AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASI

«KONSERVATORİYA» 2019 № 4 (46)

İlahə İSRAFİLOVA

Ü.Hacıbəyli adına BMA-nın doktorantı və elmi işçisi

Elmi rəhbər: fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor Gülnaz Abdullazadə

Ünvan: Bakı ş, Ş.Bədəlbəyli küç. 98

E-mail: ilaha.qismat@mail.ru

 

ŞAMAXIDA ETNOMUZİKOLOJİ EKSPEDİSİYA

UOT 78.031.4

endir

PDF

 

Xülasə: Məqalə Azərbaycanın bölgələrində aparılmış etnomuzikoloji araşdırmalar və on­­ların əhəmiyyətindən bəhs edir. Müəllif oxucunun diqqətini 2019-cu ilin iyul ayının 4-də Azərbaycanın Şamaxı bölgəsində aparılmış ekspedisiyaya yönəltmişdir. Məqalədə Bakı Musiqi Akademiyasının elmi tədqiqat laboratoriyasının bir qrup əməkdaşı tə­rə­fin­dən aparılmış ekspedisiyanın detalları açıqlanmış, toplanmış materiallar haqqında mə­lumat verilmişdir.

Açar sözlər: ekspedisiya, folklor, aşıq, Şamaxı

ƏDƏBİYYAT:

  1. Atayev F. Muğam və aşıq sənətinə dair bəzi paralellər. // “Konservatoriya” jurnalı 2015, N-2, s. 5-10
  2. Bahadurqızı Y. Mən Muradlar Övladıyam. B.: 2012, 320 s.
  3. Bağırova S.Y. Azərbaycan Aşıqları. B.: Golden book. 2009, 125 s.
  4. İzahlı Saz-Söz Lüğəti. : Elmin İnkişafı Fondu, 2015, 215 s.

 

Илаха ИСРАФИЛОВА

Докторант БМА им. У. Гаджибейли

Научный сотрудник исследовательской лаборатории

 

ЭТНОМУЗЫКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В ШАМАХЫ

 

Резюме: Представленная статья посвящена этнографическим экспедициям по райо­нам Азербайджана. Специальное внимание уделяется последней научно-прак­ти­чес­кой экспедиции ряда сотрудников БМА им. Уз.Гаджибейли в Шамахинский район ре­с­публики. Автор подробно освещает итоги экспедиции, описывает собранные об­раз­цы ашыгского искусства, рассказывает о сегодняшней деятельности шамахинских ашыгов.

Ключевые слова: экспедиция, фольклор, ашуги, Шамаха

 

Ilaha ISRAFILOVA

Doctoral candidate of BMA named after U. Hajibeyli,

Researcher in the Laboratory

 

ETHNOMUSICOLOGICAL EXPEDITION IN SHAMAKHI

 

Summary: In the article tells about the series of etnographical expeditions in diffrent regions of Azerbaijan. This article describes last ethnomusicological expedition which was organized in Shamakhi. A specially emphasis had been made on performance Shamakhi ashugs — Aghamurad İsrafilov, Rza Mammadov, İkhtiyar Khojaev and other performances.

Keywords: ashug music, folk expedition, Shamakhi music, traditions, performance, folk music

 

Rəyçilər:

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nuridə İsmayılzadə;

sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Mehparə Rzayeva

Mövzuya uyğun