musiqiçi və xanəndələrin xalqa tanıdılması yönündə, Azər­baycan xalq musiqisini geniş xalq kütlələri arasında sevilib, təbliğ olun­ma­sında vacib iş görür.

Ə.Məmmədov uzun illərdir ki, Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Mək­təbində, A.Zeynallı adına Bakı Musiqi Kollecində çalışmış, hal-hazırda Azər­­baycan Milli Konservatoriyasında da müəllimlik fəaliyyətini davam et­dirir. Nəticədə o, Azərbaycan muğam sə­nə­tinə neçə-neçə görkəmli xa­nən­də və müğənni vermişdir. Xanən­dəliyin va­cib şərti olan səsdən ba­ca­rıqla istifadəsini, sözün aydınlığı, qəzəl bəh­ri­nin muğamın ölçüsünə uyğun seçilməsi, əsasən harada oxuyursan, kimin üçün oxuyursan, nə oxu­yursan, nə qədər oxuyursan prinsipinə əməl olun­ma­sı onun tələbə­lə­ri­ni başqalarından fərqləndirən cəhətlərdən biridir.

Əlibaba Məmmədovun mahnıları da özü kimi səmimi, insanpərvər, yük­sək əxlaq prinsipləri, anaya, vətənə, xalqa, yaradana məhəbbət aşıla­yır, gələcək qələbələrə inam yaradır.

Əlibaba müəllim improvizə və modulyasiyanı mükəmməl bildiyi üçün sə­nət meydanında böyük uğurlar qazanırdı. Onun müxtəlif variantlarda ifa etdiyi musiqi nümunələri mənim şəxsi arxivimdə, maqnitofon lent yazı­larında öz əksini tapmışdır. Bir nümunə göstərim: Bakı kəndlərinin bi­rin­də keçirilən toy məclisi bir məqama yetir ki, iştirakçıların əsasını şair­lər, ziyalılar, musiqi xiridarları və yaşlı kənd sakinləri təşkil etd­i­yin­dən Əli­baba müəllimdən “Şur” dəstgahının ifasını xahiş edirlər. “Şu­r”un “Mayə”sindən başlayıb, aramla “Bayatı-türk” şöbəsinə qədər adi qay­da­da, özünəməxsus oxuma tərzində ifa edir. “Zəmin-xara”, “Mavə­rənnəhr”, “Şah Xə­tai” guşələrindən sonra “Şikəsteyi-fars” şöbəsinə qədəm qoyur. Məc­li­sin diqqətini guşəxanlıqla öz əlində saxlayan xanəndə “Segah”, sonra “Sa­rənc” şöbələrinə keçid alır. Daha sonra “Aşiq guş” avazını oxuyaraq “Ma­nəndi-müxalif” şöbəsinə keçir (“si bemol” tonallığında). Ardınca “Ba­yatı-Şiraz” (si bemol), “Çahargah” (si bemol), “Hisar” (sol) ye­nidən “Ma­yə-Şur” şöbəsinə qayıdır və bir saata yaxın davam edən dəst­­gah yeni qəzəl, təsnif və rənglərlə zənglin­ləş­di­ril­di­yi üçün din­lə­yi­ci­lə­rin gurultulu alqışlarına səbəb olur. Həmin ifaya məclisdə iştirak edən şa­ir Ələkbər Şahid bəda­hə­tən gözəl bir qəzəl də ithaf edir.

Ə.Məmmədov hər bir ifasına çox ciddi yanaşaraq, xanəndənin bacar­ma­lı olduğu gu­şəxanlıq, qəzəlxanlıq, səsdən məharətlə istifadə etmə üsul­la­rını sanki gə­ləcək ifaçılar üçün bir dərs vəsaiti, qiymətli xəzinə olan mu­ğam­la­rı­mı­zın nəyə qadir olduğunu hər dəfə sübut edərək, gələcək tədqi­qatçılar üçün zən­gin materiallar qoymuşdur.

60 il səhnə, 50 il müəllimlik fəaliyyəti, 45 il “Hümayun” ansamblının rəh­bəri, 100-dən artıq mahnının müəllifi, poeziya xiridarı, Azərbaycan xal­qının sevimli xanəndəsi Ə.Məmmədov Azərbaycan Respublikasının “Xalq artisti” fəxri adı, “Şöhrət” və “İstiqlal” ordenləri, prezident tə­qa­ü­dü, AMK-nın “Fəxri professoru”, “Qızıl çinar” və başqa mükafatlarla döv­lət tərəfindən təltif olunmuş, yeni mahnılar üzərində işləyən, ixtiyar ya­şında gənclik həvəsi ilə gənc nəslə öz zəngin həyat və sənət təcrübəsini öy­rətməkdədir.

85 illik yubiley münasibəti ilə sevimli və pedaqoq, Azərbaycan Res­pub­likasının xalq artisti Əlibaba Məmmədovu AMK-nın professor və müəllim heyəti adından səmimi qəlb­­dən təbrik edir, yeni-yeni yaradıcılıq uğurları, müvəffəqiyyətlər və möhkəm can sağlığı arzu edirik.

 

Сабир АЛЕКПЕРОВ

Алибаба Мамедов – 85

РЕЗЮМЕ

Статья посвящена народному артисту Азербайджанской респуб­лики, Мастеру мугама, автору многочисленных песен и теснифов, ценителю поэзии, почётному профессору, обладателю многочисленных государственных наград, старейшему корифею национальной музыкальной культуры, нашему современнику Алибаба Мамедову в честь его 85 летия.

 Ключевые слова: трудолюбие, талант, исполнитель мугамов, 85 летие.

 

Sabir ALAKBAROV

Alibaba Mammadov 85

SUMMARY

People’s Artist of Azerbaijan Republic, venerable singer, author of about hundred music and tasnif, word’s connoisseur, honorable professor, he was awarded different awards by the state, coryphaeus master of national musical culture owing to his industriousness and talent, our contemporary Alibala Mammadov’s life and creativity is dealt at the article.

Key words: singer, pedagogue, talent, tasnif, 85 years

 

Rəyçilər:

professor Malik Quliyev;

professor Rafiq Musazadə.

Mövzuya uyğun