AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

“KONSERVATORİYA” № 3, 2015

 

 

Aygün BAYRAMOVA

Xalq artisti

Fikrət Əmirovun yaradıcılığında muğam janrının təzahürü

 

Açar sözlər: muğam, janr, bölmə, bəstəkar, yaradıcılıq

Fikrət Əmirov Azərbaycan bəstəkarlıq sənətinin korifeylərindəndir. Çox­­şaxəli yaradıcılıq dünyasında mahnıdan operaya, baletə qədər demək olar ki, bütün janrlarda öz möhürünü vurmuş, dəsti-xəttini qoymuşdur. Onun yaratdığı hər bir sənət əsəri milli musiqimizin inciləri sayılır. Üzeyir bəy kimi onun da əsərlərində milli musiqimizin maddi-mənəvi dəyəri olan muğamlardan eləcə də xalq mahnı və rəqslərindən istifadə ön planda durur. Lakin Fikrət Əmirov şifahi musiqiyə daha fərqli, özünə­məxsus tərzdə yanaşmış, buraya Avropa ənənələrini də əlavə etmişdir. Bu yerdə XX əsr, dahi rus bəstəkarı Dmitri Şostakoviçin fikirləri yada düşür: “Fikrət Əmirov zəngin melodik dilə malikdir. Melodiya onun yaradıcılığının ürəyidir. Öz əsərlərində bəstəkar musiqi folklorundan geniş istifadə edir. Azərbycan folklorunun Əmirov musiqisinə bilavasitə təsiri göz qabağındadır”.

Qeyri-adi, fitri istedada malik bəstəkar xalq musiqisi və muğamlardan bəhrələnərək Azərbaycan professional musiqisində yeni istiqamətin, dün­ya musiqi sənətində bənzəri olmayan iki yeni janrın –  muğam-poema və simfonik muğam janrının əsasını qoymaqla musiqi xəzinəmizi zənginləş­dirmişdir.

Muğam-poema sırf kamera janrında yazılmış əsərdir. Əsər skripka ilə fortepiano üçün nəzərdə tutulub. Burada muğam elementləri əsas götü­rü­lərək, klassik musiqi janrlarından olan poema ilə əlaqələndirilmiş, onların qarşılıqlı sintezinə nail olunmuşdur. Nəticədə isə müəllif çox yüksək bir uğura imza atmış oldu. Onun yaratdığı muğam-poema digər bəstəkarlara müx­təlif ideya verməklə yanaşı, qarşılarında yeni yaradıcılıq istiqamət­ləri açmış oldu.

Bəstəkarın milli musiqimiz üçün əhəmiyyətli olan muğam ənənəli digər əsəri onun simfonik muğamlarıdır. Musiqi tariximizə nəzər salsaq görərik ki, Fikrət Əmirovdan əvvəl bəstəkar Müsüm Maqomayev və Asəf Zeynallı muğamların simfonikləşdirilməsi istiqamətində müəyyən əhə­miy­yətli işlər görüblər. Lakin yeni yaranmış janr Azərbaycan musiqi ta­rixi üçün öz əhəmiyyətini nümayiş edərək elmi mahiyyəti baxımından se­çildi və fun­da­mental bir janr kimi tarixə düşdü. Beləliklə, 1948-ci ildə bəs­təkar Fikrət Əmi­rovun yeni əsərləri – “Şur” və “Kürd-Ovşarı” simfo­nik muğamları mey­dana gəldi. Bəstəkarın yeni janra müraciət etməsində görkəmli müğən­ni Bülbülün böyük rolu olmuşdur. Daha dəqiq desək, müəllifə ilk ideyanı məhz Bülbül verib. Avropa musiqisi çərçivə­sin­də milli musiqinin tət­bi­qi milli musiqimizə yeni simfonizm ənənələrini daxil etdi. Hər iki əsər­də janrın ümumi forma və məzmun xüsusiyyətinin saxlanılması muğam janrının özünü təqdim etməsinə heç bir xələl yetirmədi. Bəstəkar ilk sim­fo­nik muğamlarında eyniadlı muğamı əsas götürərək, onu simfonik əsər sə­viy­yəsinə qaldırmağa nail oldu. Azərbaycan, eləcədə bütün Şərq musi­qi­si­nin inkişafında əhəmiyyətli yer tutan simfonik muğamlar Avropa dinləyici­si­nin muğamla tanışlığına, ona olan marağın artmasına gətirib çıxartdı.

