AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2018 № 2 (40)

Aydın ƏLİYEV

AMK-nın baş müəllimi sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ələsgər Ələkbərov 7

 UOT +786

BƏSTƏKAR MUSİQİSİNDƏ SİMFONİK MUĞAMLAR

 endir

 

PDF

 

 

Xülasə: Məqalədə 1948-ci ildə F.Әmirov tərəfindən yaradılmış simfonik muğamın xüsusiyyətlərimüzakirə olunur. Burada F.Әmirov, Niyazi, S.Әləsgərov, V.Adıgözəlov, T.Bakıxanov, E.Mansurov kimi görkəmli bəstəkar- ların yaradıcılığında simfonik muğamların tutduğu mövqe, eləcə də, onların tarixi barəsində informasiya verilir.

Açar sözləri: muğam, simfonik muğam, bəstəkar

 

 

Айдын АЛИЕВ

Старший преподаватель АНК,

кандидат искусствоведения

 

СИМФОНИЧЕСКИЙ МУГАМ В КОМПОЗИТОРСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ

Резюме: В статье раскрываются особенности симфонического мугама, созданного Ф.Амировым в 1948 году.Представлена информация о положении симфонических мугамов, а также история их создания выдающимися композиторами – Ф.Амировым, Ниязи, С.Алескеровым, В.Адигозаловым, Т.Бакихановым, Э.Мансуровым

Ключевые слова: мугам, симфония, композитор, творчество, музыка

 

Aydın ALIYEV

Senior Lecturer of ANC

PhD of arts

SYMPHONIC MUGHAM IN COMPOSER CREATIVITY

Summary: The article discusses the features of the symphonic mugham, created by F. Amirov in 1948. It reflects information about the position of symphonic mughams, as well as their stories of outstanding composers such as F.Amirov, Niyazi, S.Aleskerov, V.Adigozalov, T.Bakikhanov, E.Mansurov.

Keywords: mugham, symphony, composer, creation, music

Rəyçilər:

AMK-nın professoru Ağasəlim Abdullayev;

AMK-nın dosenti Malik Mansurov

 

Mövzuya uyğun