AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2018 4

Arzu DƏRYAHİ

AMK-nın baş müəllimi

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

Email: arzu_daryahi@mail.ru

UOT 786/789

FİKRƏT ƏMİRОVUN “RОMANTİK SОNATASI”NDA

MUĞAM PRİNSİPLƏRİNİN TƏZAHÜRÜ

endir

PDF

 

Xülasə: Fikrət Əmirovun “Romantik sonata”sı sonata prinsipləri ilə muğam təfək­kü­rü­nü səciyyələndirən qanunauyğunluqların bəstəkar yaradıcılığında üzvi vəhdət ha­lın­da təzahürünü nümayiş etdirən maraqlı nümunələrdən biridir. Bu məqalədə həmin prin­siplərin bəstəkar tərəfindən hansı yollarla sintez edilməsi, həmçinin bu sintezin ro­mantizm təmayülünə xas olan üslub əlamətləri kontekstində necə reallaşması araşdırılır.

Açar sözlər: Fikrət Əmirov, bədii cərəyan, romantizm estetikası, lirika, təzad, sonata dramaturgiyası

ƏDƏBİYYAT:

Azərbaycan dilində:

  1. Əmirоv F. Musiqi aləmində. B.: Gənclik, 1983, 270 s.
  2. Hacıbəyli Ü.Ə. Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları. B.: Apostrof, 2010, 154 s.

Rus dilində:

  1. Гаккель Л. Фортепианная музыка ХХ века. М.: Музыка, 1976, 295 s.
  2. Музыкальная энциклопедия в 6-ти томах. II T. М., Советская энциклопедия, Советский композитор, 1974, 480 с.
  3. Шарифова-Алиханова В. Фикрет Амиров (жизнь и творчество). Б.: Сада, 2005, 240 с.

 NOTOQRAFİYA

  1. Əmirov F. “Romantik sonata” fortepiano üçün. Not. B.: Azərbaycan Dövlət Musiqi Nəşriyyatı, 1947, 30 s.

Арзу ДАРЯХИ

Cтарший преподаватель АНК

 

ПРОЯВЛЕНИЕ ПРИНЦИПОВ МУГАМА В «РОМАНТИЧЕСКОЙ СОНАТЕ» Ф.АМИРОВА

 

Резюме: «Романтическая соната» Ф.Амирова — один из интересных при­ме­ров, демонстрирующих органический синтез закономерностей, характерных для принципов сонатности и мугамного мышления в творчестве композитора. В этой статье рассмат­риваются способы применения такого синтеза, а также его реализация в контексте стилистических приемов, присущих роман­тиз­му.

Ключевые слова: Фикрет Амиров, сонатная драматургия, романти-ческая эстетика, лирика

 

Arzu DARYAHİ

Senior teacher ANC

 

MANIFESTATION OF MUGHAM PRINCIPLES IN F.AMIROV`S “ROMANTIC SONATA”

 

Summary: «Romantic Sonata» composed by Fikrat Amirov is one of the many comprehensive factors that combines sonnet characteristic features with the mugham principles in the composer creativity with extraordinary classification. This article investigates and vividly opens the mystical paths of the investigation activity in which the composer used to significantly combine these two types of genres and realizing them in the style signs context.

Keywords: Fikrat Amirov, sonata dramaturgy, romantic aesthetics, lyrics

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Firuz Abdinzadə

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Aidə Həsənova

 

 

    

Mövzuya uyğun