“Şur” və “Kürd-Ovşarı” ayrı-ayrılıqda müstəqil əsər kimi ifa olunsa da, on­lar arasında mövcud olan əlaqə və uyğunluq, yaratdığı silsilə təəssü­ratı ba­xımından əsərləri dulogiya sayılır. Bir-birilə vəhdət təşkil etməklə yanaşı, mu­ğamlar arasında onların obrazlı təsviri, emosional təsiri qabar­dılır. “Şur”­un lirik-dramatik obrazlarına qarşı “Kürd-Ovşarı”ın mahnı-rəqs xa­rak­terli coşğun melodiyası qoyulur. Həmçinin bəstəkar yaratdığı dulogi­ya­da muğamların uyğunlaşmasına can ataraq onların lad-tonal xüsusiyyət­lə­ri­nə üstünlük verir.

Fikrət Əmirov “Şur” muğam dəstgahının ümümi quruluşunu demək olar ki, simfonik muğamda təkrarlayıb. Yəni şöbələrin növbələşməsi, onlar ara­sında rəng və təsniflərin ifası simfonik muğamda öz mövqeyini saxlamışdır. Belə ki, simfonik muğamda şöbələrin ardıcıllaşması buna bariz misaldır (“Şur”, “Şur Şahnaz”, “Əraq”). “Ay qadası” və “Evləri var xanə-xanə” lirik xalq mahnılarından isə simfonik muğamlarda təsnif kimi istifadə edilib. Bəs­təkar əsərdə rəqsvari, lirik, dramatik, epik lövhələrin bir-birilə əvəz­lən­mə­si prinsipinə əməl edir. Simfonik muğamda eyniadlı muğam dəstga­hın­dan müəyyən komponentlər götürülmüşdür. Həmçinin, muğam janrına xas variasiyalı inkişaf burada öz əhəmiyyətini itirmə­mişdir.

Lirik obrazlı “Şur” simfonik muğamında müqəddimə, muğamda ifa olu­nan “Bərdaştı” əvəz edir. O, üçhissəli formadadır. ABA quruluşu onu özün­dən sonrakı melodik xətdən fərqləndirir. Müqəddimənin orta hissəsi isə sərt ko­lorit ilə diqqəti cəlb edir. Simfonik muğamın bu bölməsini mahnı-rəqs xa­rakterli “Təsnif” tamamlayır. “Təsnif” kuplet formasında olub, arasında yer­ləşdiyi şöbələrlə ziddiyyət təşkil edir və ikihissəli quruluşdadır.

Müqəddimədən sonra “Mayə” kulminasiya nöqtəsindən başlanır. Bas klar­net bu mövzunu davam etdirir. Üçhissəli formada olan bu bölmənin isə kənar hissələrini improvizasiya quruluşlu melodiya, orta hissəsini dəqiq met­ro-ritmik vəznə əsaslanan təsnif təşkil edir. Mövzu “Şur” təsnifindən gö­türülüb.

Növbəti bölmə “Şur-Şahnaz”dır. Şifahi ənənəli professional musiqi – mu­ğamda olduğu kimi, simfonik muğamda da ən iri bölmə kimi təqdim olunur. “Şur-Şahnaz” üçhissəli quruluşa malikdir. Burada kənar hissələr im­provizasiyalıdır, orta hissədə isə “Ay qadası” xalq mahnısı bəstəkar tə­rə­fin­dən “Rəng” adı ilə səsləndirilir. “Bayatı” musiqinin ifadə tərzini başqa bir istiqamətə yönəldir. Musiqi dinləyicini lirikadan eposa aparır. “Əraq” böl­məsində reçitativ-deklamasiya üslubunun tətbiqi diqqəti cəlb edir. Lirika bir­dən-birə dramatizmlə əvəz olunur. Buna baxmayaraq “Əraq” və “Ba­ya­tı” arasında təsnif sayəsində intonasiya əlaqəsi yaranır.

