AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2022 № 4 (57)

 Günel ZÜLFÜQARLI

Azərbaycan Milli Konservatoriyasının magistri

 Ülkər ƏLİYEVA

Sənətşünaslıq üzrə elmlər doktoru,

Azərbaycan Milli Konservatoriyasının professoru

Ünvan: Bakı, Yasamal rayonu, Ə.Ələkbərov 7

UOT: 316.723

MÜASİR AZƏRBAYCANIN MUSİQİ SOSİOLOGİYASI

  

Xülasə: Məqalədə Azərbaycanda musiqi sosiologiyası sahəsində ilk tədqiqatın nə­ti­cələri təqdim olunur. Sorğu əsasında bütün yaş qruplarının musiqi marağının əsas istiqamətləri müəyyənləşdirilib və təhlil edilib. Musiqinin cəmiyyətə və onun ha­zırkı durumuna təsirini təhlil edərkən sistem yanaşmanın tətbiqi gələcəkdə Azər­bay­can musiqişünaslığın bu sahəsinin tədqiqində proqnostik yanaşma metodunun isti­fadəsinin mümkünlüyünü şərtləndirə bilər.

Açar sözlər: musiqi sosiologiyası, tədqiqat, anket, yaş qrupları, musiqi mədəniyyətinin inkişafı

endir

PDF

ƏDƏBİYYAT:

Rus dilində

  1. Бурдьё, П. Различение: социальная критика суждения/Западная экономическая социология: Хрестоматия современной классики // Сост. и науч. ред. В. В. Радаев М.: Российская политическая энциклопедия РОССПЭН, 2004, – 680 с.
  2. Ельмеев, В. Я. Прикладная социология: Очерки методологии. СПб.: СПбГУ. 1999, – 296 с.
  3. Татарова, Г. Г. Методология анализа данных в социологии: Учебное пособие для вузов. М.: Стратегия. 1998, – 224 с.
  4. Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования. М.: Добросвет. 2003, – 600 с.

 

İngilis dilində

  1. Silbermann, A. The sociology of music. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1977, – 216 p.

 

Saytoqrafiya

  1. Петров Д. Что такое глобализация – плюсы и минусы этого процесса (24.07.2021 г.) URL: https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/globalizaciya-chto-ehto-takoe-prostymi-slovami-plyusy-minusy-primer.html)
  2. VI Фестиваль татарской песни «Yзгәреш җиле» состоится на сцене оперного театра 4 и 5 декабря 2021. 02 ДЕКАБРЯ 2021. URL:https://uzgaresh.kazan-opera.ru/news/vi-festival-tatarskoy-pesni-yzg-resh-ile-na-stsene-opernogo-teatra-/

 

Гюнель Зульфугарлы

Магистр АНК

Улькяр Алиева

Доктор искусствоведения, профессор АНК

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ АЗЕРБАЙДЖАНЕ

 

Резюме: В статье представлены результаты первого исследования в сфере музыкальной социологии в Азербайджане. На основе анкетного опроса были выявлены, проанализированы основные направления музыкального интереса всех возрастных групп. Применение системного подхода при анализе функционирования музыки на социум, его современное состояние обусловило возможность применения представленного метода при исследовании данной области азербайджанского музыкознания в будущем (прогностический подход).

Ключевые слова: музыкальная социология, исследование, анкета, возрастные группы, развитие музыкальной культуры

 

  Gunel Zulfugarly

Master of ANC

Ulkar Aliyeva

Doctor of Sciences on Art, Professor of ANC

 

MUSICAL SOCIOLOGY IN MODERN AZERBAIJAN 

 

Abstract: The article presents the results of the first research in the field of musical sociology in Azerbaijan. On the basis of a questionnaire survey, the main directions of musical interest of all age groups were identified and analyzed. The application of a systematic approach to the analysis of the functioning of music on society, its current state has led to the possibility of using this method in the study of this field of Azerbaijani musicology in the future (a predictive approach).

Keywords: musical sociology, research, questionnaire, age groups, development of musical culture

 

Rəyçilər: 

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, Lalə Hüseynova 

fillologiya üzrə fəlsəfə doktoru, Fəxrəddin Baxşəliyev 

Mövzuya uyğun