deryahi-arzuDəryahi Arzu

AMK-nın disertantı 

Email: arzu_daryahi@mail.ru

 

Məqalələr:

Аzərbаycаn bəsтəkаrlаrının fоrtеpiаnо əsərlərində muğаm təfəkkürü (2015-1)

Fikrət Əmirоvun “İki prelüd” nümunəsində muğam prinsiplərinin təzahürünə dair (2017-1)

Fikrət Əmirоvun “Rоmantik sоnatası”nda muğam prinsiplərinin təzahürü (2018-4)

Mövzuya uyğun