Daha sonra “Səmai-şəms” bölməsi səslənir. Onun səslənmə tembri “Ma­yə”­dən bir oktava yuxarıda baş tutur. “Səmayi-şəms”in musiqisi dəqiq met­ro-ritmə əsaslanır. “Mayə”də səslənən ikixanəlik motiv burada ostinato şək­lində bütün şöbə boyu eşidilir. Həmin motiv “Səmai-şəms”də əvvəl fon ki­mi səslənir və kulminasiya anında orkestrin tuttisində keçir. Beləliklə, “Sə­ma­yi-şəms”in əsasını “Zərbi-muğam” mövzusunda zınqırovların və ksilo­fon­ların ifasında səslənən kanon təşkil edir. Bu kanon “Səmayi-şəms”in əv­və­l, orta və tamamlayıcı hissələrində səslənir. “Səmayi-şəms” dulogiyanın əsasını təşkil edən bölmələrdəndir. O, həm “Şur”, həm də “Kürd-Ovşa­rı”­da səslənərək iki muğam arasında əlaqə yaradır. Simfonik muğamın ko­dası giriş hissədən götürülmüş mövzuya əsaslanır.

Dulogiyanın ikinci əsəri kimi “Kürd-Ovşarı” simfonik muğamı təqdim olunur. O, zərbi muğam üslubundadır. Bir növ şifahi ənənəli professional musiqidə “Ovşarı”nı xatırladır. “Kürd-Ovşarı” simfonik muğamı 4 böl­mə­dən ibarətdir: “Ovşarı”, “Şahnaz”, “Kürdi”, “Mani”.

 Giriş klarnetin solosu ilə başlayır. “Ovşarı” şöbəsində refren orkestr tut­ti­si ilə ifa olunur. Burada bəstəkar qədim aşıq mahnısı olan “Ovşarı”dan də­ra­məd kimi istifadə etmişdir. Dəramədə isə “Şur” muğamından “Səmayi-şəms” şöbəsinin variantını da əlavə edir. Bu cəhət də dulogiyanın tamlığına gətib çıxarır. “Ovşarı” da rondo forması daxilində inkişaf gedir.

“Kürd-Ovşarı” simfonik muğamında yalnız bir təsnif melodiyası var. “Ov­­şarı”dan sonra gələn “Təsnif” lirik xalq mahnısına əsaslanır. Təsnif də­qiq üçhissəli formaya malikdir.

Dulogiyaya daxil olan hər iki əsər OLYMPİA şirkətinin 1996-cı ildə Mos­kvada çıxardığı “Fikrat Amirov” albomunun 1-ci hissəsinə daxil edil­mişdir.

Fikrət Əmirov yaradıcılığının bu janrda digər əsəri isə “Gülüstan Bayatı-Şiraz” simfonik muğamıdır. Əsər 1971-ci ildə bəstələnmişdir. “Gülüstan Ba­yatı-Şiraz”la əvvəlki simfonik muğamlar arasında xeyli zaman fərqi var. “Şur” və “Kürd-Ovşarı” simfonik muğamlarının uğur qazanmasından uzun illər sonra Fikrət Əmirov özünü bir daha bu janrda yenidən sınamaq qəra­rı­na gəlir. Bəstəkar bu əsərini qədim Şərq şairləri Sədi və Hafizə həsr etmiş­dir. Belə ki, “Gülüstan” Sədinin məşhur poemasının adıdır. Şiraz isə Sədi və Hafizin yaşadığı qədim şəhərdir. Müəllif əsər üzərində işləyərkən həmin sə­nətkarların vətənini gəzmiş, məzarlarını ziyarət etmişdir. Bu səfərdən ya­ra­nan təəssürat əsərin hər bir elementinə öz müsbət təsini göstərmişdir.

Yuxarıda haqqında danışdığımız simfonik muğamlardan fərqli olaraq “Gü­lüstan Bayatı-Şiraz” əsərində bəstəkar muğam janrına daha sərbəst ya­naşır, onun quruluşunu və ardıcıl inkişafını saxlamağa deyil, obraz təsvirinə daha çox diqqət ayırır. Qeyd edək ki, bu cəhət Niyazinin “Rast” simfonik mu­ğamında da özünü göstərir. Həmçinin, fərqli olaraq burada muğamın böl­mələri qeyd edilmir. Eləcə də bəstəkar əsərə vokal partiyası – metso-sop­rano əlavə etmiş, sonrakı redaksiyalarında Fikrət Əmirov vokal parti­ya­sı­nı valtorna partiyası ilə əvəz etmişdir.

Simfonik muğam kontrabasların solo ifasında uzaq keçmişi xatırladan ağır, girişlə başlanır. Daha sonra “Üzzal” rəngi səslənir. Bəstəkarın bu böl­mə­ni fortepianoya həvalə etməsi də təsadüfi deyil. F. Əmirov müsahibə­lə­ri­nin birində royalı tara yaxın olan bir alət kimi dərk etdiyini göstərərək, bu alət­də tar texnikasına xas olan passajların, muğam üçün səciyyəvi olan bo­ya­ların, obrazların əks olunmasının əlverişli olduğunu qeyd etmişdi.

“Gülüstan-Bayatı-Şiraz” simfonik muğamını forma quruluşu baxımın­dan sonata forması ilə əlaqələndirirlər. Belə ki, burada əsas və köməkçi par­ti­yalar, böyük işlənmə epizodları, aşıqsayağı-rəqsvari orta hissə, nəhayət rep­riza qeyd edilə bilər. Əsas mövzu “Bayatı-Şiraz” muğamının into­na­si­ya­la­rı üzərində qurulur. Lirik köməkçi mövzu çahargah ladında səslənir. Bu möv­zu Hafizin mətninə ifa olunan qədim fars musiqisindən götürülüb. Mu­ğa­mın mərkəzi bölməsi aşıq musiqisinin materialı və “Cəngi” rəqsinə əsas­la­nır.

Müəllif bu əsərində aşıq havacatına bir neçə dəfə müraciət etmişdir. Rəng funksiyası daşıyan bölmə aşıq havacatını xatırladan mətn üzərində qu­rulur. Əsərdə məqam müxtəlifliyi də diqqəti cəlb edən məsələ­lər­dən­dir. Belə ki, burada aşıq motivinə əsaslanan bölmə, “Vağ­­za­lı-Mirzəyi” isə “Segah” məqamındadır.

Muğam rəng və giriş-epiqrafın mövzusu ilə tamamlanır: Bu xüsusiy­yət “Şur” simfonik muğamında da müşahidə edilir. “Gülüstan-Bayatı-Şiraz” simfonik muğamı iki bədii təfəkkür sisteminin əlaqələndirilməsi, muğam ənə­nəsindən yaradıcı istifadə edilməyə daha yeni bir nümunədir. Burada mu­ğamın, onun melodik-ritmik xüsusiyyətlərinin, forma, yara­dılış qanuna­uy­ğunluqlarının şərhində sərbəstlik müşahidə olunur. Fikrət Əmirov mu­ğam­larda hər bir detalın qiymətini müəyyən etməyi bacarır. Muğam F.Əmi­ro­vun öz intonasiya sisteminə uyğunlaşdırılmış bir tərzdə mənimsənilir.

“Gülüstan-Bayatı-Şiraz” Moskvada UNESCO-nun “Xalqların musiqi mə­dəniyyəti, ənənə və müasirlik” mövzusuna həsr edilmiş VII Beynəl­xalq Musiqi Konqresinin proqramına daxil edilmiş və ilk dəfə 8 oktyabr 1971-ci ildə P.İ.Çaykovski adına Moskva Dövlət Konserva-toriyasının böyük salo­nun­da səsləndirilmişdir. 2009-cu il 18 mart “Muğam aləmi” festivalının açı­­­lış günü qonaq və iştirakçılarına “Şur” və “Kürd-Ovşarı” ilə yanaşı “Gü­lüs­tan Bayatı-Şiraz”ın da daxil olduğu 3 diskdən ibarət topluda (“PAŞA Bank” ASC-nın təşəbbüsü ilə hazırlanaraq) təqdim edilmişdir.

Fikrət Əmirovun simfonik muğamları dünyanın onlarla səhnəsində səs­lən­miş, bir çox ölkələrdə xüsusi diqqət və hörmətlə qarşılanmış və onun haq­qında müsbət fikirlər qeyd olunmuşdur.

Fikrət Əmirov simfonik muğam janrının təməlini qoyaraq, özündən son­ra­kı bəstəkar nəsli üçün bir örnək oldu və onun ənənələri gələcəkdə əzmlə da­vam etdirilmişdir. Bu mənada Niyazinin “Rast”, Süleyman Ələsgərovun “Ba­yatı-Şiraz”, Vasif Adıgözəlovun “Segah”, Tofiq Bakı­xa­novun “Hü­ma­yun”, “Şahnaz”, “Rəhab”, “Nəva” simfonik muğam­larının adını xüsusilə qeyd etmək lazımdır.

Muğam elementlərinin istifadəsindən danışarkən Fikrət Əmirovun “Azər­baycan” simfonik süitası, “Nizami” simfoniyasının da üzərində da­yan­maq yaxşı olar. Çünki, birincidə bəstəkar xalq rəqs musiqisi və aşıq musiqi elementlərilə yanaşı, burada muğam ünsürlərindən istifadə etmişdir. Simli orkestr üçün yazılmış “Nizami” simfoniyasında isə Nizami obrazının təsvirində muğam intonasiyaları eşidilir.

Bir-birilə ziddiyyət təşkil edən fraqmentlərdən ibarət olan “Azərbay­can kapriççiosu”nda da bəstəkar muğam janrına müraciət etmişdir. Burada da bəsətəkar muğamlardan istifadə edərək, onların simfonikləş­dirilməsinə nail olmuşdur. Belə ki, əsas melodik xətt kimi “Mahur” təsni­finə müraciət olu­nub. Burada təsnifin melodiyası müxtəlif variantlarda təqdim olunur. Ma­raq­lısı isə budur ki, hər dəfə bəstəkar melodiyanı ya fərqli alətlərə həvalə edir, ya da ümumi ifaya yeni alətlər qoşur. Müəllif təsnifi simfonik orkes­trin ifasında özünəməxsus tərzdə, demək olar ki, çox fərqli, həm də rənga­rəng boyalarla əks etdirməyi bacarmışdır.

Bundan başqa Fikrət Əmirovun iri həcmli əsərləri olan balet və opera­sın­­da da muğam elementləri duyulmaqdadır. Ərəb və azərbaycan musiqi­si­nin qarşı-qarşıya qoyulduğu “Min bir gecə” baletində müəllif muğam into­na­siyalarından bəhrələmişdir. Eləcə də musiqi tariximizə ilk lirik-psixoloji opera kimi daxil olan “Sevil” operasında da bəstəkar Üzeyir ənənələrinə sa­diq qalmışdır. Operada Dilbər obrazında istifadə olunan ritm və intonasi­ya­lar Sevilin partiyalarındakı milli elementlərlə ziddiyyət baxımından qarşı-qar­şıya qoyula bilər.

Yaradıcılığında xəlqiliyə üstünlük verərək şifahi xalq və şifahi professi­o­nal musiqidən bəhrələnən Fikrət Əmirov onların istifadəsinə ustalıqla nail olmuşdur. Onun bəstələdiyi hər bir əsər bu baxımdan çox təqdirəlayiqdir.

 

ƏDƏBIYYAT:

  1. Əzimli T. Novator bəstəkar, simfonik muğam janrının – Şərq simfo­niz­minin yaradıcısı. B.: Musiqi/Poeziya, 2012,230
  2. Kaраев А. Симфонические мугамы Ф.Амирова. // «Советская музыка». M.: 1949, №3.
  3. Мамедбекoв Д.И. Симфонический мугам «Гюлистан-Баяты-Ши­раз» Ф. Амирова. М.: 1992,320 s.
  4. Zöhrabov R. Bəstəkarlarımızın portreti. B.: Gənclik, 1997, 124 s.

Saytoqrafiya:

  1. Həsənovaİ. Fikrət Əmirov Azərbaycan musiqisinin korifeyi. URL:http://www.musigi-dunya.az/new/read_magazine.asp?id=181

  

Айгюн БАЙРАМОВА

Народная артистка республики

ПРОЯВЛЕНИЕ ЖАНРА МУГАМА В ТВОРЧЕСТВЕ ФИКРЕТА АМИРОВА

Резюме

В статье “Проявление жанра мугама в творчестве Фикрета Амирова” подчёркивается, что композиор в своих произведениях обращался к народной музыке, в том числе и к мугаму. Ф.Амиров основатель нового жанра – симфонического мугама. В статье раскрываются особенности симфонических мугамов композитора.

Ключевые слова: мугам, жанр, часть, композитор, творчество

 Aygun BAYRAMOVА

People’s Artist of Azerbaijan

THE MANIFESTATION OF THE GENRE OF MUGAM IN THE WORKS OF FIKRET AMIROV

Summary

The article is called “The manifestation of the genre of mugam in the works of Fikret Amirov”. Fikret Amirov handled to folk music, including mugham. F.Amirov founder of a new genre — the symphonic mugam. The article speaks of symphonic mugam.

Key words: mugam genre of the composer, creativity

 

Rəyçilər:

professor Mənsum İbrahimov;

dosent Nəzakət Teymurova

Mövzuya uyğun